Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Małgorzaty Kozery – Gliszczyńskiej w Pabianicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 17 im. Małgorzaty Kozery – Gliszczyńskiej w Pabianicach.

Data publikacji strony internetowej: 2015-07-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • niektóre dokumenty tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków,
  • niektóre dokumenty archiwalne opublikowane przed 23.09.2018 r. nie są dostępne cyfrowo,
  • dokumenty, których dostosowanie do wymagań dostępności wymaga modyfikacji, do których Szkoła Podstawowa nr 17 w Pabianicach nie jest uprawniona, np. sprawozdania finansowe przygotowane za pomocą programu BeSTia, Zarządzenia Prezydenta Miasta Pabianic przygotowane za pomocą programu Legislator nie są w pełni cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Bosiak, ewa.bosiak@sp17pabianice.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 215 61 90. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostepnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

  1. Szkoła Podstawowa nr 17 im. Małgorzaty Kozery – Gliszczyńskiej w Pabianicach znajduje się przy ulicy Warszawskiej 65 – wejście główne do szkoły dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich. Po wejściu w małym korytarzu po prawej stronie znajdują się przyciski do domofonu. Po otwarciu drzwi wchodzimy do głównego korytarza na parterze. Dodatkowe wejście do budynku szkoły jest od ulicy Nawrockiego, przy parkingu samochodowym.
  2. Korytarz na parterze jest dostępny, w budynku brak windy, jak również toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajdują się po obu bokach korytarza schody prowadzące na wyższe trzy kondygnacje oraz do piwnicy.
  3. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny (tablice informacyjne, drogi ewakuacyjne).
  4. Na parkingu zewnętrznym brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
  5. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.
  6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.

metryczka


Wytworzył: Ewa Bosiak (21 września 2020)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (21 września 2020, 12:15:41)
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa Nr 17

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2658