Deklaracja Dostępności


Deklaracja dostępności
 
Przedszkole Miejskie nr 3 w Pabianicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola Miejskiego nr 3 w Pabianicach.
 
Dane teleadresowe jednostki:

  • telefon: 42 214-58-08
  • faks: 42 214-58-08
  • e-mail: pm3p-ce@wikom.pl
  • adres korespondencyjny: 95-200 Pabianice, ul. Stanisława Moniuszki 163
 
Data publikacji strony internetowej: 2015-09-20.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-02.
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
Do niektórych dokumentów publikowanych przed wejściem w życie ustawy nie mamy już dostępu.

Treści niedostępne
Strona zawiera mapę dojazdu – mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-04-13.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
osoba kontaktowa - Paulina Skiba,        
adres e-mail - pm3p-ce@wikom.pl       
numer telefonu -  42 214-58-08.
 
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury wnioskowo - skargowej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element strony internetowej chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich


Dostępność architektoniczna

Przedszkole Miejskie nr 3 w Pabianicach miejści się przy ulicy Stanisława Moniuszki 163 w Pabianicach. Placówka znajduje się w jednym budynku piętrowym (parter, pierwsze piętro, poddasze).

Grupy przedszkolne znajdują się na parterze i pierwszym piętrze

Brak wydzielonego parkingu. Jest możliwość zaparkowania przy ulicy.
Wejście do przedszkola odbywa się poprzez przejście przez furtkę wyposażoną w zasuwę ręczną, a następnie po pokonaniu 20 m docieramy do głównych drzwi wejściowych. Z lewej strony drzwi na wysokości 1,5 m znajduje się dzwonek. Teren płaski – nie ma konieczności pokonywania schodów.
Na parterze znajduje się szatnia, dwie grupy przedszkolne i Sekretariat - gabinet pani pntendent. Są też schody, które prowadzą na pierwsze piętro do dwóch sal dla dzieci starszych i do gabinetu pani dyrektor.
W budynku nie ma windy – w razie problemów z dostaniem się na piętro, pani dyrektor przyjmuje interesantów w sekretariacie.
W przedszkolu nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Przedszkole nie posiada parkingu dla osób niepełnosprawnych z wyznaczonymi miejscami.

Pani dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.
Warunkiem wejścia na teren przedszkola osoby z psem asystującym jest wyposażenie go w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa i  zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.


Aplikacje mobilne
Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Deklaracja dostępności Przedszkole Miejskie nr 3 w Pabianicach (389kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Paulina Skiba (13 kwietnia 2023)
Opublikował: Katarzyna Szewc (21 września 2020, 22:26:27)
Podmiot udostępniający: Przedszkole Miejskie Nr 3

Ostatnia zmiana: Katarzyna Kowalska (13 kwietnia 2023, 12:33:18)
Zmieniono: edycja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1522