Status prawny

Przedszkole Miejskie nr 15 w Pabianicach jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Pabianice i działa na podstawie:
  1. Uchwały Nr XII/101/99 Rady Miasta Pabianic z dnia 24 marca 1999 w sprawie przekształcenia zakładów budżetowych miasta Pabianic pod nazwą Przedszkola Miejskie w jednostki budżetowe. 
  2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami).
  3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami).
  4. Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zmianami)
  5. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miejska Pabianice. Nadzór pedagogiczny sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.
  6. Statut Przedszkola

metryczka


Wytworzył: Halina Klatt (8 lutego 2016)
Opublikował: Michał Nowak (14 lutego 2016, 09:18:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1802