Deklaracja dostępności

Raport o stanie zapewnienia dostępności (106kB) pdf

Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jadwigi Wajsówny w Pabianicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jadwigi Wajsówny w Pabianicach.

Dane teleadresowe jednostki:
Telefon: 42 215 41 64
Faks: 42 215 52 88
E-mail: sekretariat@sp8-pabianice.pl
Adres korespondencyjny: Piotra Skargi 30, 95-200 Pabianice

Data publikacji strony internetowej: 2015-07-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane przez nauczycieli nie są zgodne obecnie obowiązującymi standardami,
  • nie wszystkie załączone pliki są dostępne cyfrowo w całości (większość została opublikowana przed dniem wejścia w życie ustawy o dostępności cyfrowej),
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej i w związku z tym nie było i nie ma możliwości ich pozyskania w wersji dostępnej cyfrowo,
 • Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych – obowiązek zapewnienia dostępności od 23 września 2020 roku.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jacek Jaśkiewicz, sekretariat@sp8-pabianice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 215 41 64.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jadwigi Wajsówny w Pabianicach zlokalizowane jest w dwóch budynkach połączonych ze sobą łącznikiem - wejście główne od ulicy Piotra Skargi 30.
 2. Na terenie obiektu znajdują się sale do gimnastyki artystycznej, terapeutyczne i terapii integracji sensorycznej.
 3. W budynkach znajdują się schody. Zostały one oklejone taśmami antypoślizgowymi.
 4. Budynek nie jest wyposażony w windy.
 5. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny (tablice informacyjne, droga ewakuacyjna).
 6. Budynek nie jest wyposażony w windy.
 7. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.
 8. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach

metryczka


Wytworzył: Jacek Jaśkiewicz (22 września 2020)
Opublikował: Jacek Jaśkiewicz (22 września 2020, 12:00:30)
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi

Ostatnia zmiana: Katarzyna Nowak (4 stycznia 2024, 11:50:20)
Zmieniono: dodanie raportu o stanie zapewnienia dostępności

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3577