Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiotem   działalności  przedszkola  jest  praca wychowawczo-dydaktyczna
i opiekuńcza z dziećmi w wieku przedszkolnym.
Swoją    działalność  przedszkole   prowadzi  od  poniedziałku  do piątku w godz.
6:00 - 16:30.
Praca  jest  organizowana  odpowiednio  do  potrzeb  i  możliwości  rozwojowych
wychowanków i prowadzona w ramach określonych przez podstawę programową
wychowania   przedszkolnego   obszarów  edukacyjnych,  w  oparciu  o  przyjęty
program wychowania przedszkolnego.
Przedszkole wspomaga  rozwój  i  edukację  dzieci.  Pełniąc funkcję opiekuńczą,
wychowawczą i kształcącą, przedszkole zapewnia dzieciom możliwość wspólnej
zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich
potrzeb rozwojowych.

Zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego celem
wychowania przedszkolnego jest:

 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynność intelektualnych potrzebnych w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
 • budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe, 
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek, 
 • rozwijanie umiejętności społecznych u dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi, 
 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych, 
 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych, 
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz  rozwijanie  umiejętności  prezentowania  swoich  przemyśleń  w  sposób  zrozumiały dla innych 
 • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej, 
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach
następujących obszarów edukacyjnych:
 • kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych, 
 • kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, 
 • wspomaganie rozwoju mowy dzieci, 
 • wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują się w poznaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia, 
 • wdrażanie do utrzymania ładu i porządku, 
 • wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci, 
 • wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych, 
 • wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem, 
 • wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec, 
 • wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne, 
 • wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, 
 • budzenie zainteresowań psychicznych, 
 • pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń,
 • wychowanie do poszanowania roślin i zwierząt, 
 • wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną, 
 • kształtowaniu gotowości do nauki czytania i pisania, 
 • wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

metryczka


Wytworzył: Beata Kłos (16 listopada 2015)
Opublikował: Michał Nowak (30 stycznia 2016, 09:58:03)
Podmiot udostępniający: Przedszkole Miejskie Nr 3

Ostatnia zmiana: Michał Nowak (27 kwietnia 2016, 12:08:17)
Zmieniono: Edycja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2147