Ramowy rozkład dnia

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 06/2023 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Pabianicach z dnia 29.08.2023 r.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA
W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W PABIANICACH NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Czas pracy przedszkola: 6:00 - 17:00.
Podstawa programowa realizowana jest w godzinach od 8:00 dp 13:00.
Uwaga: poszczególne oddziały opracowują ramowe rozkłady dnia (rytm dnia) z uwzględnieniem godzin pracy grupy zatwierdzonych w arkuszu organizacji oraz godzin posiłków.

 • 6:00 - 8:00 - Przychodzenie dzieci. Zabawy spontaniczne służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Czynności opiekuńcze i organizacyjne. Tworzenie okazji do wymiany informacji. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy poranne prowadzone pod kierunkiem nauczyciela. Kontakty z rodzicami.
 • 8:00 - 8:20 - Ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe. Przygotowanie do śniadania. czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny oraz utrwalanie prawidłowych nawyków higienicznych.
 • 8:20 - 9:00 - Śniadanie. Wdrażanie zasad kulturalnego spożywania posiłków i właściwego zachowania się przy stole. Poznanie wartości zdrowego odżywiania. Rozwijanie umiejętności pełnienia roli dyżurnego.
 • 9:00 - 10:40 - przygotowanie do zajęć przy aktywnym udziale dzieci oraz zintegrowana działalność edukacyjna zgodna z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz korelacją różnego rodzaju aktywności. Zajęcia i zabawy edukacyjne, dydaktyczne różnego typu, realizowane według wiodącego programu wychowania przedszkolnego. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze.
 • 10:40 - 11:15 - Gry i zabawy sportowe. Organizowanie zajęć na powietrzu i zabaw spontanicznych przy niewielkim udziale nauczyciela. Spacery, wycieczki. Obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe. Tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, podejmowania zabaw badawczych, konstrukcyjno - technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, rozmowy indywidualne.
 • 11:15 - 11:30 - Czynności organizacyjne, czynności samoobsługowe. przygotowanie do obiadu. Wdrażanie zasad higieny oraz utrwalanie prawidłowych nawyków higienicznych.
 • 11:30 - 12:30 - Obiad. Wdrażanie zasad kulturalnego zachowania się i spożywania posiłku. Poznanie wartości zdrowego odżywiania. Rozwijanie umiejętności pełnienia roli dyżurnego.
 • 12:30 - 13:45 - Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali zabaw lub na powietrzu w różnych formach, spacery, ćwiczenia utrwalające umiejętności / wiadomości z zajęć edukacyjnych, wspieranie rozwoju dzieci poprzez ćwiczenia: mowy, artykulacyjno - oddechowe, manipulacyjne lub innego rodzaju. Zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, rysowanie. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze. Przygotowania do uroczystości, próby, tworzenie scenografii, przygotowanie rekwizytów.
 • 13:45 - 14:00 - Czynności organizacyjne. Czynności samoobsługowe. Przygotowanie do podwieczorku. Wdrażanie zasad higieny oraz utrwalanie prawidłowych nawyków higienicznych.
 • 14:00 - 14:40 - Podwieczorek. Wdrażanie zasad kulturalnego zachowania i spożywania posiłku. Rozwijanie umiejętności pełnienia roli dyżurnego.
 • 14:40 - 17:00 - Realizacja programu zajęć dodatkowych. Dowolna działalność dzieci w kącikach tematycznych, zabawy i gry dydaktyczne w sali i na powietrzu według zainteresowań dzieci. Zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe i czynności organizacyjne. Rozmowy indywidualne z dziećmi. Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci do domu pod opieką osób upoważnionych.

Uwaga: w godzinach przewidzianych na bezpłatną realizację podstawy programowej 2 razy w tygodniu odbywają się obowiązkowe zajęcia z języka angielskiego (grupy młodsze 2 x po 15 minut, grupy starsze 2 x po 30 minut) oraz 2 razy w tygodniu odbywają się zajęcia religii dla dzieci zadeklarowanych (2 x po 30 minut - dzieci sześcioletnie, 2 x po 15 minut - dzieci pięcioletnie); dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego uczestniczą w zajęciach rewalidacyjnych oraz w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej; dzieci z opiniami wydanymi przez poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz dzieci , których diagnoza i obserwacja przeprowadzona przez nauczycielki wskazuje na konieczność udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczestniczą w zajęciach specjalistycznych: korekcyjno - kompensacyjnych, terapii psychologicznej, zajęciach logopedycznych, rehabilitacji ruchowej.

Pabianice, 29.08.2023 r.
dyrektor PM11 - Monika Witusik - KamieniakZałącznik nr 1 do Uchwały Nr 05/2022 rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Pabianicach z dnia 30.08.2022 r.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA
W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W PABIANICACH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Czas pracy przedszkola: 6:00 - 17:00.
Podstawa programowa realizowana jest w godzinach od 8:00 dp 13:00.
Uwaga: poszczególne oddziały opracowują ramowe rozkłady dnia (rytm dnia) z uwzględnieniem godzin pracy grupy zatwierdzonych w arkuszu organizacji oraz godzin posiłków.

 • 6:00 - 8:00 - Przychodzenie dzieci. Zabawy spontaniczne służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Czynności opiekuńcze i organizacyjne. Tworzenie okazji do wymiany informacji. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy poranne prowadzone pod kierunkiem nauczyciela. Kontakty z rodzicami.
 • 8:00 - 8:20 - Ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe. Przygotowanie do śniadania. czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny oraz utrwalanie prawidłowych nawyków higienicznych.
 • 8:20 - 8:40 - Śniadanie. Wdrażanie zasad kulturalnego spożywania posiłków i właściwego zachowania się przy stole. Poznanie wartości zdrowego odżywiania. Rozwijanie umiejętności pełnienia roli dyżurnego.
 • 8:40 - 10:40 - przygotowanie do zajęć przy aktywnym udziale dzieci oraz zintegrowana działalność edukacyjna zgodna z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz korelacją różnego rodzaju aktywności. Zajęcia i zabawy edukacyjne, dydaktyczne różnego typu, realizowane według wiodącego programu wychowania przedszkolnego. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze.
 • 10:40 - 11:15 - Gry i zabawy sportowe. Organizowanie zajęć na powietrzu i zabaw spontanicznych przy niewielkim udziale nauczyciela. Spacery, wycieczki. Obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe. Tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, podejmowania zabaw badawczych, konstrukcyjno - technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, rozmowy indywidualne.
 • 11:15 - 11:30 - Czynności organizacyjne, czynności samoobsługowe. przygotowanie do obiadu. Wdrażanie zasad higieny oraz utrwalanie prawidłowych nawyków higienicznych.
 • 11:30 - 12:00 - Obiad. Wdrażanie zasad kulturalnego zachowania się i spożywania posiłku. Poznanie wartości zdrowego odżywiania. Rozwijanie umiejętności pełnienia roli dyżurnego.
 • 12:00 - 13:45 - Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali zabaw lub na powietrzu w różnych formach, spacery, ćwiczenia utrwalające umiejętności / wiadomości z zajęć edukacyjnych, wspieranie rozwoju dzieci poprzez ćwiczenia: mowy, artykulacyjno - oddechowe, manipulacyjne lub innego rodzaju. Zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, rysowanie. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze. Przygotowania do uroczystości, próby, tworzenie scenografii, przygotowanie rekwizytów.
 • 13:45 - 14:00 - Czynności organizacyjne. Czynności samoobsługowe. Przygotowanie do podwieczorku. Wdrażanie zasad higieny oraz utrwalanie prawidłowych nawyków higienicznych.
 • 14:00 - 14:20 - Podwieczorek. Wdrażanie zasad kulturalnego zachowania i spożywania posiłku. Rozwijanie umiejętności pełnienia roli dyżurnego.
 • 14:20 - 17:00 - Realizacja programu zajęć dodatkowych. Dowolna działalność dzieci w kącikach tematycznych, zabawy i gry dydaktyczne w sali i na powietrzu według zainteresowań dzieci. Zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe i czynności organizacyjne. Rozmowy indywidualne z dziećmi. Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci do domu pod opieką osób upoważnionych.

Uwaga: w godzinach przewidzianych na bezpłatną realizację podstawy programowej 2 razy w tygodniu odbywają się obowiązkowe zajęcia z języka angielskiego (grupy młodsze 2 x po 15 minut, grupy starsze 2 x po 30 minut) oraz 2 razy w tygodniu odbywają się zajęcia religii dla dzieci zadeklarowanych (2 x po 30 minut - dzieci sześcioletnie, 2 x po 15 minut - dzieci pięcioletnie); dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego uczestniczą w zajęciach rewalidacyjnych oraz w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej; dzieci z opiniami wydanymi przez poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz dzieci , których diagnoza i obserwacja przeprowadzona przez nauczycielki wskazuje na konieczność udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczestniczą w zajęciach specjalistycznych: korekcyjno - kompensacyjnych, terapii psychologicznej, zajęciach logopedycznych, rehabilitacji ruchowej, rewalidacji pedagogicznej.

Pabianice, 30.08.2022 r.
dyrektor PM11 - Monika Witusik - Kamieniak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 05/2021 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 11 z Oddz. Int. z dnia 30.08.2021 r.
RAMOWY ROZKŁAD DNIA
W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Czas pracy przedszkola: 6:00 - 17:00.
Podstawa programowa realizowana w godzinach: 8:00 - 13:00.
Uwaga: Poszczególne oddziały opracowują ramowe rozkłady dnia (rytm dnia) z uwzględnieniem godzin pracy grupy zatwierdzonych w arkuszu organizacji oraz godzin posiłków.

 • 6:00 - 8:00 - Przychodzenie dzieci. Zabawy spontaniczne służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Czynności opiekuńcze i organizacyjne. Tworzenie okazji do wymiany informacji. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy poranne prowadzone pod kierunkiem nauczyciela. Kontakty z rodzicami.
 • 8:00 - 8:20 - Ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe. Przygotowanie do śniadania. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny oraz utrwalanie prawidłowych nawyków higienicznych.
 • 8:20 - 8:40 - Śniadanie. Wdrażanie zasad kulturalnego spożywania posiłków i kulturalnego zachowania przy stole. Poznanie wartości zdrowego odżywiania. Rozwijanie umiejętności pełnienia roli dyżurnego.
 • 8:40 - 10:40 - Przygotowanie do zajęć przy aktywnym udziale dzieci oraz zintegrowana działalność edukacyjna zgodna z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz korelacją różnego rodzaju aktywności. Zajęcia i zabawy edukacyjne, dydaktyczne różnego typu realizowane według wiodącego programu wychowania przedszkolnego. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze.
 • 10:40 - 11:15 - Gry i zabawy sportowe. Organizowanie zajęć na powietrzu i zabaw spontanicznych przy niewielkim udziale nauczyciela. Spacery, wycieczki. Obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe. Tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, podejmowania zabaw badawczych, konstrukcyjno - technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, rozmowy indywidualne.
 • 11:15 - 11:30 - Czynności organizacyjne. czynności samoobsługowe. Przygotowanie do obiadu. Wdrażanie zasad higieny oraz utrwalanie prawidłowych nawyków higienicznych.
 • 11:30 - 12:00 - Obiad. Wdrażanie zasad kulturalnego zachowania i spożywania posiłku. Poznanie wartości zdrowego odżywiania. Rozwijanie umiejętności pełnienia roli dyżurnego.
 • 12:00 - 13:45 - Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali zajęć lub na powietrzu w różnych formach, spacery, ćwiczenia utrwalające umiejętności/wiadomości z zajęć edukacyjnych, wspieranie rozwoju dzieci poprzez ćwiczenia: mowy, artykulacyjno - oddechowe, manipulacyjne lub innego rodzaju. Zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, rysowanie. Zajęcia prowadzone w oparciu o program innowacyjny lub program profilaktyczny. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze. Przygotowanie do uroczystości, próby, tworzenie scenografii, przygotowywanie rekwizytów.
 • 13:45 - 14:00 -  Czynności organizacyjne. Czynności samoobsługowe. Przygotowanie do podwieczorku. Wdrażanie zasad higieny oraz utrwalanie prawidłowych nawyków higienicznych.
 • 14:00 - 14:20 - Podwieczorek. Wdrażanie zasad kulturalnego zachowania i spożywania posiłków. Rozwijanie umiejętności pełnienia roli dyżurnego.
 • 14:20 - 17:00 - Realizacja programu zajęć dodatkowych. Dowolna działalność dzieci w kącikach tematycznych, zabawy i gry dydaktyczne w sali i na powietrzu według zainteresowań dzieci. Zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe i czynności organizacyjne. Rozmowy indywidualne z dziećmi. Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci do domu pod opieką osób upoważnionych.


Uwaga: W godzinach przewidzianych na bezpłatną realizację podstawy programowej 2 razy w tygodniu odbywają się obowiązkowe zajęcia z języka angielskiego oraz religia dla zadeklarowanych; dzieciz orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego uczestniczą w zajęciach rewalidacyjnych: dzieci z opiniami wydanymi przez poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz dzieci, których diagnoza i obserwacja przeprowadzona przez nauczycielki wskazuje na konieczność udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczestniczą w zajęciach specjalistycznych: korekcyjno - kompensacyjnych, terapii psychologicznej, zajęciach logopedycznych, rehabilitacji ruchowej.

Zatwierdzono do realizacji:
Monika Witusik - Kamieniak - dyrektor PM 11 w PabianicachRamowy rozkład dnia 2019/20 (145kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Barasińska (13 września 2019)
Opublikował: Aleksandra Flajszer (13 października 2017, 18:23:05)
Podmiot udostępniający: Przedszkole Miejskie Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi

Ostatnia zmiana: Monika Witusik-Kamieniak (7 września 2023, 10:28:36)
Zmieniono: edycja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2599