Rekrutacja 2024/2025

 • Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 prowadzona będzie w dniach od 26 lutego 2024 r. do 15 marca 2024 r. za pośrednictwem systemu elektronicznego Vulcan pod adresem:
 • W rekrutacji mogą brać udział dzieci urodzone w latach 2018 - 2021, zamieszkałe w Pabianicach.
 • Dzieci urodzone w roku 2022 nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Ich rodzice mogą się ubiegać i miejsce w przedszkolu w rekrutacji uzupełniającej, jeśli przedszkole będzie taką prowadziło.
 • Dzieci zamieszkałe poza Pabianicami nie mogą brać udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Ich rodzice mogą się ubiegać i miejsce w przedszkolu w rekrutacji uzupełniającej, jeśli przedszkole będzie taką prowadziło.
 • We wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola wypełnionym elektronicznie rodzic może wskazać trzy wybrane przez siebie przedszkola, zgodnie ze swoimi preferencjami. Wybranie jednego przedszkola nie gwarantuje przyjęcia kandydata do wskazanej placówki.
 • Załączane przez rodzica do wniosku rekrutacyjnego dokumenty w formie zdjęć lub skanów muszą być czytelne, w rozdzielczości umożliwiającej komisji odczytanie ich treści.
 • Wniosek musi być podpisany elektronicznie (przy użyciu profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego) przez przynajmniej jednego rodzica.
 • Wniosek wypełniony niewłaściwie oraz bez koniecznych załączników będzie odrzucony przez komisję rekrutacyjną. Wówczas należy zalogować się ponownie na platformie elektronicznego naboru, dokonać poprawienia wniosku lub dołączyć wskazane dokumenty, zgodnie z komentarzem i uwagami komisji, a następnie ponownie podpisać i wysłać wniosek.

WAŻNE

ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ WNIOSEK NALEŻY ZAPISAĆ NA KOMPUTERZE LUB W PAMIĘCI URZĄDZENIA (NP: TELEFONU) ORAZ WYDRUKOWAĆ.
WYDRUKOWANY WNIOSEK MUSI BYĆ OPATRZONY PODPISAMI OBOJGA RODZICÓW.

 • W dniu 20 marca 2024 r. w siedzibie przedszkola zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola. Stosowna wiadomość pojawi się również dla Państwa w systemie naboru elektronicznego.
 • W dniach od 20 do 25 marca 2024 r. w systemie elektronicznego naboru należy potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola. 
WAŻNE

OŚWIADCZENIE O WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NALEŻY ZAPISAĆ NA KOMPUTERZE LUB W PAMIĘCI URZĄDZENIA (NP: TELEFONU) ORAZ WYDRUKOWAĆ.
WYDRUKOWANE OŚWIADCZENIE MUSI BYĆ OPATRZONE PODPISAMI OBOJGA RODZICÓW.

 • W dniu 8 kwietnia 2024 r. w siedzibie przedszkola zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Stosowna wiadomość pojawi się również dla Państwa w systemie naboru elektronicznego.
WAŻNE

RODZICE DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA ZOBOWIĄZANI SĄ DO DOSTARCZENIA WNIOSKU REKRUTACYJNEGO, DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PRZEZ DZIECKO KRYTERIÓW ORAZ OŚWIADCZENIA RODZICÓW O WOLI PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA.

WSZYSTKIE DOKUMENTY POWINNY BYĆ PODPISANE PRZEZ OBOJGA RODZICÓW.

DOKUMENTY NALEŻY DOSTARCZYĆ DO PRZEDSZKOLA, DO KTÓREGO DZIECKO ZOSTAŁO PRZYJĘTE DO 12 KWIETNIA 2024 R.


Dokumenty wymagane do potwierdzenia pełnienia kryteriów ustawowych:
 • oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego o wielodzietności rodziny (załącznik do pobrania w systemie elektronicznego naboru),
 • niepełnosprawność kandydata - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
 • niepełnosprawność rodziców - orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2024.44 t. j.),
 • niepełnosprawność rodzeństwa - orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2024.44 t. j.),
 • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka w rodzinie (załącznik do pobrania w systemie elektronicznego naboru),
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą - dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2024.177 t . j. ze zm.).

Dokumenty wymagane do potwierdzenia spełnienia kryteriów lokalnych:
 • oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego o aktualnym zatrudnieniu lub nauce (załącznik do pobrania w systemie elektronicznego naboru),
 • zaświadczenie wydane przez Żłobek Miejski w Pabianicach (jeśli dziecko uczęszczało).
Pozostałe kryteria lokalne należy wpisać we właściwe miejsca we wniosku.


GAZETKA - FIGIELEK REKRUTACYJNY (917kB) pdf
ZARZĄDZENIE DYREKTORA PM11 - TERMINY REKRUTACJI (307kB) pdf
ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2024/2025 (751kB) pdf
ZARZĄDZENIE PREZYDENTA W SPRAWIE HARMONOGRAMU REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2024/2025 (300kB) pdf
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SPRAWIE OKREŚLENIA KRYTERIÓW STOSOWANYCH W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM (230kB) pdf

metryczka


Wytworzył: M.Witusik - Kamieniak (22 lutego 2024)
Opublikował: Monika Witusik-Kamieniak (22 lutego 2024, 07:53:34)
Podmiot udostępniający: Przedszkole Miejskie Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi

Ostatnia zmiana: Monika Witusik-Kamieniak (22 lutego 2024, 08:26:33)
Zmieniono: EDYCJA TREŚCI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 389