Deklaracja dostępności

Przedszkole Miejskie nr 12 w Pabianicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola Miejskiego nr 12 w Pabianicach

Data publikacji strony internetowej: 2015-07-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-12.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • niektóre dokumenty tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków,
  • dokumenty, których dostosowanie do wymagań dostępności wymaga modyfikacji, do których Przedszkole Miejskie nr 12 w Pabianicach nie jest uprawnione, np. sprawozdania finansowe przygotowane za pomocą programu BeSTia, nie są w pełni dostępne cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-11.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Renata Włodarczyk, dyrektor@pm12.miasto.pabianice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 214 90 88.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Miejskie nr 12 w Pabianicach mieści się przy ulicy Śniadeckiego 6 a w budynku wolnostojącym, jednopiętrowym.Dojazd do budynku od ulicy głównej – Jędrzeja Śniadeckiego uliczką osiedlową. Brak wyznaczonego parkingu przez budynkiem. Parking dla personelu i gości znajduje się tylko na terenie ogrodu przedszkolnego. Nie ma wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.Aby wejść do budynku należy pokonać 1 furtkę, ok. 5,5 m chodnik prowadzący do schodów, 3 stopnie schodów i około 1,5 m podest. Drzwi otwiera się ręcznie. Dzwonek znajduje się na wysokości 1,2 m po stronie prawej. Wewnętrzny przedsionek odgrodzony jest od holu dwuskrzydłowymi drzwiami. W holu znajdują się drzwi do 3 gabinetów i wejście do szatni przedszkolnej. Na parterze znajduje się toaleta nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych. Na piętro wchodzi się po schodach- brak windy.Brak możliwości skorzystania z tłumaczenia języka migowego w przedszkolu lub online. Dyrektor wyraża zgodę na wstęp na teren przedszkola z psem asystującym.

metryczka


Wytworzył: Renata Włodarczyk (18 września 2020)
Opublikował: Dorota Chojak (18 września 2020, 12:11:12)
Podmiot udostępniający: Przedszkole Miejskie Nr 12

Ostatnia zmiana: Marcin Krawczyk (12 marca 2024, 10:26:57)
Zmieniono: aktualizacja Deklaracji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2262