Deklaracja dostępności

Przedszkole Miejskie Nr 13 w Pabianicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Pabianicach.

Data publikacji strony internetowej: 2015-07-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • treści, których dostosowanie do wymagań dostępności wymaga modyfikacji, do których Przedszkole Miejskie Nr 13 w Pabianicach nie jest uprawnione, np. sprawozdania finansowe przygotowane za pomocą programu BeSTia, uchwały i zarządzenia przygotowane za pomocą programu Legislator nie są w pełni dostępne cyfrowo,
  • niektóre dokumenty tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-18.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

osoba kontaktowa - Joanna Głos-Podgrodzka
adres e-mail - przedszkolenr13@wp.pl
numer telefonu - 42 215 95 77

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Miejskie Nr 13 w Pabianicach mieści się przy ulicy Mokrej 19/23.
Przedszkole nie posiada parkingu dla osób niepełnosprawnych z wyznaczonymi miejscami. Przed wejściem do budynku brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Schody składają się z 14 stopni. Dzwonek z prawej strony wejścia do budynku umieszczony na wysokości 135 cm.
Pracownik przedszkola otwiera drzwi i udziela wszelkich niezbędnych informacji.
Budynek jest piętrowy. Nie posiada wind ani platform do wjazdu wózkiem inwalidzkim. Parter jest dostosowany do osób niepełnosprawnych. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
Jest możliwość wstępu z psem asystującym w godzinach 7.00-8.00 i 15.00-16.00.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Kmieć (18 września 2020)
Opublikował: Iwona Kudra (18 września 2020, 10:33:09)
Podmiot udostępniający: Przedszkole Miejskie Nr 13

Ostatnia zmiana: Iwona Kudra (10 lutego 2023, 13:18:37)
Zmieniono: poprawka redakcyjna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2493