Deklaracja dostępności

Przedszkole Miejskie nr 8 w Pabianicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola Miejskiego nr 8 w Pabianicach

Data publikacji strony internetowej: 2015-07-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • niektóre dokumenty tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków,
  • dokumenty, których dostosowanie do wymagań dostępności wymaga modyfikacji, do których Przedszkole Miejskie nr 8 w Pabianicach nie jest uprawnione, np. sprawozdania finansowe przygotowane za pomocą programu BeSTia, Zarządzenia Prezydenta Miasta Pabianic przygotowane za pomocą programu Legislator nie są w pełni dostępne cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-16.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Sadzisz, pm8pabianice@onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 215 27 41.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Miejskie nr 8 znajduje się przy ulicy Św. Jana 43 w Pabianicach. Parking z kopertą dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy ulicy Karniszewickiej.
Wejście do budynku nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Schody z poręczą, dzwonek do drzwi znajduje się po lewej stronie.
Korytarz na parterze jest dostępny, w budynku brak windy, jak również toalety dla osób niepełnosprawnych.
Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Sadzisz (16 września 2020)
Opublikował: Justyna Mirowska (16 września 2020, 17:08:33)
Podmiot udostępniający: Przedszkole Miejskie Nr 8

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2432