Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Pabianicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkół i placówek oświatowo-wychowawczych Miasta Pabianice.

Data publikacji strony internetowej: 2015-07-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-06.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-26.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dariusz Szymański, publikacje@um.pabianice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 22 54 683.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek ul. Zamkowa 16 (budynek główny)
  • Do budynku prowadzi wejście od ul. Zamkowej z podjazdem dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
  • Na parterze znajduje się toaleta z możliwością wjazdu wózkiem inwalidzkim oraz sala przystosowana do obsługi dla osób na wózkach, z której mogą skorzystać interesanci z niepełnosprawnością załatwiający wszelkie sprawy w Urzędzie.
  • Korytarz na parterze budynku dostosowany do poruszania się wózkiem inwalidzkim z możliwością obsługi w Recepcji, Biurze Obsługi Interesantów oraz kasach.
  • W budynku brak jest windy, informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz systemu naprowadzającego niewidomych.
  • Przed budynkiem przy ul. Zamkowej usytuowane jest jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych. Można natomiast skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Usługa jest dostępna w godzinach pracy UMP. Bliższe informacje w artykule Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.
 2. Budynek ul. Narutowicza 33
  • Do budynku prowadzą dwa wejścia od ul. Narutowicza – osoba na wózku może skorzystać z wejścia do dyżurki Straży Miejskiej.
  • Brak jest windy, informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz systemu naprowadzającego niewidomych.
  • Na parkingu przed budynkiem nie ma miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
  • Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych. Można natomiast skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Usługa jest dostępna w godzinach pracy UMP. Bliższe informacje w artykule Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.
 3. Budynek ul. św. Jana 4, ul. św. Jana 10, ul. Kościuszki 18, ul. Kościuszki 22-26
  • Do budynku prowadzi jedno wejście nieprzystosowane dla osób na wózku – bariera architektoniczna.
  • Brak jest podjazdu, windy, informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz systemu naprowadzającego niewidomych.
  • Na parkingu przed budynkiem nie ma miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
  • Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych. Można natomiast skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Usługa jest dostępna w godzinach pracy UMP. Bliższe informacje w artykule Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Deklaracje dostępności poszczególnych stron podmiotowych Biuletynów Informacji Publicznej szkół i placówek oświatowo-wychowawczych Miasta Pabianice zamieszczone są bezpośrednio na ich stronach:

metryczka


Wytworzył: Dariusz Szymański (22 września 2020)
Opublikował: Dariusz Szymański (22 września 2020, 20:54:41)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Pabianicach

Ostatnia zmiana: Dariusz Szymański (26 marca 2024, 13:22:12)
Zmieniono: Edycja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 15782