Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Pabianicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Pabianicach.

Dane teleadresowe jednostki:
Telefon: 42 215 07 25
Faks: 42 226 48 54
E-mail: sekretariat@sp3pabianice.pl
Adres korespondencyjny: Mokra 28/34, 95-200 Pabianice

Data publikacji strony internetowej: 2015-07-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane przez poszczególnych nauczycieli nie są zgodne obecnie obowiązującymi standardami,
  • nie wszystkie załączone pliki są dostępne cyfrowo w całości (większość została opublikowana przed dniem wejścia w życie ustawy o dostępności cyfrowej),
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej i w związku z tym nie było i ma możliwości ich pozyskania w wersji dostępnej cyfrowo.
 • Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-16.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest, pani Grażyna Rosiak, sekretariat@sp3pabianice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 215 07 25. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element strony internetowej chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

W zakresie dostępności architektonicznej:

 1. Budynek Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Pabianicach obejmuje sześć segmentów funkcjonalnych połączonych wzajemnie komunikacyjnie. Całość połączona jest łącznikiem pełniącym funkcję komunikacyjną. Wejście główne do szkoły znajduje się od ul. Grota Roweckiego, jest podjazd dla wózków, wewnątrz budynku szkoła nie jest dostosowana dla osób na wózkach inwalidzkich. Od ul. Mokrej znajduje się wejście do obiektu sportowego oraz na ORLIK.
 2. W budynku znajdują się schody.
 3. Budynek nie jest wyposażony w windy.
 4. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny (tablice informacyjne, droga ewakuacyjna).
 5. Osobom z możliwościami ewakuacji lub uratowania dzieci zapewnione są: komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla personelu z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.
 6. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.
 7. Szkoła posiada miejsca parkingowe w świetle budynku przy ul. Grota Roweckiego.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
Zapewniona jest możliwość uzyskania informacji na temat funkcjonowania szkoły poprzez komunikowanie za pomocą maila, telefonu stacjonarnego i komórkowego, oraz poprzez bezpośredni kontakt z zainteresowana osobą.

metryczka


Wytworzył: Waldemar Flajszer (21 września 2020)
Opublikował: Agnieszka Jabłońska (21 września 2020, 14:45:18)
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa Nr 3

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2582