Rekrutacja 2023 / 2024

 • Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 prowadzona będzie w dniach od 1 do 21 marca 2023 r. za pośrednictwem systemu elektronicznego Vulcan pod adresem:
 • W rekrutacji mogą brać udział dzieci urodzone w latach 2017 - 2020, zamieszkałe w Pabianicach.
 • Dzieci urodzone w roku 2021 nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Dzieci zamieszkałe poza Pabianicami nie mogą brać udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Ich rodzice mogą się ubiegać i miejsce w przedszkolu w rekrutacji uzupełniającej, jeśli przedszkole będzie taką prowadziło.
 • We wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola wypełnionym elektronicznie rodzic może wskazać trzy wybrane przez siebie przedszkola, zgodnie ze swoimi preferencjami. Wybranie jednego przedszkola nie gwarantuje przyjęcia kandydata do wskazanej placówki.
 • Załączane przez rodzica do wniosku rekrutacyjnego dokumenty w formie zdjęć lub skanów muszą być czytelne, w rozdzielczości umożliwiającej komisji odczytanie ich treści.
 • Wniosek musi być podpisany elektronicznie (przy użyciu profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego) przez przynajmniej jednego rodzica.
 • Wniosek wypełniony niewłaściwie oraz bez koniecznych załączników będzie odrzucony przez komisję rekrutacyjną. Wówczas należy zalogować się ponownie na platformie elektronicznego naboru, dokonać poprawienia wniosku lub dołączyć wskazane dokumenty, zgodnie z komentarzem i uwagami komisji, a następnie ponownie podpisać i wysłać wniosek.

WAŻNE

ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ WNIOSEK NALEŻY ZAPISAĆ NA KOMPUTERZE LUB W PAMIĘCI URZĄDZENIA (NP: TELEFONU) ORAZ WYDRUKOWAĆ.
WYDRUKOWANY WNIOSEK MUSI BYĆ OPATRZONY PODPISAMI OBOJGA RODZICÓW.

 • W dniu 3 kwietnia 2023 r. w siedzibie przedszkola oraz na stronie internetowej zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola.
 • W dniach od 3 do 6 kwietnia 2023 r. w systemie elektronicznego naboru należy potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola. 
WAŻNE

OŚWIADCZENIE O WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NALEŻY ZAPISAĆ NA KOMPUTERZE LUB W PAMIĘCI URZĄDZENIA (NP: TELEFONU) ORAZ WYDRUKOWAĆ.
WYDRUKOWANE OŚWIADCZENIE MUSI BYĆ OPATRZONE PODPISAMI OBOJGA RODZICÓW.

 • W dniu 17 kwietnia 2023 r. w siedzibie przedszkola oraz na stronie internetowej zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
WAŻNE

RODZICE DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA ZOBOWIĄZANI SĄ DO DOSTARCZENIA WNIOSKU REKRUTACYJNEGO, DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PRZEZ DZIECKO KRYTERIÓW ORAZ OŚWIADCZENIA RODZICÓW O WOLI PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA.

WSZYSTKIE DOKUMENTY POWINNY BYĆ PODPISANE PRZEZ OBOJGA RODZICÓW.

DOKUMENTY NALEŻY DOSTARCZYĆ DO PRZEDSZKOLA, DO KTÓREGO DZIECKO ZOSTAŁO PRZYJĘTE W CIĄGU 7 DNI ROBOCZYCH, TJ. DO 26 KWIETNIA 2023 R.


Dokumenty wymagane do potwierdzenia pełnienia kryteriów ustawowych:
 • oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego o wielodzietności rodziny (załącznik do pobrania w systemie elektronicznego naboru),
 • niepełnosprawność kandydata - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
 • niepełnosprawność rodziców - orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573 t. j. ze zm.),
 • niepełnosprawność rodzeństwa - orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573 t. j. ze zm.),
 • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka w rodzinie (załącznik do pobrania w systemie elektronicznego naboru),
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą - dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2022.447 t . j. ze zm.).

Dokumenty wymagane do potwierdzenia spełnienia kryteriów lokalnych:
 • oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego o aktualnym zatrudnieniu lub nauce (załącznik do pobrania w systemie elektronicznego naboru),
 • zaświadczenie wydane przez Żłobek Miejski w Pabianicach (jeśli dziecko uczęszczało).
Pozostałe kryteria lokalne należy wpisać we właściwe miejsca we wniosku.


metryczka


Wytworzył: M. Witusik - Kamieniak (10 lutego 2023)
Opublikował: Monika Witusik-Kamieniak (10 lutego 2023, 12:52:17)
Podmiot udostępniający: Przedszkole Miejskie Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi

Ostatnia zmiana: Monika Witusik-Kamieniak (17 lutego 2023, 12:38:55)
Zmieniono: edycja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1130