Przedmiot działalności i kompetencje


Przedmiotem działalności przedszkola jest praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza z dziećmi w wieku przedszkolnym.
Swoją działalność przedszkole prowadzi od poniedziałku do piątku w godz. 6:00 - 16:30.
Praca jest organizowana odpowiednio do potrzeb i możliwości rozwojowych wychowanków i prowadzona w ramach określonych przez podstawę programową wychowania przedszkolnego obszarów edukacyjnych, w oparciu o przyjęty program wychowania przedszkolnego. Przedszkole wspomaga rozwój i edukację dzieci. Pełniąc funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą, przedszkole zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.Zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego celem wychowania przedszkolnego jest:

 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynność intelektualnych potrzebnych w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 • budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 • rozwijanie umiejętności społecznych u dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną;
 •  zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz  rozwijanie  umiejętności  prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
Zadania wynikające z powyższych celów  przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
 1. kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;
 2. kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych;
 3. wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
 4. wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują się w poznaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
 5. wdrażanie do utrzymania ładu i porządku,wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
 6. wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
 7. wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem;
 8. wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec;
 9. wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne;
 10. wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne,budzenie zainteresowań psychicznych;
 11. pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń;
 12. wychowanie do poszanowania roślin i zwierząt;
 13. wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;
 14. kształtowaniu gotowości do nauki czytania i pisania,
 15. wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne;
 16. przygotowanie do posługiwania się językiem nowożytnym;
 17. przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.


metryczka


Wytworzył: Anna Śliwińska (7 grudnia 2015)
Opublikował: Anna Śliwińska (7 grudnia 2015, 16:02:38)
Podmiot udostępniający: Przedszkole Miejskie Nr 14

Ostatnia zmiana: Anna Śliwińska (7 września 2020, 12:05:24)
Zmieniono: edycja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1738