Organizacja

STATUS PRAWNY

Przedszkole Miejskie nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Pabianicach jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Pabianice nie posiadającą osobowości prawnej i działa na podstawie:

 • Uchwały Nr XII/101/99 Rady Miasta Pabianic z dnia 24 marca 1999 w sprawie przekształcenia zakładów budżetowych miasta Pabianic pod nazwą Przedszkola Miejskie w jednostki budżetowe.
 • Uchwały Nr XXXIV/452/208 z dnia 29 października 2008 w sprawie zmiany Statutu Miasta Pabianic.
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910. )
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. 2017 poz. 649)
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. ( t. j. Dz.U. 2019 poz. 2215)
 • Statutu przedszkola.

Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miasto Pabianice.
Nadzór pedagogiczny sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE

Przedmiotem działalności przedszkola jest praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza z dziećmi w wieku przedszkolnym.
Swoją działalność przedszkole prowadzi od poniedziałku do piątku w godz. 6:00 - 17:00.
Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

TRYB DZIAŁANIA

Przedszkole działa na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910. )

ORGANIZACJA

 1. Organami przedszkola są:
  • Dyrektor,
  • Rada Pedagogiczna,
  • Rada Rodziców.
 2. Przedszkole funkcjonuje zgodnie z arkuszem organizacji pracy placówki, zatwierdzonym przez organ prowadzący przedszkola na dany rok szkolny.
 3. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku.
 4. Do przedszkola może uczęszczać max 205 dzieci w 9 oddziałach (4 integracyjnych oraz 5 masowych):
  • Grupa I int. - 5 - 4 latki
  • Grupa II int. - 6 latki
  • Grupa III int. - 6 latki
  • Grupa IV - 5 - 4 - 3 latki
  • Grupa V int. - 6 - 5 latki
  • Grupa VI - 5 latki
  • Grupa VII - 4 latki
  • Grupa VIII - 6 - 5 latki
  • Grupa IX - 3 latki
 5. Do realizacji celów statutowych, przedszkole posiada:
  • 9 sal dydaktycznych
  • 2 sale plastyczne, w tym wyposażoną w tablicę multimedialną
  • 4 gabinety specjalistyczne do zajęć: korekcyjno-kompensacyjnych i terapii psychologicznej, logopedycznych, rewalidacyjnych, rehabilitacji ruchowej
  • salę gimnastyczną do zabaw ruchowych
  • 3 szatnie
  • jadalnię
  • pomieszczenia kuchenne z zapleczem magazynowym
  • ogród przedszkolny
 6. Przedszkole zatrudnia:
  • pracowników pedagogicznych, których zadania określono w Statucie przedszkola (1598kB) pdf :
   • Nauczycieli wychowania przedszkolnego
   • Nauczycieli wspomagających
   • Logopedę
   • Psychologa
   • Pedagoga specjalnego
   • Fizjoterapeutę, w tym Instruktora gimnastyki korekcyjnej
   • Nauczyciela religii
   • Nauczyciela języka angielskiego
  • pracowników niepedagogicznych, których zadania określono w Statucie przedszkola (1598kB) pdf :
   • Główna księgowa
   • Samodzielny referent ds. płac
   • Samodzielny referent ds. ZFŚS
   • Intendent
   • Pomoce nauczyciela
   • Kucharz
   • Pomoce kuchenne
   • Starszy konserwator
   • Konserwator

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Barasińska (23 września 2020)
Opublikował: Monika Witusik-Kamieniak (23 września 2020, 21:14:04)
Podmiot udostępniający: Przedszkole Miejskie Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 644