Deklaracja dostępności

Przedszkole Miejskie nr 15 w Pabianicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu informacji Publicznej Przedszkola Miejskiego nr 15 w Pabianicach.

Data publikacji strony internetowej: 2015-07-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-06.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-27.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

  • Nie wszystkie opublikowane dokumenty posiadają poprawną strukturę czytelności
  • Nie wszystkie opublikowane materiały posiadają poprawny opis

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aneta Raszewska biuro2pm15pce@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 214 51 36. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Miejskie Nr 15 w Pabianicach mieści się przy ulicy Piotra Skargi 75 Przedszkole nie posiada parkingu dla osób niepełnosprawnych z wyznaczonymi miejscami. Obiekt przedszkola wolnostojący, wejście główne do przedszkola bez schodów. Wejście do budynku nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Pierwsze drzwi dwuskrzydłowe prowadzą do przedsionka. W przedsionku znajduje się dzwonek. Wejście do przedszkola osób z zewnątrz jest możliwe jedynie po otwarciu drzwi wewnętrznych za pomocą elektrozamku, po uprzednim naciśnięciu przez pracownika blokady zwalniającej elektromagnes, znajdującej się wewnątrz budynku. Rodzice mogą otworzyć drzwi za pomocą karty magnetycznej przypisanej do dziecka. Budynek jest dwupiętrowy. Na piętra prowadzą schody. Budynek nie posiada wind ani platform do wjazdu wózkiem inwalidzkim. Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym osobom niepełnosprawnym po uzyskaniu zgody dyrektora przedszkola. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

metryczka


Wytworzył: Aneta Raszewska (22 września 2020)
Opublikował: Aneta Raszewska (22 września 2020, 12:11:07)
Podmiot udostępniający: Przedszkole Miejskie Nr 15

Ostatnia zmiana: Weronika Kurasińska (24 kwietnia 2023, 08:27:05)
Zmieniono: Edycja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2255