Organizacja

STATUS PRAWNY

Przedszkole Miejskie nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Pabianicach jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Pabianice nie posiadającą osobowości prawnej i działa na podstawie:

 • Uchwały Nr XII/101/99 Rady Miasta Pabianic z dnia 24 marca 1999 w sprawie przekształcenia zakładów budżetowych miasta Pabianic pod nazwą Przedszkola Miejskie w jednostki budżetowe.
 • Uchwały Nr XXXIV/452/208 z dnia 29 października 2008 w sprawie zmiany Statutu Miasta Pabianic.
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2023.900 t. j. ze zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U.2019.502 t. j. ze zm.)
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. (Dz.U.2023.984 t. j. ze zm.)
 • Statutu przedszkola.

Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miasto Pabianice. Nadzór pedagogiczny sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE

Przedmiotem działalności przedszkola jest praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza z dziećmi w wieku przedszkolnym. Swoją działalność przedszkole prowadzi od poniedziałku do piątku w godz. 6:00 - 17:00. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

TRYB DZIAŁANIA

Przedszkole działa na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U.2023.900 t. j.)

ORGANIZACJA

 1. Organami przedszkola są:
  • Dyrektor,
  • Rada Pedagogiczna,
  • Rada Rodziców.
 2. Przedszkole funkcjonuje zgodnie z arkuszem organizacji pracy placówki, zatwierdzonym przez organ prowadzący przedszkola na dany rok szkolny.
 3. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku.
 4. Do przedszkola może uczęszczać max 160 dzieci w 7 oddziałach (3 integracyjnych oraz 4 masowych):
  • Grupa I - 3 - latki
  • Grupa II int.  - 6 - latki
  • Grupa III - 5 latki
  • Grupa IV int. - 6 latki
  • Grupa V int. - 5 latki
  • Grupa VI - 4 latki
  • Grupa VII - 6 latki

 5. Do realizacji celów statutowych, przedszkole posiada:
  • 7 sal dydaktycznych
  • 4 sale plastyczne, w tym wyposażoną w tablicę multimedialną
  • 4 gabinety specjalistyczne do zajęć: korekcyjno-kompensacyjnych i terapii psychologicznej, logopedycznych, rewalidacyjnych, rehabilitacji ruchowej
  • salę gimnastyczną do zabaw ruchowych
  • szatnię
  • jadalnię
  • pomieszczenia kuchenne z zapleczem magazynowym
  • ogród przedszkolny
 6. Przedszkole zatrudnia:
  • pracowników pedagogicznych, których zadania określono w Statucie przedszkola (453kB) pdf :
   • Nauczycieli wychowania przedszkolnego
   • Nauczycieli wspomagających
   • Logopedę
   • Psychologa
   • Pedagoga specjalnego
   • Fizjoterapeutę, w tym instruktora gimnastyki korekcyjnej
   • Nauczyciela religii
   • Nauczyciela języka angielskiego
  • pracowników niepedagogicznych, których zadania określono w Statucie przedszkola (453kB) pdf :
   • Samodzielny referent ds. ZFŚS
   • Pomoc administracyjna - 1/2 e.
   • Intendent
   • Pomoce nauczyciela
   • Kucharz
   • Pomoce kuchenne
   • Starszy konserwator

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Barasińska (23 września 2020)
Opublikował: Monika Witusik-Kamieniak (23 września 2020, 21:14:04)
Podmiot udostępniający: Przedszkole Miejskie Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi

Ostatnia zmiana: Monika Witusik-Kamieniak (5 października 2023, 21:02:41)
Zmieniono: edycja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1894