Przedmiot działalności i kompetencje


Przedmiotem działalności przedszkola jest praca wychowawczo, dydaktyczna i opiekuńcza z dziećmi w wieku przedszkolnym.
Swoją działalność przedszkole prowadzi od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 – 17.00.
Praca jest organizowana odpowiednio do potrzeb i możliwości rozwojowych wychowanków i prowadzona w ramach określonych przez podstawę programową wychowania przedszkolnego obszarów edukacyjnych, w oparciu o przyjęty program wychowania przedszkolnego. Przedszkole wspomaga rozwój i edukację dzieci. Pełniąc funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą, przedszkole zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego celem wychowania przedszkolnego jest:
Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynności intelektualnych potrzebnych w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.
Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe.
Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.
Rozwijanie umiejętności społecznych u dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.
Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.
Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną.
Zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.
Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz  rozwijanie  umiejętności  prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.
Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.
Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.
Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Zadania wynikające z powyższych celów  przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych.
Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.
Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują się w poznaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
Wdrażanie do utrzymania ładu i porządku, wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.
Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.
Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań psychicznych.
Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń.
Wychowanie do poszanowania roślin i zwierząt.
Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
Kształtowaniu gotowości do nauki czytania i pisania.
Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
Przygotowanie do posługiwania się językiem nowożytnym.
Przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Kmieć (7 marca 2016)
Opublikował: Iwona Kudra (7 marca 2016, 09:36:48)
Podmiot udostępniający: Przedszkole Miejskie Nr 13

Ostatnia zmiana: Iwona Kudra (10 września 2020, 11:10:20)
Zmieniono: korekta treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2883