Deklaracja Dostępności

Przedszkole Miejskie nr 14 w Pabianicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola Miejskiego nr 14 w Pabianicach

Data publikacji strony internetowej: 2015-07-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • treści, których dostosowanie do wymagań dostępności wymaga modyfikacji, do których Przedszkole Miejskie nr 14 w Pabianicach nie jest uprawnione, np. sprawozdania finansowe przygotowane za pomocą programu BeSTia, uchwały i zarządzenia przygotowane za pomocą programu Legislator nie są w pełni dostępne cyfrowo,
  • niektóre dokumenty tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-16.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor przedszkola mgr Anna Śliwińska, pm14pabianice@dobrapoczta.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 42 215 67 71.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Miejskie nr 14 usytuowane jest w Pabianicach przy ul. Odrodzenia 10 na osiedlu Piaski. Budynek jest jednopiętrowy, nie jest wyposażony w windę. Wejście do przedszkola zapewniają  szerokie schody w liczbie siedmiu stopni otoczone poręczami.
Dodatkowo do przedszkola można dostać się z pochylni - wjazdu znajdującego się z lewej strony schodów. Z prawej strony drzwi na wysokości 1,50 cm znajduje się dzwonek.
Na parterze znajdują się schody, które prowadzą na górę do klas dla dzieci starszych i schody  w dół do szatni. W przedszkolu nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
Przedszkole nie posiada parkingu dla osób niepełnosprawnych z wyznaczonymi miejscami.
W pobliżu przedszkola znajdują się przystanki tramwajowe - tramwaj linii Nr 41 i autobusowe - autobus linii Nr 1,3. Na parterze znajdują się trzy sale przeznaczone do zajęć dydaktycznych a przy każdej z nich znajduje się łazienka z toaletą.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

  1. zapewniona jest możliwość uzyskania informacji na temat funkcjonowania przedszkola poprzez komunikowanie za pomocą maila, telefonu stacjonarnego i komórkowego, oraz poprzez bezpośredni kontakt z zainteresowana osobą,
  2. przedszkole zamknięte jest w godz. od 9.00 do 15.00, w razie nagłej sytuacji istniej możliwość kontaktu poprzez uruchomienie dzwonka,
  3. dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach,
  4. nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.

metryczka


Wytworzył: dyr Honorata Bartoszek (16 września 2020)
Opublikował: Anna Śliwińska (17 września 2020, 11:34:48)
Podmiot udostępniający: Przedszkole Miejskie Nr 14

Ostatnia zmiana: Sylwia Pawłowska (26 października 2023, 19:35:53)
Zmieniono: edycja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2969