Deklaracja dostępności

Przedszkole Miejskie Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Pabianicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola Miejskiego Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Pabianicach.

Data publikacji strony internetowej: 2015-07-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Nie są w pełni dostępne cyfrowo dokumenty, których dostosowanie do wymagań dostępności wymaga modyfikacji, do których Przedszkole Miejskie nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Pabianicach nie jest uprawnione, np. sprawozdania finansowe przygotowane za pomocą programu BeSTia.
Niektóre dokumenty tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-19.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Witusik - Kamieniak – dyrektor przedszkola. Informacje otrzymać można pod numerem telefonu 42 215 26 62 lub za pomocą poczty elektronicznej: przedszkole@przedszkole11pabianice.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Miejskie Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi znajduje się przy ul. św. Jana 28. Jest budynkiem czterokondygnacyjnym. Drzwi wejściowe zamknięte są na domofon. Przy wejściu głównym, po lewej stronie drzwi, na wysokości wzroku, znajduje się domofon. W celu wejścia do budynku należy zadzwonić korzystając z ikony dzwonka na panelu domofonu. Wejście główne nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo korzystających z wózków inwalidzkich. Wjazd ogranicza schodek. Drzwi wejściowe otwierane są ręcznie i wyposażone w samozamykacz. Za drzwiami wejściowymi znajduje się wiatrołap wyposażony w kolejne drzwi, otwierane ręcznie do wewnątrz. Wjazd dla wózków znajduje się przy wejściu od strony ogrodu przy ulicy Pułaskiego. Konieczna jest wcześniejsza informacja telefoniczna lub drogą elektroniczną, ponieważ wejście od strony ogrodu jest zamykane. W przypadku umówienia się na wizytę w placówce pracownik wpuści na teren przedszkola i udzieli niezbędnej asysty. W budynku nie na windy, platformy, ani pochylni. Budynek nie posiada toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille`a i oznaczeń dla osób słabowidzących.

Jest możliwość wejścia do placówki z psem asystującym do holu głównego na parterze.

Placówka nie zatrudnia tłumacza języka migowego lub systemu językowo – migowego. Dwie nauczycielki posługują się w językiem migowym w stopniu podstawowym.

Placówka posiada tylko dwa miejsca parkingowe w świetle budynku przy ul. św. Jana. Miejsca nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Interesanci mogą grzecznościowo skorzystać z parkingu sąsiadującej z przedszkolem Powiatowej Hali Sportowej. Miejsca parkingowe bez oznaczeń dla osób niepełnosprawnych.

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Barasińska (19 września 2020)
Opublikował: Monika Witusik-Kamieniak (19 września 2020, 16:42:02)
Podmiot udostępniający: Przedszkole Miejskie Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi

Ostatnia zmiana: Monika Witusik-Kamieniak (22 kwietnia 2024, 14:27:51)
Zmieniono: edycja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2321