Sposób załatwiania spraw

Przedszkole załatwia i przyjmuje sprawy dotyczące edukacji, kadr, finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Sprawy prowadzone przez Przedszkole

Edukacja: zapisy do przedszkola, obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, wydawanie opinii o dziecku, dzienniki zajęć przedszkola. 

Sprawy administracyjne: pobieranie opłat za świadczenia przedszkola, wydawanie zaświadczeń, wydawanie decyzji w sprawie obniżenia lub zwolnienia z opłat za Przedszkole.

Sprawy kadrowe: sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. 

Sprawozdawczość: raporty, sprawozdania.

Tryb załatwiania spraw:
  1. Przyjęcie lub wypisanie dziecka z przedszkola, zaświadczenia, wydawanie decyzji, opinii, sprawy organizacyjne, wnioski, skargi : dyrektor przedszkola Odpłatność za przedszkole: intendent w ustalone dni każdego miesiąca (informacja na tablicy ogłoszeń).
  2. Bieżące informacje o dziecku, konsultacje indywidualne: nauczycielki poszczególnych grup, specjaliści (logopeda, nauczyciel terapeuta).
  3. Sprawy można załatwiać ustnie lub pisemnie. Sprawy załatwia się według kolejności ich wpływu.

metryczka


Wytworzył: Halina Klatt (8 lutego 2016)
Opublikował: Michał Nowak (14 lutego 2016, 09:53:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2284