Deklaracja dostępności

Przedszkole Miejskie nr 16 z Oddziałami Integracyjnym w Pabianicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola Miejskigo nr 16 z Oddziałami Integracyjnym w Pabianicach .

Data publikacji strony internetowej: 2015-07-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Nie wszystkie opublikowane dokumenty posiadają poprawną strukturę czytelności
  • Nie wszystkie opublikowane materiały posiadają poprawny opis

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest BEATA ADASIAK pm16pabianice@onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 422159511. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Miejskie nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi mieści się prze ul. Bugaj 58 w budynku wolnostojacym jednopiętrowym. Dojazd do budynku od ul. Bugaj - wewnętrzną drogą osiedlową. Parking dla personelu, gości znajduje się od strony zachodniej budynku- na ogólnym parkingu osiedlowym, na którym są wydzielone miejsca dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzą schody z barierką, które skladają się z 5 schodów , podestu- 1,5 m , 5 schodów i podestu-2,5 m. Przed budynkiem znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawych. Drzwi otwiera się ręcznie. Dzwonek umieszczony jest po lewej stronie na wysokości 1,5 m. Drzwi otwiera pracownik obsługi. W budynku brak windy jak również toalety dla niepełnosprawnych dorosłych. Brak możliwości korzystania z tłumacza migowego na miejscu oraz online. Dyrektor wyraża zgodę na wstęp na teren przedszkola z psem asystujacym.

metryczka


Wytworzył: BEATA ADASIAK (22 września 2020)
Opublikował: Marcin Krawczyk (22 września 2020, 12:00:33)
Podmiot udostępniający: Przedszkole Miejskie Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi i Spec.

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1733