Deklaracja dostępności

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 im. Stanisława Staszica w Pabianicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 im. Stanisława Staszica w Pabianicach.

Dane teleadresowe jednostki:
Szkoła Podstawowa nr 14 im. Stanisława Staszica,
ul. Ostatnia 15a, 95-200 Pabianice
tel. +48 42215 62 53
fax. +48 42 215 60 10
sekretariat@spnr14pabianice.pl
www.spnr14pabianice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-07-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane przez poszczególnych nauczycieli nie są zgodne obecnie obowiązującymi standardami,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej i w związku z tym nie było i ma możliwości ich pozyskania w wersji dostępnej cyfrowo,
  • nie wszystkie opublikowane dokumenty posiadają poprawną strukturę czytelności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-19.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Mik, sekretariat@spnr14pabianice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 215 62 53. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 14 im Stanisława Staszica w Pabianicach zlokalizowana jest w dwóch budynkach, połączonych ze sobą łącznikiem. Szkoła posiada wejście od strony ulicy Ostatniej, przystosowane dla osób niepełnosprawnych (podjazd).
Na terenie obiektu znajduje się sala terapeutyczna i sala terapii integracji sensorycznej.
W budynku głównym i łączniku znajdują się schody oklejone taśmami antypoślizgowymi.
Budynek nie posiada wind.
Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny (tablice informacyjne, droga ewakuacyjna).
Szkoła posiada oznakowanie dróg ewakuacji, instrukcje dla personelu z zakresu ochrony przeciwpożarowej zasad postępowania na wypadek ewakuacji.
Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.
Toalety nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

metryczka


Wytworzył: Beata Jaśkiewicz (19 września 2020)
Opublikował: Dorota Mik (21 września 2020, 16:00:48)
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa Nr 14

Ostatnia zmiana: Dorota Mik (25 stycznia 2021, 13:22:48)
Zmieniono: zmiana adresu e-mail szkoły

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 193