Organy i ich kompetencje

 1. Organami przedszkola są:
  1. Dyrektor
  2. Rada Pedagogiczna
  3. Rada Rodziców
 2. Przedszkolem kieruje nauczyciel, któremu organ prowadzący powierzył to stanowisko, a organ sprawujący nadzór pedagogiczny, nie zgłosił w ciągu 14 dni zastrzeżeń wobec kandydata.
 3. Dyrektor przedszkola przy wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców.
 4. Do obowiązków dyrektora należy :
  1. opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych przedszkola,
  2. opracowanie zakresów obowiązków nauczycieli i pozostałych pracowników,
  3. dobór kadry pedagogicznej oraz jej zatrudnianie i zwalnianie
  4. dobór pracowników niepedagogicznych i ich zatrudnianie i zwalnianie,
  5. kierowanie całokształtem działania przedszkola, a w szczególności :
   1. przyjmowania wychowanków do przedszkola w oparciu o obowiązujące przepisy,
   2. informowanie dyrektora szkoły z danego rejonu o realizacji obowiązku przedszkolnego dziecka 5-6-letniego w przedszkolu,
   3. sprawowania opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków do ich harmonijnego rozwoju,
   4. zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauki,
   5. >
   6. pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli, organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
   7. organizowanie współdziałania z rodzicami i zapewnienie im realnego wpływu na działalność przedszkola,
   8. dbałość o powierzone mienie przedszkola, ścisłe realizowanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
   9. realizowanie zarządzeń organu prowadzącego przedszkole oraz uchwał rady pedagogicznej, zgodnie z jej kompetencjami stanowiącymi i obowiązującymi przepisami.
   10. współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.
  6. organizuje indywidualne przygotowanie przedszkolne w sposób zapewniający wykonaniu w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka oraz form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  7. ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz formy i zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  8. pozyskiwania środków finansowych z funduszy zewnętrznych w celu realizacji projektów wspomagających rozwój fizyczny, umysłowy, psychiczny dzieci oddanych pod opiekę przedszkola
  9. organizuje zajęcia dodatkowe za zgoda organu prowadzącego i po zasięgnięciu Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
  10. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka.
 5. Dyrektor przedszkola ma prawo do :
  1. wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom przedszkola,
  2. zatrudniania i zwalniania pracowników przedszkola,
  3. premiowania i nagradzania pracowników zgodnie z „Regulaminem premiowania i nagradzania" a także udzielania kar porządkowych godnie z Kodeksem pracy,
  4. formalnej oceny pracy nauczyciela,
  5. decydowania o wewnętrznej organizacji pracy przedszkola i jego funkcjonowania bieżącego,
  6. wykorzystywania środków finansowych przyznanych na działalność przedszkola, zgodnie z planem finansowym.
  7. reprezentowania przedszkola na zewnątrz, podpisywania dokumentów i korespondencji.
  8. skreślenia dziecka w drodze decyzji z listy wychowanków z wyjątkiem dziecka odbywającego roczne przygotowanie przedszkolne.
 6. Dyrektor przedszkola odpowiada za:
  1. poziom uzyskiwanych przez przedszkole wyników nauczania i wychowania oraz opieki nad dziećmi, a także jakość świadczeń udzielanych przez przedszkole,
  2. zgodność funkcjonowania przedszkola z przepisami prawa oświatowego i niniejszego Statutu,
  3. bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie przedszkola i podczas zajęć organizowanych przez przedszkole oraz za stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej obiektu przedszkola,
  4. celowe wykorzystanie środków zapewnionych na działalność przedszkola,
  5. zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i wychowanków, za właściwe zabezpieczenie pieczęci i druków ścisłego zarachowania,
  6. prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej,
  7. uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości odpowiednio podstawy programowej wychowania przedszkolnego przy czym program wychowania przedszkolnego może obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści nauczania, ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
  8. organizowanie na życzenie rodziców (opiekunów prawnych) nauki religii.
 7. W przypadku nieobecności dyrektora, jego obowiązki pełni upoważniony pisemnie członek rady pedagogicznej.
 8. Dyrektor przedszkola, sprawując nadzór pedagogiczny, wykonuje zadania:
  1. planuje, organizuje ewaluację wewnętrzną wybranych wymagań pracy przedszkola,
  2. zatwierdza techniki i narzędzia diagnostyczne wykorzystywane przy ewaluacji wybranych wymagań pracy przedszkola,
  3. opracowuje plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan,
  4. przedstawia Radzie Pedagogicznej informację z realizacji nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola w I semestrze w danym roku szkolnym,
  5. do 31 sierpnia każdego roku dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,
  6. po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dopuszcza do użytku zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego,
 9. Wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspiruje ich do podejmowania innowacji pedagogicznych.
 10. Wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli, w szczególności przez organizowanie szkoleń, narad i konferencji oraz systematyczną współpracę z placówkami doskonalenia nauczycieli.
 11. Gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy zgodnie z odrębnymi przepisami oraz gromadzi informacje niezbędne do planowania doskonalenia nauczycieli.
 12. We współdziałaniu z Radą Pedagogiczną opracowuje i wdraża wewnątrzszkolny system zapewniania jakości.
 13. Dyrektor stwarza warunki do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej przedszkola.
 14. Ustala program wychowawczy przedszkola i program profilaktyki – jeżeli Rada Rodziców, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego, nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie w/w programów.
 15. Jest odpowiedzialny za realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 16. Dyrektor przedszkola zapewnia bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom w czasie zajęć przedszkolnych.
 17. W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola realizującym statutowe zadania dotyczące działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
 18. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
  1. zatwierdzenie planów pracy przedszkola,
  2. ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  3. podejmowania uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców,
  4. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dzieci z listy wychowanków.
  5. ustalanie w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców zestawu programów wychowania przedszkolnego,
  6. podejmowanie uchwał w sprawie wprowadzania zmian do statutu.
  7. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy przedszkola.
 19. Rada Pedagogiczna opiniuje:
  1. organizację pracy przedszkola,
  2. projekt planu finansowego przedszkola,
  3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
  4. propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.,
  5. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu.
 20. Rada Rodziców jest organem działającym na terenie przedszkola. Stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 2 przy ul. Cicha 26 w Pabianicach.
 21. Zadaniem Rady Rodziców jest:
  1. współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym.
  2. uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniające się do ciągłego podnoszenia pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci
  3. opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego.
  4. prezentowanie wobec dyrektora i Rady Pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola,
  5. przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o udzielanej pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej Rady Rodziców.
  6. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkola, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami ze wszystkimi sprawami przedszkola.
  7. uchwalenie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
   1. programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treści zadania o charakterze wychowawczym skierowanym do dziecka,realizowanego przez nauczycieli.
   2. programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców.
  8. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola.
  9. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.
  10. opiniowanie wybranego przez radę pedagogiczną zestawu programów wychowania przedszkolnego i zestawu podręczników.
  11. wnioskowanie o dokonanie zmiany w zestawie programów wychowania przedszkolnego i zestawu podręczników, przy czym zmiana ta nie może nastąpić w ciągu roku szkolnego
 22. Organy przedszkola współdziałają ze sobą:
  1. dają każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w zakresie ich kompetencji określanych ustawą i zawartych szczegółowo w Statucie Przedszkola.
  2. zapewniają bieżącą wymianę informacji między sobą poprzez: zebrania, posiedzenia Rady Pedagogicznej, tablicę ogłoszeń dla rodziców i kontakty indywidualne z rodzicami.
 23. Rodzice / opiekunowie prawni i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach dotyczących wychowania i kształcenia dzieci.
  1. nauczyciele utrzymują stały kontakt z rodzicami, udzielają rzetelnych informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju.
  2. przedszkole organizuje dni otwarte dla rodziców.
  3. zebrania ze wszystkimi rodzicami organizowane są w miarę potrzeb bieżących, lecz nie rzadziej niż 1x w każdym półroczu
  4. Rodzice / opiekunowie prawni mają prawo do:
   1. poznania podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
   2. poznania programu realizowanego w danym oddziale;
   3. poznania zadań wynikających z rocznego planu pracy przedszkola;
   4. informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb wspomagać;
   5. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
   6. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola;
   7. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną.
 24. Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowanków oraz podnoszenie poziomu placówki.
 25. W sytuacjach spornych między organami przedszkola, należy powiadomić dyrektora, który poprzez rozmowę, negocjacje stara się rozwiązać konflikt. Jeżeli nie przyniesie to pożądanego efektu, strona zainteresowana może zawiadomić organ prowadzący.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Dzionek (12 kwietnia 2016)
Opublikował: Michał Nowak (19 kwietnia 2016, 22:03:48)

Ostatnia zmiana: Michał Nowak (3 maja 2016, 15:58:22)
Zmieniono: Uzupełnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2014