Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

    Przedszkole Miejskie nr 2 w Pabianicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola Miejskiego nr 2 w Pabianicach.


Dane teleadresowe jednostki:

telefon: 42 215-10-79

faks: 42 215-10-79

E-mail: dyrektor@pm2pabianice.pl

Adres korespondencyjny: 95-200 Pabianice, ul. Cicha 26Data publikacji strony internetowej: 2015-09-20.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-13.


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:


  • Niektóre publikacje moga nie posiadać prawidłowej konfiguracji nagłówków
  • Nie wszystkie pliki są w całości dostępne cyfrowo
  • Do niektórych dokumentów publikowanych przed wejściem w życie ustawy nie mamy już dostępu

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-13.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest, Elżbieta Dzionek, dyrektor@pm2pabianice.pl . Możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 42 215-10-79. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element strony internetowej chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw ObywatelskichDostępność architektoniczna

Przedszkole Miejskie nr 2 w Pabianicach mieści się przy ulicy Cichej 26 w Pabianicach. Placówka znajduje się w jednym budynku piętrowym (parter i pierwsze piętro).


Bezpośrednio przed budynkiem znajduje się parking samochodowy.

Teren placówki zabezpieczony jest ogrodzeniem na który można dostać się poprzez furtkę zamykaną u góry na zasuwkę.

Drzwi do budynku są zamykane a wejście do jest możliwe po naciśnięciu dzwonka znajdującego się obok drzwi i wpuszczeniu przez personel przedszkola.

Na terenie jednostki znajduje się plac zabaw.

Przed wejściem do budynku znajdują się schody wraz z poręczą oraz podjazd dla wózków inwalidzkich.

Na pierwsze piętro prowadzą schody (brak windy).

Podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka migowego w ciągu 1 dnia roboczego lub online

Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.


metryczka


Wytworzył: Elżbieta Dzionek (13 marca 2024)
Opublikował: Katarzyna Szewc (21 września 2020, 20:42:33)
Podmiot udostępniający: Przedszkole Miejskie Nr 2

Ostatnia zmiana: Katarzyna Kowalska (13 marca 2024, 12:12:21)
Zmieniono: edycja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3113