Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefanii Sempołowskiej w Pabianicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 13 w Pabianicach

Data publikacji strony internetowej: 2015-07-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-06.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-26.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
  • część plików PDF nie jest dostępna cyfrowo
  • część plików nie ma odpowiedniej struktury nagłówkowej
  • nie wszystkie opublikowane dokumenty posiadają poprawną strukturę czytelności ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bożena Hańczewska, bhanczewska@sp13pabianice.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 422158978.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefanii Sempołowskiej w Pabianicach zlokalizowana jest przy ulicy Jana Pawła II 16.

  1. Główne wejście do szkoły znajduje się od ulicy Jana Pawła II. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wejście dla uczniów znajduje się od strony dziedzińca szkolnego - nie jest dostępne dla osób niepełnosprawnych.
  2. Szkoła posiada cztery kondygnacje: piwnicę, parter i dwa piętra. Nie ma windy, brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych.
  3. Dla osób niepełnosprawnych dostępne są jedynie pomieszczenia na parterze, na którym min. znajduje się sekretariat i gabinet dyrektora.
  4. Przy szkole znajduje się parking dla samochodów osobowych, miejsca parkingowe nie są oznakowane.
  5. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
  6. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

metryczka


Wytworzył: Bożena Hańczewska (21 września 2020)
Opublikował: Bożena Hańczewska (22 września 2020, 12:30:50)
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa Nr 13

Ostatnia zmiana: Piotr Binkowski (11 kwietnia 2024, 10:19:37)
Zmieniono: Edycja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2015