Statut Szkoły


  
 
 
STATUT

 
 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
W PABIANICACH


 
 
Spis treści:
 
Rozdział 1                     Informacje o szkole ……………………………………………………………..…..….. 3                                          
Rozdział 2                     Cele i zadania szkoły oraz sposób ich wykonywania .......……………….    4
Rozdział 3                    Organy szkoły, ich kompetencje, szczegółowe warunki współdziałania
   oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi   …………….….…..….     9
Rozdział 4                     Organizacja pracy szkoły  …………….………………………………………….……. 11                                          
Rozdział 5                    Zakres zadań nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz zadania
   związane  z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom   ……….…………. 20                                             
Rozdział 6                     Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów ...    30
Rozdział 7                     Prawa i obowiązki uczniów    ………………………………………………….…....    38
Rozdział 8                     Postanowienia końcowe    ……………………………………………………..…..…    43
 


Rozdział 1
Informacje o szkole
 
§ 1. 1. Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki, zwana dalej „szkołą”, jest ośmioletnią szkołą publiczną dla dzieci i młodzieży.
2. Siedziba szkoły mieści się przy ulicy 20 Stycznia 9/13 w Pabianicach.
3. Organem prowadzącym jest Gmina miejska Pabianice.
4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Łódzki Kurator Oświaty.
5. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu.
6. Strona Internetowa szkoły: www.sp16pabianice.pl
7. Szkoła działa w obwodzie wyznaczonym przez organ prowadzący w Akcie Założycielskim.
8. Szkoła prowadzi oddziały integracyjne.
9. W szkole prowadzi się oddziały gimnazjalne.
 
§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1)      uczniach – należy przez to rozumieć uczniów szkoły, o której mowa w § 1 ust. 1;
2)      ustawie Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. 
   Prawo oświatowe.
   


Rozdział 2
Cele i zadania szkoły oraz sposób ich wykonywania
 
§ 3. 1. Szkoła realizuje następujące cele i zadania:
1)                      w zakresie podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etycznej, językowej i religijnej:
a)      wpajanie zasad tolerancji dla odmienności narodowej i religijnej,
b)      niestwarzanie różnic w prawach i traktowaniu uczniów z powodu ich przynależności
narodowej, wyznaniowej lub bezwyznaniowości,
c)      wpajanie zasad tolerancji i szacunku dla obrzędów religijnych różnych wyznań,
d)     swobodny wybór uczestnictwa w katechizacji oraz w obrzędach religijnych,
e)      swobodne wyrażanie myśli i przekonań światopoglądowych oraz religijnych
nienaruszających dobra innych osób;
2)            w zakresie udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej:
a)      indywidualną opiekę pedagogiczną i psychologiczną skierowaną do ucznia tego
potrzebującego,
b)      udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych narastających na tle
niepowodzeń szkolnych,
c)      udzielanie porad i pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych
i środowiskowych,
d)     objęcie ucznia specjalistyczną pomocą np. logopedyczną, socjoterapeutyczną,
terapeutyczną;
3)            w zakresie tworzenia warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez:
a)      organizowanie zajęć pozalekcyjnych,
b)      prace indywidualne z uczniem szczególnie uzdolnionym, umożliwianie mu realizacji
indywidualnego programu lub toku nauki,
c)      uczestnictwo konkursach i zawodach;
4)            w zakresie sprawowania opieki nad uczniami pozostającymi w trudnej sytuacji materialnej
i życiowej:
a)      prowadzenie diagnozy środowiska ucznia,
b)      współpracę z placówkami i instytucjami działającymi na rzecz pomocy rodzinie i dziecku,
c)      zapewnianie im możliwości korzystania z pomocy pedagoga lub psychologa szkolnego,
d)     umożliwianie uzyskiwania pomocy materialnej;
5)            w zakresie bezpieczeństwa uczniów oraz utrzymywania bezpiecznych warunków nauki,
wychowania i opieki:
a)      objęcie budynku oraz terenu szkoły monitoringiem wizyjnym,
b)      pełnienie przez nauczycieli dyżurów przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych oraz
w trakcie przerw między zajęciami zgodnie z harmonogramem,
c)      zapewnianie ciągłego nadzoru pedagogicznego na zajęciach obowiązkowych,
nadobowiązkowych i pozalekcyjnych,
d)     przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na wycieczkach szkolnych zgodnie z odrębnymi przepisami,
e)      omawianie zasad bezpieczeństwa na zajęciach z wychowawcą,
f)       szkolenie wszystkich pracowników szkoły w zakresie bhp i ppoż.,
g)      uwzględnianie w tygodniowym rozkładzie zajęć równomiernego rozłożenia lekcji,
h)      dostęp do Internetu zabezpieczonego przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów,
i)        umieszczanie w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku regulaminów pracowni;
6)            w zakresie kształtowania u uczniów postaw prospołecznych:
a)      zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jego propagowanie,
b)      uczenie postaw szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka,
c)      uczenie niesienia bezinteresownej pomocy w środowisku szkolnym i poza szkołą,
d)     uwrażliwianie na cierpienie, samotność i potrzeby innych,
e)      podejmowanie działań na rzecz środowiska przy współpracy z PCK, Caritas oraz
z instytucjami działającymi na rzecz innych osób,
f)       przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa
w życiu społecznym;
7)            w zakresie promocji i ochrony zdrowia:
a)      promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego,
b)      propagowanie zdrowej żywności sprzyjającej prawidłowemu rozwojowi fizycznemu ucznia,
c)      udział uczniów w konkursach poświęconych tematyce promocji i ochrony zdrowia,
d)     udział w akcjach typu: „Sprzątanie świata”,
e)      promowanie zbiórki odpadów i segregacji śmieci,
f)       prowadzenie dla uczniów i ich rodziców warsztatów i spotkań tematycznych
dotyczących uzależnień, narkotyków, dopalaczy, cyberprzemocy, zastraszania,
anoreksji, bulimii i innych zjawisk dotykających współczesny świat;
8)            w zakresie przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia:
               a)         systematyczne diagnozowanie potrzeb uczniów w zakresie doradztwa zawodowego,
               b)         pomoc uczniom w planowaniu ścieżki kształcenia i kariery zawodowej,
               c)         prowadzenie zajęć związanych z poznaniem samego siebie, swoich umiejętności
 i predyspozycji oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i kariery
zawodowej;
9) w zakresie upowszechnienia wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach
zrównoważonego rozwoju:
a)      wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania
i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia,
b)      wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, narodowej, regionalnej
i etnicznej,
c)      formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób,
d)     rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość,
e)      ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności,
f)       rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki,
g)      wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat,
h)      wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji,
i)        kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość,
j)        ukierunkowanie ucznia ku wartościom;
10)    w zakresie organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi:
a)   umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form
i programów nauczania,
b)   realizowanie zajęć rewalidacyjnych;
11)    w zakresie upowszechniania wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności niezbędnych
do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce:
a)   stwarzanie warunków do indywidualnego rozwoju osobowości, ujawnianie talentów,
b)   popularyzację osiągnięć dzieci i młodzieży w konkursach, koncertach, wystawach itd.,
c) wprowadzanie do wiedzy i oceny dziedzictwa kulturowego oraz do uczestnictwa
we współczesnym życiu kulturalnym,
d)   pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego;
12)  w zakresie kształtowania u uczniów umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi:
a)   stwarzanie warunków do pełnego   i   świadomego  uczestnictwa   w   społeczeństwie
   informacyjnym,
b)   stwarzanie   uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych   źródeł,   z   zastosowaniem   technologii   informacyjno-komunikacyjnych,   na   zajęciach   z różnych przedmiotów.
2. Szkoła realizuje cele i zadania o których mowa w ust.1 przy współpracy z rodzicami poprzez:
1)      zapewnianie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania;
1)            realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego;
2)            realizację programu wychowawczo-profilaktycznego;
3)            wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do uzyskania świadectwa
ukończenia szkoły;
4)            przeprowadzanie rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
5)            nadzorowanie realizacji obowiązku szkolnego;
6)            zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
7)            umożliwianie wszystkim uczniom dostępu do wiedzy, która pozwoli im na dalszą edukację
i korzystanie z zasobów informacyjnych cywilizacji oraz rozwija zdolności i zainteresowań;
8)            wspomaganie wychowawczej roli rodziny, uczenie odpowiedzialności za swoje czyny,
wpajanie uniwersalnych zasad etycznych.
3. Cele, o których mowa w ust. 2 osiągane są poprzez:
1)            przekazywanie uczniom nowoczesnej wiedzy pomagającej zrozumieć ich miejsce
w świecie oraz umożliwiającej twórcze przekształcanie rzeczywistości;
2)            zapoznawanie z podstawami funkcjonowania państwa i jego instytucji oraz normami
współżycia społecznego;
3)            przygotowanie uczniów do właściwego kształtowania stosunków z otoczeniem oraz
świadomego, samodzielnego, aktywnego i odpowiedzialnego wykonywania zadań
w życiu rodzinnym i społecznym;
4)            wyrabianie wrażliwości społecznej, emocjonalnej i estetycznej oraz umiejętności niesienia pomocy słabszym.
4. W szkole każdy uczeń, z wszystkimi jego możliwościami i trudnościami jest ważny
i wobec każdego ucznia prowadzone są działania na najwyższym poziomie nauczycielskich
możliwości, ukierunkowane na rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny
i fizyczny oraz ochronę dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem
i demoralizacją.
5. Wszystkie działania, o których mowa w ust. 1  realizowane będą przez nauczycieli przy
współpracy z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, instytucjami świadczącymi w tym zakresie wsparcie i pomoc merytoryczną.
 
§ 4. 1. Szkoła podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego.
2. Cele i zadania realizowane są poprzez wypełnianie treści zawartych w:
1)      Szkolnym Zestawie Programów Nauczania;
2)      Szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym.         
 
§ 5. 1. Szkoła realizuje program wychowawczo-profilaktyczny, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowany w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w szkole.
2.      Program wychowawczo-profilaktyczny opracowany jest przez nauczycieli szkoły przy
współpracy z rodzicami i uchwalony przez radę rodziców w porozumieniu z radą
pedagogiczną.
3.      Na podstawie uchwalonego programu wychowawczo-profilaktycznego, wychowawca
oddziału  konstruuje plan wychowawczo-profilaktyczny dla klasy.
4.      Program, o którym mowa w ust. 1 realizowany jest przez wszystkich nauczycieli szkoły.
5.      Program wychowawczo – profilaktyczny obejmuje:
1)      charakterystykę wizerunku absolwenta szkoły;
2)         diagnozę potrzeb i zasobów oraz dotychczasowych działań szkoły;
3)         zadania profilaktyczno-wychowawcze szkoły i ich realizację;
4)         tradycje i obrzędowość szkoły;
5)         cele i procedurę ewaluacji.
 


Rozdział 3
Organy szkoły, ich kompetencje, szczegółowe warunki współdziałania oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi  
 
§ 6. Organami szkoły są:
1)                      dyrektor szkoły;
2)                      rada pedagogiczna;
3)                      samorząd uczniowski;
4)                      rada rodziców.
 
§ 7. Szczegółowe zadania dyrektora szkoły określone są w art. 68 ustawy Prawo oświatowe.


§ 8. 1. W szkole tworzone jest stanowisko wicedyrektora.
2. Zakres obowiązków i kompetencji dla wicedyrektora opracowuje dyrektor szkoły.
 
§ 9. 1. Rada pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który musi być zgodny
z przepisami prawa oraz niniejszym statutem.
2. Obecność nauczycieli na zebraniach rady pedagogicznej jest obowiązkowa. Członkowie rady usprawiedliwiają swoją nieobecność na zebraniu rady jej przewodniczącemu.
Nieusprawiedliwioną nieobecność członka rady na jej zebraniu należy traktować jako
nieobecność w pracy ze wszystkimi tego konsekwencjami.
3. Kompetencje rady pedagogicznej określone są w art. 70 ustawy Prawo oświatowe.
4. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania poruszanych
na posiedzeniach spraw, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców,
a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 
§ 10. 1. Samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem” tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2.    Samorząd posiada regulamin, który nie może być sprzeczny z przepisami prawa i niniejszym statutem.
3. Kompetencje samorządu określone są w art. 85 ustawy Prawo oświatowe
 
§ 11. 1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.
2.     Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny
z przepisami prawa i niniejszym statutem.
3.    Kompetencje rady pedagogicznej określone są w art. 84 ustawy Prawo oświatowe.
 
§ 12. 1. Współdziałanie organów szkoły ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju uczniów oraz podnoszenie poziomu jakości pracy szkoły.
2. Organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
3. Rada rodziców przedstawia swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły lub radzie
pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej.
4. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor szkoły, który
zapewnia każdemu organowi możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji
w ramach swoich kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji.
 
§ 13. 1. W przypadku sporu między radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim i radą
rodziców:
1)            prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy
do dyrektora szkoły;
2)            przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor szkoły jest zobowiązany zapoznać się
ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;
3)            dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;
4)            o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor szkoły informuje na piśmie
zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w pkt. 3.
2.     W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest dyrektor szkoły,
powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym
przedstawicielu organów szkoły, a dyrektor szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy
w zespole.
3.     Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności prowadzi postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu podejmuje decyzję w drodze głosowania.
4.     Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako
rozwiązanie ostateczne.


Rozdział 4
Organizacja pracy szkoły
 
 
§ 14. Terminy  rozpoczynania  i  kończenia  zajęć  dydaktyczno-wychowawczych,  przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 
 
§ 15. 1. Dyrektor szkoły opracowuje, w każdym roku szkolnym, arkusz organizacyjny szkoły, uwzględniający ramowe plany nauczania.
2.     Dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, ustala w danym roku szkolnym dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w liczbie 8 dla szkoły podstawowej.
3.     Zaproponowane przez dyrektora dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zostają zaopiniowane przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski i podane
do ogólnej wiadomości do dnia 30 września każdego roku
 
§ 16. 1. Szkoła przyjmuje studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki
pedagogiczne i nauczycielskie na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem lub – za jego zgodą, z poszczególnymi nauczycielami lub szkołą wyższą.
2.    Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.
3.    Dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela, który sprawować będzie opiekę nad praktykantem.
 
§ 17. W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza oraz rozszerzająca i wzbogacająca formy działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej.
 
§ 18. 1. W szkole organizuje się na życzenie rodziców naukę religii oraz etyki zgodnie
z odrębnymi przepisami.
2.     Życzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wyrażane w postaci pisemnego oświadczenia
i składane w sekretariacie szkoły.
3.     Oświadczenie nie musi być ponawiany w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmienione.
 
§ 19. 1. W szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne uwzględniające potrzeby rozwojowe uczniów i ich zainteresowania.
2.     Na początku roku szkolnego, dyrektor szkoły wraz z radą pedagogiczną, opracowują
propozycję zajęć pozalekcyjnych.
3.     W przypadku prowadzenia zajęć przez inny podmiot, za bezpieczeństwo uczniów
i organizację zajęć odpowiada ten podmiot, po wcześniejszym podpisaniu odpowiedniej umowy przez dyrektora szkoły.
 
§ 20. 1. W szkole organizuje się oddziały integracyjne.
2. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym wynosi od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
3. Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dostosowuje się program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych ucznia. Dostosowanie następuje na podstawie
opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.
4. W klasie integracyjnej zatrudnia się nauczyciela wspierającego.
 
§ 21. 1. Dyrektor szkoły tworzy zespoły do realizacji zadań statutowych szkoły,
w zależności od potrzeb programowych i zadań szkoły.
2. Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora szkoły, na wniosek zespołu,
przewodniczący zespołu - lider.
3. Lider zespołu przedstawia sprawozdanie  z działalności zespołu oraz wnioski do dalszej
pracy.
4. Spotkania zespołów są protokołowane.
5. Cele i zadania zespołów przedmiotowych obejmują w szczególności:
1)             Ustalenie zestawu podręczników dla danej klasy; 
2)                   Organizowanie lekcji koleżeńskich i spotkań samokształceniowych;
3)                   Współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych;
4)                 Rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb i problemów uczniów w grupach wiekowych,
opracowanie form pomocy;
5)                  Przeprowadzanie badań wyników nauczania w ramach wewnątrzszkolnego mierzenia jakości pracy szkoły oraz opracowywanie ich wyników.
 
§ 22. 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub inne ważne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki, w szkole zorganizowana jest świetlica szkolna.
2. Świetlica sprawuje również opiekę nad uczniami nie uczestniczącymi w zajęciach z religii,
wychowania do życia w rodzinie oraz języków obcych.
3. Godziny pracy świetlicy szkolnej na dany rok szkolny ustala dyrektor szkoły
w porozumieniu z organem prowadzącym, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć, potrzeby rodziców i uczniów korzystających z zajęć świetlicowych.
4. Wniosek o zapisanie dziecka do świetlicy składają rodzice do kierownika świetlicy szkolnej. Wzór obowiązującego wniosku określa dyrektor szkoły.
5. Rodzice składają wnioski o przyjęcie do świetlicy w ciągu 2 tygodni od przyjęcia dziecka
do szkoły. W uzasadnionych przypadkach złożenie wymaganego wniosku może nastąpić
także w innym terminie.
6. Rodzice i uczniowie mają obowiązek zapoznania się z obowiązującym w świetlicy
regulaminem.
7. W świetlicy prowadzi się dokumentację pracy opiekuńczo-wychowawczej zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
8. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki
wychowawczej, pomocy w nauce, odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji
poprzez:
1)            pomoc uczniom w przygotowaniu się do lekcji, odrabianiu zadań domowych;
2)             organizowanie zajęć o charakterze wychowawczo-profilaktycznym;
3)            organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej
mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny ucznia;
4)            stwarzanie warunków organizowania kulturalnej rozrywki, kształtowanie nawyków
kultury życia codziennego;
5)            rozwijanie różnych zainteresowań i uzdolnień poprzez organizowanie zajęć w tym
zakresie;
6)            kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej;
7)   umożliwienie udziału w różnych imprezach i konkursach;
 
§ 23. 1. Biblioteka szkolna jest pracownią interaktywną, służącą realizacji potrzeb
i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonalenia warunków pracy nauczycieli, popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców uczniów oraz wiedzy
o regionie.
2.      Biblioteka szkolna posiada umieszczony w widocznym miejscu regulamin.
3.      Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.
4.   Godziny pracy biblioteki są ustalane przez dyrektora szkoły i dostosowywane
do tygodniowego rozkładu zajęć szkoły tak, aby umożliwić użytkownikom dostęp
do księgozbioru.
5.  Szczegółowe zadania biblioteki określone są w art. 104 ustawy Prawo oświatowe.
 
§ 24. 1. W celu wspierania prawidłowego rozwoju uczniów w szkole zorganizowana jest stołówka.
2. Stołówka posiada umieszczony w widocznym miejscu regulamin.
3. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
4. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala
dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
5. W szkole, w celu ułatwienia uczniom korzystania ze stołówki szkolnej, ustala się
dwie przerwy obiadowe.
 
§ 25.  1. W szkole organizuje się doradztwo zawodowe dla uczniów klas VII i VIII.
2. Doradztwo zawodowe ma charakter planowych działań koordynowanych przez doradcę
zawodowego, zmierzające do stworzenia takich działań, które zapewnią uczniom rozwijanie
świadomości własnych uzdolnień, posiadanych kompetencji i zainteresowań - w aspekcie własnych pragnień i ich realizacji w rzeczywistym życiu.
3. Ma również za zadanie rozwijanie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,
podejmowania racjonalnych decyzji oraz uświadomienie konsekwencji dokonywanych
wyborów.
4. Ma wykształcić u uczniów umiejętność radzenia sobie ze zmianami poprzez szybką
adaptację oraz wychodzenia naprzeciw nowym sytuacjom i wyzwaniom zawodowym.
5. Doradztwo zawodowe obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami
i nauczycielami.

 
§ 26. 1. W szkole działa Szkolny Klub Wolontariatu oraz Caritas.
2. Dyrektor powołuje koordynatora Szkolnego Klubu Wolontariatu.
3. Szkolny Klub Wolontariatu rozwija działalność zarówno na zewnątrz, wszędzie tam gdzie
potrzebna jest pomoc innych, jak i wewnątrz szkoły, na rzecz jej samej społeczności
uczniowskiej.
4. Koordynator kieruje poczynaniami Klubu, reprezentuje Klub na zewnątrz oraz
współpracuje z Centrami Wolontariatu.
5. Do głównych zadań koordynatora należą m.in.:
1)            Promocja idei wolontariatu wśród uczniów i ich rekrutacja;
2)            Określenie warunków współpracy;
3)            Wyznaczanie zadań odpowiednich do profilu i zainteresowań wolontariusza;
4)            Nadzorowanie pracy wolontariuszy;
5)            Przeprowadzenie szkoleń dla członków klubu na temat praw i obowiązków
wolontariuszy.
 
§ 27. 1. Szkoła współdziała z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki
i profilaktyki poprzez:
1)            organizację zebrań poszczególnych oddziałów;
2)            prowadzenie konsultacji dla rodziców, w trakcie, których rodzice mogą uzyskać informację na temat osiągnięć swojego dziecka, ustalić z nauczycielami sposób dalszej pracy z dzieckiem, uzyskać formy wsparcia pedagogicznego i psychologicznego;
3)            organizowanie wspólnych spotkań okolicznościowych np. święto szkoły, jasełka;
4)            włączanie rodziców w realizację programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
5)            włączanie w organizację imprez danego oddziału i szkoły;
6)            udzielanie, przez nauczycieli, bieżącej informacji na temat osiągnięć ucznia, wydarzeń klasowych i szkolnych za pośrednictwem dziennika elektronicznego;
7)            możliwość wglądu przez rodziców w dokumentację dotyczącą ich dziecka.
2.      Rodzice mają prawo do:
1)             wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji ekonomicznej;
2)            pełnego dostępu dla ich dzieci do wszystkich działań edukacyjnych na terenie szkoły
z uwzględnieniem potrzeb i możliwości ich dziecka;
3)            wszelkich informacji dotyczących ich dziecka i jego funkcjonowania w szkole;
4)            wpływać na politykę oświatową realizowaną w szkole ich dzieci za pośrednictwem rady
rodziców;
5)            zapoznania się z obowiązującymi w szkole dokumentami w szczególności
z wymaganiami edukacyjnymi obowiązującymi na danym etapie edukacji ich dziecka, zasadami wewnątrzszkolnego oceniania, statutem szkoły i innymi dokumentami mającymi wpływ na funkcjonowanie jego dziecka w szkole;
6)            pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły;
7)            do wyboru dla swojego dziecka zajęć pozalekcyjnych.
3. Rodzice mają obowiązek:
1)            wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i innych ludzi;
2)            wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich;
3)            angażowania się jako partnerzy w nauczaniu ich dzieci w szkole;
4)            poświęcać swój czas i uwagę swoim dzieciom tak, aby wzmocnić ich wysiłki skierowane na osiągnięcie określonych celów nauczania;
5)            zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
6)            zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć;
7)            rodzice ucznia mają obowiązek usprawiedliwiania nieobecności swojego dziecka
na zajęciach edukacyjnych w terminie 7 dni od powrotu dziecka do szkoły, 
usprawiedliwienie powinno zawierać konkretną datę i powód nieobecności ucznia.
4. Rodzic ma prawo zwrócenia się do dyrektora szkoły z wnioskiem o:
1)            objęcie dziecka nauką religii, etyki, zwolnienie z wychowania do życia w rodzinie;
2)            odroczenie obowiązku szkolnego;
3)            przyspieszenie obowiązku szkolnego;
4)            objęcie dziecka indywidualnym nauczaniem;
5)            objęcie dziecka indywidualnym tokiem lub programem nauki;
6)            realizację obowiązku szkolnego poza szkołą.
5. Zebrania oddziałów są protokołowane.
6.Wychowawca oddziału może zwołać nadzwyczajne zebranie rodziców z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora szkoły lub rady pedagogicznej. O każdym nadzwyczajnym zebraniu
wychowawca oddziału ma obowiązek poinformowania dyrektora szkoły.
 
§ 28. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.
 
§ 29. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi szkoły uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.
 
§ 30. 1. Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi instytucjami
wspierającymi ucznia i rodzinę.
2. Zasady współdziałania z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom:
1) współpraca z publicznymi poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym
z publicznymi poradniami specjalistycznymi:
a) kierowanie uczniów na badania psychologiczno-pedagogiczne w celu ustalenia przyczyn trudności dydaktycznych i wychowawczych i dostosowywanie wymagań szkolnych do możliwości ucznia,
b) kierowanie na badania psychologiczno-pedagogiczne uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania,
c) konsultacje z pracownikami poradni na terenie Szkoły,
d) konsultowanie wniosków i opinii do badań psychologiczno-pedagogicznych,
e) prowadzenie przez pracowników poradni specjalistycznych zajęć na terenie Szkoły,
f) terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży,
g) wnioskowanie dotyczące nauczania indywidualnego, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównawczych, odroczenia od realizacji obowiązku szkolnego oraz kierowanie do nauczania specjalnego;
2)      współpraca z Sądem Rejonowym - Wydziałem ds. Rodzinnych i Nieletnich:
a) wnioskowanie o wydanie rozporządzeń opiekuńczych,
b) wnioskowanie w sprawach nieletnich,
c) wnioskowanie o umieszczenie nieletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
d) sporządzanie opinii o uczniach na wniosek Sądu;
3)      współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej:
a) pomoc materialna dla uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, losowej, rodzinnej,
b) opłacanie obiadów świetlicowych i drugich śniadań,
c) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;
4)      współpraca z Policją:
a) współpraca z dzielnicowym – interwencje, spotkania z młodzieżą,
b) pomoc w zapobieganiu zjawiskom niedostosowania społecznego;
5)      współpraca ze Strażą Miejską:
a) udzielanie porad i konsultacji dla młodzieży i rodziców,
b) szkolenia dla młodzieży oraz rodziców na temat narkomanii, dopalaczy i innych zagrożeń.
 
§ 31. 1.   Szkoła z własnej inicjatywy prowadzi innowacje pedagogiczne, zwaną dalej „innowacjami”.
               2.   Innowacja to nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły.
               3.   Dyrektor szkoły zapewnia warunki kadrowe i organizacyjne, niezbędne do realizacji
planowanych działań innowacyjnych.
               4.   W przypadku, gdy innowacja wymaga nakładów finansowych, dyrektor szkoły zwraca się
o odpowiednie środki finansowe do organu prowadzącego szkołę.
               5.   Innowacja, o której mowa w ust. 4 może być podjęta tylko w przypadku wyrażenia przez
organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań.
               6.   Udział nauczycieli w innowacji jest dobrowolny.
               7.   Zespół autorski lub autor opracowuje opis zasad innowacji.
               8.   Autorzy (autor) zapoznają radę pedagogiczną z proponowaną innowacją. Rada
pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole po uzyskaniu:
1)            zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji;
2)            opinii rady pedagogicznej;
3)            pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole,
w przypadku, gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane.
               9.   Każda innowacja po jej zakończeniu podlega procesowi ewaluacji. Sposób przeprowadzenia ewaluacji zawarty jest w opisie danej innowacji.
 
§ 32. Szkoła współdziała ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej poprzez:
 1)     udział w młodzieży i nauczycieli w  szkoleniach;
 2)     uczestnictwo lub organizację konkursów;
 3)     udział w projektach edukacyjnych;
 4)     współorganizowanie wydarzeń edukacyjnych.
 
 
§ 33. 1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie udziela się jej w następujących formach:
1)      pomoc psychologiczno-pedagogiczna;
2)      zapewnienie obiadów finansowanych przez MOPS;
3)      organizowanie pomocy materialnej i rzeczowej, w tym w ramach akcji charytatywnych;
4)      pomoc w uzyskaniu stypendium lub zasiłku szkolnego.
2. Szkoła pozyskuje sponsorów w celu zorganizowania pomocy rzeczowej i materialnej,
sfinansowania wypoczynku w formie wyjazdów, wycieczek, zielonych szkół uczniom     
szczególnie potrzebującym wsparcia.
 
§ 34. 1. W szkole każdy uczeń, rodzic i nauczyciel może skorzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli zachodzi taka potrzeba.
2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole uczniom, udzielają nauczyciele
oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i terapeuci pedagogiczni, zwani dalej
„specjalistami”.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów
i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu
zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.
4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest bezpłatne i dobrowolne.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.
6. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy
z uczniami, głównie w formie zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,
socjoterapeutycznych i innych zajęć niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ucznia
w szkole.
7. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów
i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 
 
 
 
 


Rozdział 5
Zakres zadań nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz zadania
   związane  z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom  
 
§ 35. 1. Nauczyciel ma prawo, w szczególności do:
1)            poszanowania godności osobistej i godności zawodu nauczyciela;
2)            swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za
najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne;
3)            wyposażenia jego stanowiska pracy, umożliwiające realizację dydaktyczno-wychowawczego programu nauczania;
4)            korzystania, w związku z pełnieniem funkcji służbowych, z prawa do ochrony
przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych;
5)            pomocy ze strony dyrektora szkoły i innych osób z kierownictwa w sprawach
związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2. Do zadań nauczyciela, w szczególności należy:
1)            zapewnienie wysokiego poziomu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz
wykonywanych zadań organizacyjnych;
2)            kształtowanie u uczniów oraz u siebie umiejętności posługiwania się technologią
informatyczną i wykorzystywaniem jej na zajęciach przez siebie prowadzonych;
3)            umożliwienie uczniom osiągania postępów i sukcesów;
4)            zapewnienie  rozwoju zainteresowań szczególnych uzdolnień uczniów;
5)            stosowanie metod pracy z uczniami, które są odpowiednio dobrane, zróżnicowane
i skuteczne, celem pobudzenia ich aktywności;
6)            ustalanie wymagań edukacyjnych, precyzyjnie ich określanie i dostosowywanie
do indywidualnych możliwości i predyspozycji uczniów;
7)            przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz zasad
przeprowadzania sprawdzianów;
8)            zapewnianie pełnej realizacji podstawy programowej;
9)            przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy na ich temat;
10)        realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego funkcjonującego w szkole;
11)        rozpoznawanie problemów wychowawczych i psychologiczno-pedagogicznych uczniów
i zgłaszanie ich wychowawcy oddziału, psychologowi, pedagogowi szkolnemu;
12)        przestrzeganie przepisów prawa oraz zapisów niniejszego statutu;
13)         chronienie danych osobowych swoich uczniów;
14)         prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z przepisami prawa.
3.    Nauczyciel jest obowiązany:
1)            sprawować opiekę nad uczniami w szkole podczas zajęć;
2)             rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz
podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym
zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć
organizowanych przez szkołę;
3)            brać udział w zebraniach rady pedagogicznej;
4)            zachowywać w tajemnicy sprawy omawiane podczas zebrań rady pedagogicznej;
5)            systematycznie dyżurować, zgodnie z harmonogramem dyżurów, zapewniając uczniom
bezpieczeństwo;
6)            indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia poprzez
dostosowanie metod i form pracy z uczniem;
7)            przestrzegać czasu pracy ustalonego w szkole;
8)             przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów
przeciwpożarowych oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń
 i wskazówek przez dyrektora szkoły;
9)             niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o zauważonym w szkole wypadku albo
zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia o grożącym im niebezpieczeństwie;
10)    stale podnosić swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe.
4. Każdy  nauczyciel  może  zostać  zobowiązany  do  pracy  w  zespołach
przeprowadzających  ewaluację  wewnętrzną  lub  innych zespołach  zadaniowych powołanych przez dyrektora.
5.  Każdy  nauczyciel  może  zostać  zobowiązany  do  wykonywania  funkcji: protokolanta, członka różnych komisji, opiekuna (kółka, sekcji, samorządu, innych) lub wykonywania innych zajęć i prac, które wynikają z przepisów prawa oświatowego i są niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania szkoły. 
 
§ 36. 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu
z nauczycieli, zwanemu dalej „wychowawcą”.
2. Funkcję wychowawcy dyrektor szkoły powierza nauczycielowi, który, jeśli nie zajdą
szczególne okoliczności, prowadzi oddział w całym cyklu kształcenia.
3. Wychowawca oddziału pełni zasadniczą rolę w systemie wychowawczym szkoły. Jest
powiernikiem i mediatorem w rozstrzyganiu wszelkich kwestii spornych.
 
§ 37. 1. Do obowiązków wychowawcy oddziału należy:
1)            podejmowanie działań kształtujących osobowość uczniów, ich rozwój intelektualny
i emocjonalny;
2)            utrzymywanie indywidualnych kontaktów z rodzicami ucznia w celu ustalenia jego potrzeb wychowawczo-opiekuńczych;
3)         informowanie rodziców o zagrożeniach, trudnościach edukacyjnych czy wychowawczych;
4)            kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych (wycieczki, wyjścia do kina, teatru, muzeum, uroczystości rocznicowe, świąteczne, itp.);
5)            rozpoznawanie warunków społeczno-ekonomicznych ucznia i występowanie
o odpowiednią pomoc;
6)            prawidłowe i terminowe prowadzenie dokumentacji wychowawczej;
7)            opracowywanie i realizacja planu wychowawczo-profilaktycznego swojego oddziału;
8)            analizowanie i ocenianie efektów pracy wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej;
9)            stworzenie odpowiednich warunków zapewniających bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w wycieczkach, imprezach i spotkaniach organizowanych poza szkołą;
10)        wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora, dotyczących jego wychowanków.
2. Wychowawca oddziału, w swoich działaniach, ściśle współpracuje z dyrektorem szkoły,
pedagogiem szkolnym, psychologiem, nauczycielami przedmiotów uczących w danym
oddziale i rodzicami uczniów.
 
§ 38. Do zadań pedagoga szkolnego i psychologa należy:
1)            indywidualna opieka pedagogiczna i psychologiczna nad uczniami i rodzinami
wymagającymi jej;
2)            udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych narastających na tle
niepowodzeń szkolnych;
3)            udzielanie porad i pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych
i środowiskowych;
4)            udzielanie rodzicom i nauczycielom porad ułatwiających rozwiązywanie trudnych
problemów wychowawczych i rodzinnych;
5)            koordynowanie działań mających na celu udzielanie uczniom pomocy materialnej
przez ośrodki pomocy społecznej i inne instytucje świadczące ten rodzaj wspierania
rodziny;
6)            koordynowanie pomocy przez instytucje społeczne, administracyjne i inne placówki
świadczące pomoc społeczną;
7)            prowadzenie badań i działań diagnostycznych w celu określenia przyczyn niepowodzeń
edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron ucznia;
8)            podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów związanych
z etapem rozwojowym uczniów;
9)            minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i i pozaszkolnym uczniów;
10)        inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
 kryzysowych;
11)        wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
12)        prowadzenie warsztatów i innych form pracy z uczniami celem wspierania działań
wychowawczych nauczycieli.
 
§ 39. Do zadań logopedy należy w szczególności:
1)            diagnozowanie logopedyczne;
2)            prowadzenie zajęć logopedycznych z uczniami u których stwierdzono zaburzenia
rozwoju mowy;
3)            współpraca z rodzicami w zakresie porad i konsultacji dotyczących prowadzenia
ćwiczeń z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju mowy;
4)            podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń
komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
5)            wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 
§ 40. Do zadań doradcy zawodowego należy:
1)            systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne oraz zawodowe, pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
2)            gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych oraz zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
3)            prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
4)            koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;
5)            współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnianiu ciągłości działań
w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;
6)            wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 
§ 41. Do zadań nauczyciela wspierającego należy:
1)            czuwanie nad realizacją przez ucznia niepełnosprawnego kolejnych zadań i elementów opracowanego dla niego programu edukacyjno – terapeutycznego;
2)            opracowanie, wraz z nauczycielem danego przedmiotu strategii lekcji tak, by nauczanie wszystkich uczniów było skuteczne;
3)            współpraca z nauczycielem danego przedmiotu przy układaniu indywidualnego
programu dla uczniów niepełnosprawnych;
4)            współpraca z nauczycielem danego przedmiotu przy ustalaniu kryteriów oceniania uczniów 
o szczególnych potrzebach edukacyjnych;
5)            czuwanie i wspieranie integracji pomiędzy uczniami jednej klasy a także całej szkoły;
6)            opracowanie form współpracy na lekcjach z nauczycielem danego przedmiotu;
7)            informowanie na bieżąco o pracy ucznia na zajęciach;
8)            udzielanie instruktaży dotyczących odrabiania prac domowych;
9)            wspieranie wychowawcy i nauczycieli uczących w oddziaływaniach wychowawczych wobec uczniów całej klasy.
 
§ 42. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności:
1)            gromadzenie, ewidencja i opracowywanie zbiorów bibliotecznych;
2)            udostępnianie zbiorów bibliotecznych i udzielanie informacji bibliograficznych, źródłowych        i tekstowych;
3)            poradnictwo w doborze odpowiedniej literatury;
4)            konserwacja zbiorów;
5)            inwentaryzacja księgozbioru z uwzględnieniem odrębnych  przepisów;
6)            współpraca z innymi bibliotekami i z rodzicami;
7)            udział w realizacji programu dydaktycznego i wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
8)            rozpoznawanie zainteresowań oraz innych potrzeb czytelniczych;
9)            wprowadzanie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa;
10)        organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną;
11)        prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki.
 
§ 43. 1. Do zadań kierownika świetlicy należy:
1)      sporządzanie planu pracy świetlicy na dany rok szkolny;
2) organizowanie pracy opiekuńczo - wychowawczej w świetlicy szkolnej zgodnie
z przyjętym planem pracy oraz obowiązującym regulaminem;
3)      podział uczniów na grupy i przydział grup nauczycielom;
4)      ustalenie w porozumieniu z dyrektorem godzin pracy nauczycielom;
5)      czuwanie nad prawidłowym przebiegiem imprez świetlicowych;
6)      planowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli świetlicy;
7)      sporządzanie tygodniowych wykazów zastępstw;
8)      składanie sprawozdań z pracy świetlicy;
9)      nadzór nad powierzonym sprzętem i pomocami dydaktycznymi; dbałość o ich        uzupełnienie i ewentualną wymianę;
10)    współpraca z rodzicami i okazywanie pomocy w rozwiązywaniu problemów
         wychowawczych;
11)    realizacja zadań wynikających z zakresu obowiązków wychowawcy świetlicy;
12)    wykonywanie innych obowiązków i zadań zleconych przez dyrektora szkoły.
2. Do zadań nauczycieli świetlicy należy w szczególności:
1)            organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków nauki własnej, przyzwyczajanie
do samodzielnej pracy umysłowej, organizowanie gier i zabaw ruchowych w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
2)            ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie;
3)            organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia
codziennego,
4)            dbałość o wyposażenie i wystrój pomieszczeń świetlicy;
5)            dbanie o bezpieczeństwo wychowanków;
6)            sprawowanie opieki nad uczniami nie uczestniczącymi w zajęciach z religii,
 wychowania do życia w rodzinie i języków obcych;
7)            prowadzenie dziennika zajęć.
 
§ 44. Do obowiązków nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego należy:
1)            udzielanie pomocy w realizacji zadań w szczególności wymagających udziału nauczycieli
i dyrekcji szkoły.
2)            zapewnienie z upoważnienia dyrektora szkoły niezbędnych warunków organizacyjnych
do samorządnej działalności młodzieży.
3)            czuwanie nad prawidłowym działaniem Samorządu;
4)            informowanie młodzieży o uchwałach Rad Pedagogicznych dotyczących spraw
uczniowskich.
5)            inspirowanie nauczycieli do współpracy z samorządem i udzielania mu pomocy w jego
działalności.
 
§ 45. 1. W szkole zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi. Ich podstawowym
zadaniem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania szkoły, jako instytucji publicznej oraz utrzymanie obiektu, a także jego otoczenia w czystości i porządku.
2. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest do przestrzegania zakresu obowiązków
na zajmowanym stanowisku.
 
§ 46. 1. Szkoła podejmuje działania w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa.
2. W szkole obowiązuje instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.
3. Wychowawcy oddziałów mają obowiązek zapoznać uczniów z zasadami ewakuacyjnymi obowiązującymi w szkole.
4. Szkoła w swej działalności przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny
obowiązujących w placówkach oświatowych.
5. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego kontrolowania miejsca
prowadzenia zajęć, w przypadku zagrożenia opuszcza wraz z uczniami miejsce zagrożenia
i powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz odpowiednie służby.
6. Nauczyciel nie może przystąpić do prowadzenia zajęć zanim zagrożenie nie zostanie
usunięte.
7. Do zagrożeń zalicza się w szczególności: pęknięte lub rozbite szyby, odsłonięte przewody elektryczne, ostre przedmioty, uszkodzone sprzęty, narzędzia itp.
8. W sali gimnastycznej i na boisku szkolnym oraz w innych miejscach, w których
prowadzone są zajęcia ruchowe, nauczyciel kontroluje sprawność sprzętu przed rozpoczęciem
zajęć, dba o prawidłową organizację pracy, dobiera odpowiednie metody, dostosowuje wymagania
i formy zajęć do możliwości fizycznych i zdrowotnych uczniów. Podczas ćwiczeń
na przyrządach uczniowie są asekurowani przez nauczyciela. Pod nieobecność nauczyciela, uczniowie nie mogą przebywać w sali gimnastycznej ani nie wolno wydawać uczniom sprzętu
sportowego.
9. Na pierwszych zajęciach roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z obowiązującym
regulaminem korzystania z sali gimnastycznej.
10. Przed wyjazdem na zawody sportowe nauczyciel ma obowiązek uzyskać pisemną zgodę rodziców wraz z oświadczeniem, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych
do wysiłku fizycznego. Zgody rodziców przechowywane są do zakończenia roku szkolnego
w dokumentacji nauczyciela organizującego zawody.
 
§ 47.  1. Nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzania listy obecności uczniów przed przystąpieniem do zajęć i zaznaczenia obecności lub nieobecności ucznia w dzienniku.
W przypadku stwierdzenia samowolnego opuszczenia szkoły przez ucznia, nauczyciel zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym wychowawcę oddziału lub pedagoga oraz rodziców.
2. Uczeń pozostaje pod opieką nauczycieli 10 minut przed rozpoczęciem obowiązkowych dla niego zajęć edukacyjnych danego dnia do zakończenia tychże zajęć, z wyjątkiem:
1)  uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej, którzy od chwili zgłoszenia się
do świetlicy do momentu jej opuszczenia, znajdują się pod opieką nauczyciela świetlicy szkolnej; świetlica szkolna działa od godz. 7.00;
2)  uczniów korzystających z zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę, którzy
pozostają pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia od godziny ich rozpoczęcia
do chwili ich zakończenia.
3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uczniów, którzy znaleźli się na jej terenie
z przyczyn niemających uzasadnienia w organizacji nauczania, wychowania i opieki
realizowanej w danym dniu.
4. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów ponoszą:
1)            nauczyciele prowadzący zajęcia obowiązkowe i pozalekcyjne w czasie ich trwania;
2)            nauczyciele pełniący dyżury podczas przerw do ostatniej lekcji danego dnia
- za uczniów przebywających na przerwach poza salami lekcyjnymi;
3)            nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel świetlicy szkolnej - za uczniów przebywających
pod jego opieką.
5. Jeżeli konieczne jest zwolnienie ucznia z zajęć przed ich zakończeniem w danym dniu,
wychowawca, a pod jego nieobecność pedagog szkolny lub dyrektor szkoły (wicedyrektor szkoły) może:
1)            na pisemną prośbę rodziców zamieszczoną w dzienniku elektronicznym lub dostarczoną przez ucznia zwolnić ucznia z zajęć na warunkach określonych przez rodzica, z tym, że od tej chwili odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponoszą rodzice;
2)            na wniosek pielęgniarki szkolnej lub nauczyciela zwolnić z zajęć ucznia, który uskarża się na złe samopoczucie, zachorował lub uległ urazowi; w takim wypadku:
a)należy niezwłocznie zawiadomić rodziców o dolegliwościach dziecka i postępować zgodnie z poczynionymi ustaleniami,
b)                       uczeń musi być odebrany ze szkoły przez rodzica lub inną osobę dorosłą przez niego upoważnioną; niedopuszczalne jest, aby chore dziecko opuściło budynek szkoły bez opieki osoby dorosłej.
6. Odpowiedzialność szkoły za bezpieczeństwo uczniów kończy się w chwili opuszczenia przez nich szatni i wyjścia z budynku szkoły do domu.
7. Uczeń, który po zakończeniu zajęć obowiązkowych oczekuje na zajęcia dodatkowe,
ma obowiązek zgłosić się pod opiekę nauczyciela świetlicy.
8. Każdy uczeń na terenie szkoły jest objęty dozorem osób dorosłych, nauczycieli
i pracowników niepedagogicznych. Jest zobowiązany podporządkować się ich poleceniom.
9. Zapewnienie bezpieczeństwa ucznia na wycieczkach, zielonych szkołach, w czasie pobytu na pływalni, zawodach sportowych i innych uregulowane jest wewnętrznymi zarządzeniami
dyrektora szkoły.
10.                   Każda impreza w szkole musi być zgłoszona do dyrektora szkoły. Odbywa się
za jego zgodą. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie imprezy organizowanej w szkole lub
poza nią odpowiada nauczyciel – organizator oraz nauczyciele, którym dyrektor powierzył opiekę nad uczniami.
11.                   Postępowanie w razie zaistnienia wypadku uczniowskiego regulują odrębne przepisy.
Nauczyciel ma obowiązek: udzielenia pierwszej pomocy, wezwania pogotowia ratunkowego,
powiadomienia dyrektora szkoły i rodziców ucznia o zaistniałym wypadku.
12.                   Uczeń nie może samodzielnie opuścić budynku szkoły w czasie trwania jego
planowanych zajęć. Nie wolno mu bez pozwolenia nauczycieli opuścić sali lekcyjnej.
13.                   Zabrania się uczniom przebywania na boisku szkolnym bez opieki nauczycieli.
14.                   Każdy rodzic ma prawo skorzystać z dobrowolnego, grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.
15.                   Szkoła  pomaga w zawieraniu umowy z ubezpieczycielem, przedstawiając radzie
rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje rada rodziców.
 
§ 48. 1. W szkole wprowadzono monitoring wizyjny celem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, pracownikom i wszystkim pozostałym osobom przebywającym na terenie szkoły oraz zabezpieczenia budynku szkoły przed innymi zagrożeniami.
2. Rejestr i podgląd kamer znajduje się w wybranych pomieszczeniach szkoły.
3. Odczytu zapisu rejestratora dokonuje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona.
4. Nagrania zapisane w rejestratorze mogą być użyte wyłącznie w celu wyjaśnienia wykroczeń przeciwko uczniom, pracownikom, innym osobom przebywającym na terenie szkoły lub mieniu szkolnemu.


Rozdział 6
Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów
 
§ 49. 1. Ocenianiu podlegają:
1)      osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2)      zachowanie ucznia.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia ma na celu rozpoznanie przez nauczycieli
poziomu oraz postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
1)            wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań
edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
2)            wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania,
w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.
 
§ 50.   1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
2. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę, przekazując uczniowi informację, która odnosi się
do uzyskanych przez niego efektów oraz wskazuje kierunki dalszej pracy. Informacja zwrotna
przekazywana uczniowi, przez nauczyciela, powinna mieć charakter motywujący ucznia do dalszej pracy.
3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.
4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja, stanowiąca załącznik do arkusza ocen,
a dotycząca oceniania ucznia, jest udostępniania do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.
Dokumentacja udostępnia jest w sekretariacie szkoły.
5. Dokumentacji, o której mowa w ust. 3 i 4 szkoła nie kseruje, nie powiela, jak również nie skanuje.
 
§ 51. 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich
rodziców o:
1)            wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających
z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2)            sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3)            warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
            2.       Do zadań nauczycieli związanych z ocenianiem, należy ponadto:
1)            indywidualizowanie pracy z uczniem;
2)            dostosowanie metod i form pracy do możliwości psychofizycznych ucznia;
3)            ustalenie ocen bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
z zajęć edukacyjnych;
4)            dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela wspierającego;
5)            na miesiąc przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej
poinformowanie ucznia o zagrożeniu oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych,
rodzice ucznia otrzymują taką informację w formie pisemnej, która podpisana przez nich
wraca do wychowawcy;
6)            na dwa tygodnie przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej
poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla ucznia rocznej ocenie
klasyfikacyjnej z nauczanego przedmiotu.
            3.       Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów
i rodziców o:
1)            warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
2)            warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
            4.  Do zadań wychowawcy w zakresie oceniania należy w szczególności:
1)            ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia
po zasięgnięciu opinii: nauczycieli uczących w danym oddziale, uczniów danego oddziału
i ocenianego ucznia;
2)            na dwa tygodnie przed rocznym zebraniem rady pedagogicznej poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla niego rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 
§ 52. 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć
edukacyjnych ustala się w stopniach według skali określonej w § 7 Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia  2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
2. Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się
w stopniach według następującej skali:
1)      stopień celujący – 6;
2)      stopień bardzo dobry – 5;
3)      stopień dobry – 4;
4)      stopień dostateczny – 3;
5)      stopień dopuszczający – 2;
6)      stopień niedostateczny – 1.
3. Dopuszcza się dodawanie do oceny znaku „+" lub „-", przy ocenianiu bieżącym.
 4. W klasach I-III nauczyciel w bieżącym ocenianiu zajęć edukacyjnych, może zamiast oceny opisowej, zastosować skalę ocen, o której mowa w ust. 2, informując o tym uczniów
i rodziców.
5. Oceny śródroczne i roczne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym są ocenami opisowymi.
6. Nauczyciel ocenia wiedzę i umiejętności ucznia systematycznie.
7. Uczeń w czasie półrocza powinien mieć co najmniej 3 oceny cząstkowe z każdego przedmiotu, a w klasach I-III z każdego rodzaju edukacji. Ocena śródroczna i roczna nie musi być średnią ocen cząstkowych.
8. Przy ustalaniu oceny rocznej należy wziąć pod uwagę ocenę śródroczną.
 
§ 53.  Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną
zachowania ustala się według skali określonej w § 11 Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 3 sierpnia  2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy w szkołach publicznych.
 
§ 54. 1. Klasyfikacja roczna polega na:
1)            podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych w danym roku
szkolnym i ustaleniu oceny rocznej z zajęć edukacyjnych;
2)            podsumowaniu zachowania ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu oceny rocznej
zachowania.
2. Roczną ocenę z zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel przedmiotu, biorąc pod uwagę ocenę śródroczną.
3. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
4. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1)      oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2)      promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 
§ 55. 1. Klasyfikację końcową dokonuje się w klasie programowo najwyższej.
2. Na klasyfikację końcową składają się:
1)               roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie
programowo najwyższej;
2)               roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się
odpowiednio w klasach programowo niższych;
3)               roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.
 
§ 56. 1. Uczeń może otrzymać z zajęć edukacyjnych wyższą od przewidywanej ocenę roczną, jeżeli w drugim półroczu roku szkolnego:
1)            uczeń lub jego rodzice złożą pisemny wniosek do nauczyciela danego przedmiotu
w terminie 3 dni od uzyskania informacji o przewidywanej rocznej ocenie z zajęć
edukacyjnych;
2)            ilość nieusprawiedliwionych godzin nieobecności z danego przedmiotu nie przekracza 5%;
3)            uczeń przystąpił do wszystkich prac klasowych oraz wykorzystał możliwości
ich poprawy;
4)            ocena śródroczna była przynajmniej taka, o jaką ubiega się uczeń na koniec roku;
5)            wykona określone przez nauczyciela zadania niezbędne do otrzymania wyższej oceny
w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
2. Uczeń może otrzymać wyższą od przewidywanej roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, jeżeli uczeń lub jego rodzice złożą pisemny wniosek do wychowawcy w terminie 3 dni
od uzyskania informacji o przewidywanej rocznej ocenie zachowania.
3. Wniosek o uzyskanie wyższej oceny zachowania rozpatruje komisja, w skład której
wchodzą:
1)            dyrektor szkoły lub inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako
przewodniczący;
2)            wychowawca oddziału;
3)            nauczyciel uczący w danym oddziale;
4)            pedagog lub psycholog szkolny;
5)            przedstawiciel samorządu uczniowskiego.
4. Ocena zachowania może być zmieniona w przypadku gdy uczeń:
1)            aktywnie brał udział w pracach samorządu szkolnego lub klasowego;
2)            pracował społecznie na rzecz innych ludzi, środowiska, co zostało potwierdzone
opiniami i podziękowaniami;
3)            reprezentował szkołę na imprezach zewnętrznych, o ile nie zostało to wcześniej uwzględnione w ocenie zachowania.
 
§ 57. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania musi uwzględniać obszary
określone w § 11 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia  2017 r.
w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
 
§ 58. 1. Ocenę poprawną zachowania otrzymuje uczeń, jeśli:
1)            wypełnia podstawowe obowiązki szkolne;
2)            liczba godzin nieusprawiedliwionych nie przekracza 10 godzin lekcyjnych;
3)            nie wagaruje, w zasadzie nie ma pojedynczych godzin nieusprawiedliwionych,
zwłaszcza z tych samych przedmiotów;
4)            sporadycznie spóźnia się na zajęcia;
5)            nie bierze udziału w życiu klasy i szkoły lub czyni to niechętnie, tylko na wyraźne
polecenie nauczyciela;
6)            zdarza się, że niekiedy przeszkadza w prowadzeniu lekcji;
7)            poprawnie zachowuje się wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz
koleżanek i kolegów;
8)            szanuje mienie szkolne, społeczne i mienie kolegów (naprawia szkody materialne
wyrządzone na skutek nie przestrzegania regulaminu ucznia);
9)            nie jest arogancki i wulgarny w słowach i uczynkach wobec innych członków
społeczności szkolnej, jego kultura osobista nie budzi zastrzeżeń;
10)        wykazuje najczęściej obojętny stosunek do problemów innych i tego, co dzieje się
w jego środowisku;
11)        ubiera się w sposób nie budzący zastrzeżeń;
12)        nie używa środków odurzających, nie pije alkoholu, nie pali papierosów;
13)        reaguje na uwagi dotyczące jego zachowania i dąży do poprawy.
2. Ocenę dobrą zachowania uzyskuje uczeń, który spełnia wszystkie warunki na ocenę poprawną, a dodatkowo:
1)            rzetelnie wywiązuje się z obowiązków szkolnych;
2)            wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione;
3)            nie spóźnia się na zajęcia (ma w półroczu nie więcej niż 5 spóźnień).
4)            włącza się w życie klasy i szkoły, jednak często nie jest to działanie z jego inicjatywy;
5)            jest życzliwy i uczynny w stosunku do kolegów;
6)            dba o estetyczny wygląd, odpowiedni do szkoły (wykluczony makijaż).
3. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń spełnia kryteria na ocenę dobrą, a dodatkowo:
1)            systematycznie uczestniczy w zajęciach kół zainteresowań lub wyrównawczych.
2)            nie spóźnia się na zajęcia;
3)            cechuje go nienaganna kultura osobista w zachowaniu i kultura słowa;
4)            jest zaangażowany w życie klasy, szkoły, środowiska lokalnego wyróżniając się
samodzielnością, inicjatywą i postawą twórczą;
5)            godnie reprezentuje szkołę, troszczy się o jej dobre imię i opinię;
6)            jest rzetelny, zdyscyplinowany, odpowiedzialny, uczciwy, prawdomówny, godny zaufania, szlachetny, koleżeński, życzliwy, wrażliwy, chętny do pomocy, tolerancyjny, szanuje innych, nie jest obojętny na zło;
7)            jego postawa jest godna naśladowania.
4. Jeżeli uczeń wyróżnia się swoim zachowaniem ponad poziom przyjęty na ocenę bardzo dobrą, może uzyskać ocenę wzorową zachowania. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
1)            jest wzorem systematyczności, punktualności i sumienności;
2)            rozwija swoje zainteresowania co przejawia się uczestnictwem w olimpiadach
przedmiotowych, konkursach, zawodach sportowych lub innych formach aktywności
na terenie szkoły i poza nią;
3)            stanowi wzór kulturalnego zachowania;
4)            jest zaangażowany w życie klasy, szkoły, środowiska lokalnego wyróżnia się
samodzielnością, inicjatywą i postawą twórczą. Podejmuje aktywne działania zmierzające do pomocy innym;
5)            jest wolontariuszem;
6)            działa w organizacjach młodzieżowych, np. harcerstwie;
7)            rozwija tradycje szkoły.
5. Ocenę nieodpowiednią zachowania otrzymuje uczeń, który:
1)            wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych;
2)            liczba godzin nieusprawiedliwionych przekracza 20 godzin lekcyjnych;
3)            spóźnia się na zajęcia;
4)            nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań;
5)            dopuszcza się łamania norm społecznych, prawnych;
6)            charakteryzuje się brakiem podstawowych zasad kultury w relacjach z innymi,
niewłaściwie zachowuje się wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz
koleżanek i kolegów; często bywa arogancki, agresywny i wulgarny;
7)            swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem zagraża bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu
i innych osób;
8)            niszczy mienie szkolne, społeczne, mienie kolegów;
9)            nie reaguje na uwagi dotyczące jego zachowania.
6. Ocenę naganną zachowania otrzymuje uczeń który:
1)            ma nieusprawiedliwionych ponad 30 godzin lekcyjnych;
2)            swoją kulturą osobistą budzi poważne zastrzeżenia;
3)            dopuszcza się łamania norm społecznych, prawnych;
4)            prowokuje kłótnie i konflikty;
5)            świadomie niszczy mienie szkolne, społeczne, mienie kolegów;
6)            zastosowane środki zaradcze nie przynoszą żadnych rezultatów.
7. Uczeń otrzymuje określoną ocenę zachowania, jeśli spełnia większość wymienionych
kryteriów
 
§ 58a. 1.Ocena   zachowania ucznia w klasach I-III (śródroczna i roczna) ma charakter
opisowy i uwzględnia te kryteria, których spełnienie jest możliwe na tym etapie edukacji.
2.Na koniec każdego miesiąca wychowawca odnotowuje ocenę zachowania w dzienniku lekcyjnym ustaloną wg skali:
1) wzorowe
2) bardzo dobre
3) dobre
4) poprawne
5) nieodpowiednie
6) naganne
3.Ocena śródroczna i roczna zachowania ucznia ustalana jest w oparciu o  zestawienie opinii nauczycieli uczących ucznia, spostrzeżeń własnych wychowawcy i samooceny ucznia.
4. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
1) zawsze wywiązuje się z obowiązków szkolnych, pracuje systematycznie, sumiennie;
2) zawsze jest punktualny;
3) uczestniczy w konkursach, zawodach sportowych w szkole i poza nią, wykonuje dodatkowe prace na rzecz klasy, bierze udział w akcjach charytatywnych na terenie szkoły;
4) wyróżnia się wysoką kulturą osobistą;
5) zawsze przestrzega zasad obowiązujących w szkole i poza nią;
6) zawsze zgodnie współpracuje w zespole;
7) jest koleżeński, życzliwy, szanuje innych, pomaga kolegom.
5. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który
1) zawsze wywiązuje się z obowiązków szkolnych, pracuje systematycznie, sumiennie;
2) zawsze jest punktualny;
 3) wyróżnia się wysoką kulturą osobistą;
4) zawsze przestrzega zasad obowiązujących w szkole i poza nią;
5) zawsze zgodnie współpracuje w zespole.
6) jest koleżeński, życzliwy, szanuje innych, pomaga kolegom.
6. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
1) wywiązuje się z obowiązków szkolnych;
2) zwykle nie spóźnia się na zajęcia (ma w półroczu nie więcej niż 5 spóźnień);
3) zwykle przestrzega zasad obowiązujących w szkole i poza nią;
4) potrafi naprawić błąd w razie przewinienia;
5) jest życzliwy i uczynny w stosunku do kolegów.
7. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
1) wypełnia podstawowe obowiązki ucznia;
2) sporadycznie spóźnia się na zajęcia;
3) nie zawsze przestrzega zasad obowiązujących w szkole i poza nią, ale reaguje na uwagi dotyczące zachowania i dąży do poprawy;
4) niekiedy przeszkadza w prowadzeniu zajęć;
5) kultura osobista nie budzi zastrzeżeń (nie jest wulgarny i arogancki);
6) kulturalnie odnosi się do nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanek i kolegów;
7) szanuje mienie szkolne;
8) jest obojętny na potrzeby innych i na to, co dzieje się w jego środowisku.
8. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
1) lekceważy obowiązki szkolne;
2) spóźnia się na zajęcia;
3) dopuszcza się łamania norm społecznych; 
4) charakteryzuje się brakiem podstawowych zasad kultury w relacjach z innymi, niewłaściwie zachowuje się wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów; często bywa arogancki, agresywny i wulgarny;
5) swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem zagraża bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych osób;
6) niszczy mienie szkolne, społeczne, mienie kolegów;
7) nie reaguje na uwagi dotyczące jego zachowania.
9. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
1) lekceważy obowiązki szkolne;
2) spóźnia się na zajęcia;
3) łamie normy społeczne;
4) prowokuje kłótnie i konflikty;
5) swoją kulturą osobistą budzi poważne zastrzeżenia;
6) niszczy mienie szkolne i kolegów;
7) nie wykazuje chęci poprawy zachowania ;
8) nie stara się naprawić swoich błędów. 
10. Uczeń otrzymuje określoną ocenę zachowania, jeśli spełnia większość wymienionych kryteriów.
 
§ 59. 1. Oceny poziomu wiadomości i umiejętności ucznia powinny być dokonywane
systematycznie, w różnych formach, w warunkach zapewniających ich obiektywność.
2. Uczeń w czasie okresu klasyfikacyjnego powinien mieć co najmniej 3 oceny cząstkowe
z każdego przedmiotu. Ocena śródroczna i roczna nie musi być średnią ocen cząstkowych.
3. Na wniosek rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę na piśmie podając przyjęte dla
danej oceny kryteria oceniania.
4. Pisemne prace kontrolne ucznia są przechowywane przez nauczyciela przedmiotu
do końca danego roku szkolnego.
5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca ucznia są udostępniane do wglądu jego rodzicom.
6. Na początku każdego miesiąca uczeń otrzymuje kartę ocen, którą przedstawia do podpisu
rodzicom.
7. W przypadku gdy rodzice złożą wychowawcy pisemne oświadczenie, że będą na bieżąco
kontrolować oceny korzystając z dziennika elektronicznego, wychowawca nie musi
wypełniać karty ocen.
8. Nauczyciele co najmniej raz na dwa tygodnie uzupełniają oceny w dzienniku
elektronicznym.
 
§ 60. 1. Jedną z form sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia jest praca klasowa,
obejmująca większy zakres przerobionego materiału. Prac klasowych dotyczą następujące warunki:
1)               nauczyciel zobowiązany jest do zapowiadania pracy klasowej i zapisania jej
w dzienniku z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;
2)               w jednym dniu może odbyć się tylko jedna praca klasowa, w tygodniu 3 prace klasowe;
3)               prace klasowe powinny być sprawdzone i ocenione w terminie do 14 dni;
4)               sprawdzone i ocenione prace klasowe ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.
2. W szkole obowiązują jednakowe kryteria oceniania prac pisemnych. O ocenie
z pracy decyduje liczba uzyskanych punktów przeliczona na procenty.
1)      celujący 100 %
2)      bardzo dobry od 91 % do 99 %;
3)      dobry od 75 % do 90 %;
4)      dostateczny od 50 % do 74 %;
5)      dopuszczający od 33 % do 49 %;
6)      niedostateczny od 0 % do 32 %.
3. Korzystanie przez ucznia podczas pracy klasowej lub kartkówki
z urządzenia telekomunikacyjnego może być uznane przez nauczyciela jako niesamodzielna praca oraz skutkować  przerwaniem pisania pracy i otrzymaniem oceny niedostatecznej.
4. Sprawdzian może zawierać zadanie (polecenie) dodatkowe, wykraczające poza podstawę programową.
5. Uczeń, który prawidłowo wykona to zadanie (polecenie), otrzyma stopień celujący, pod warunkiem uzyskania oceny bardzo dobrej z pytań obowiązkowych.
6. Istnieje możliwość poprawy oceny cząstkowej w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu
w terminie i na zasadach ustalonych w Przedmiotowym Systemie Oceniania „PSO”. Nauczyciel ma obowiązek na pierwszych godzinach lekcyjnych przedstawić uczniom PSO oraz zamieścić Przedmiotowy System Oceniania na stronie internetowej szkoły.
7. Każdy stopień uzyskany podczas poprawiania ocen bieżących wpisuje się
do dziennika za oceną uzyskaną poprzednio.
8. Uczeń ma obowiązek zaliczyć w terminie wyznaczonym przez nauczyciela sprawdziany wiadomości, których nie pisał z powodu nieobecności.


Rozdział 7
Prawa i obowiązki ucznia
 
§ 61. 1. Uczeń ma prawo do:
1)            wiedzy o przysługujących mu prawach;
2)            kształcenia się, wychowania i opieki odpowiedniej do wieku i osiągniętego rozwoju;
3)            dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości psychofizycznych;
4)            zrzeszania się w organizacjach działających na terenie szkoły;
5)            opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, przejawami patologii społecznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności.
6)            swobody w wyrażaniu własnych poglądów, myśli, przekonań, z szacunkiem dla innych osób;
7)            rozwijania zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych oraz w formie indywidualnego programu lub toku nauki, w przypadku szczególnych uzdolnień ucznia; umożliwienie ukończenia szkoły w skróconym czasie;
8)            powiadomienia, z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym, o terminie i zakresie pisemnych prac klasowych;
9)            sprawiedliwej, jawnej i umotywowanej oceny;
10)        czasu wolnego przeznaczonego na wypoczynek;
11)        pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
12)        korzystania z pomocy dydaktycznych, urządzeń i sprzętu znajdującego się w szkole;
13)        wsparcia, przez nauczycieli, w przypadku zagrożenia niepowodzeniem szkolny;
14)        wzięcia udziału w konkursach i olimpiadach;
15)        pomocy materialnej i stypendialnej, w przypadku pozostawania w trudnej sytuacji ekonomicznej lub życiowej;
16)        reprezentowania szkoły na zewnątrz.
2.                       Do obowiązków ucznia należy:
1)            przestrzeganie obowiązujących w szkole przepisów prawa zewnętrznego
i wewnętrznego;
2)            właściwe zachowanie podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych;
3)            odnoszenie się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły;
4)            przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
5)            dbanie o porządek i ład w klasie i szkole;
6)            szanowanie mienia szkolnego oraz mienia kolegów, nauczycieli i innych osób;
7)            dbanie o swoje zdrowie, higienę osobistą, bezpieczeństwo własne i kolegów;
8)            noszenie w czasie zajęć szkolnych schludnego, estetycznego ubioru, a podczas uroczystości – stroju galowego;
9)            szanowanie symboli państwowych i szkolnych;
10)        aktywne uczestniczenie w życiu szkolnym;
11)        godnego reprezentowania szkoły na zewnątrz;
12)        usprawiedliwianie, w formie pisemnego usprawiedliwienia wystawionego przez rodziców, nieobecności, w ciągu 7 dniu od dnia powrotu do szkoły.
3. Podczas zajęć edukacyjnych uczeń:
1)            bierze aktywny udział w zajęciach, nie przeszkadza w ich prowadzeniu;
2)            współpracuje z nauczycielem i uczniami danego oddziału;
3)            dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, po uzyskaniu zgody nauczyciela;
4)            korzysta z pomocy dydaktycznych i naukowych zgodnie z polecaniem nauczyciela;
5)            wykonuje zadania i prace zlecone przez nauczyciela.
4. Zabrania się uczniom:
1)      przynoszenia do szkoły koszulek, szalików, naklejek oraz innych przedmiotów zawierających barwy klubów sportowych;
2)  samowolnego opuszczania terenu szkoły podczas trwania lekcji i w czasie przerw międzylekcyjnych;
3)      wnoszenia na teren szkoły przedmiotów i środków zagrażających życiu i zdrowiu;
4)      fotografowania, filmowania oraz nagrywania obrazu i/lub dźwięku innych osób bez ich wiedzy i zgody, również poza lekcjami i innymi formami zajęć dydaktyczno – wychowawczych (np. podczas przerw).
5. Uczeń może korzystać z telefonu komórkowego tylko w sekretariacie szkoły, a na lekcji
i podczas imprez szkolnych za zgodą nauczyciela.
 
§ 62. 1. Jeśli naruszono prawa ucznia, dziecko o pomoc zwraca się kolejno do wychowawcy, pedagoga i dyrektora szkoły.
2. Kiedy do naruszenia prawa doszło pomiędzy uczniami, wychowawca:
1)            zapoznaje się z opinią stron;
2)            podejmuje mediacje ze stronami sporu przy współpracy z pedagogiem w celu wypracowania wspólnego rozwiązania polubownego, z którego każda ze stron będzie zadowolona;
3)            w przypadku niemożności rozwiązania sporu, wychowawca oraz pedagog przekazują sprawę dyrektorowi szkoły;
4)            jeśli na wcześniejszych etapach postępowania nie doszło do ugody pomiędzy uczniami, ostateczną decyzję co do sposobu rozwiązania sporu podejmuje dyrektor szkoły.
3. W przypadku, gdy do naruszenia praw ucznia doszło przez nauczyciela lub innego pracownika szkoły, uczeń lub jego rodzic zgłasza sprawę kolejno do wychowawcy, pedagoga
i dyrektora szkoły, którzy:
1)            zapoznają się z opinią stron;
2)            podejmują działania mediacyjne ze stronami, w celu wypracowania wspólnego rozwiązania polubownego, z którego każda ze stron będzie zadowolona;
3)            jeśli na wcześniejszych etapach postępowania nie doszło do ugody pomiędzy stronami, dyrektor szkoły podejmuje ostateczną decyzję co do sposobu rozwiązania sprawy.
 
§ 63. 1. W szkole wobec uczniów wyróżniających się wynikami w nauce, wzorowym zachowaniem, aktywnością społeczną oraz innymi formami zachowań budzących uznanie można stosować przewidziane niniejszym statutem formy wyróżnienia:
1)            pochwała wychowawcy oddziału;
2)            pochwała dyrektora szkoły udzielona na forum klasy lub szkoły;
3)            pochwała pisemna dyrektora szkoły;
4)            list pochwalny lub gratulacyjny do rodziców ucznia;
5)            nagroda książkowa na zakończenie roku szkolnego;
6)            wytypowanie do nagrody w postaci stypendium.
2. Tryb i okoliczności przyznawania wyróżnień są następujące:
1)            w wyróżnianiu uczniów można pominąć zasadę stopniowania rodzajów wyróżnień stosując
zasadę adekwatności wyróżnienia do podstaw jej udzielenia;
2)            dyrektor szkoły może wyróżnić ucznia z inicjatywy własnej lub na wniosek wychowawcy,
nauczyciela, pedagoga szkolnego, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego.
 
§  64.  1. Uczniowi lub jego rodzicom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec zastosowanej nagrody, gdy uznają, że jest nieadekwatna do uczniowskich osiągnięć.
2. Sprzeciw może być złożony w dowolnej formie, najpóźniej w ciągu 3 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Składając sprzeciw rodzice lub uczeń uzasadniają jego złożenie.
3.   W celu rozpatrzenia sprzeciwu dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:
1)                         wychowawca oddziału;
2)                          pedagog szkolny;
3)                         opiekun samorządu uczniowskiego;
4)                          przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
5)                          przedstawiciel rady rodziców.
4. Komisja rozpatruje sprzeciw, w obecności co najmniej 2/3 składu i podejmuje swoją decyzję poprzez głosowanie. Każda osoba z komisji posiada jeden głos. W przypadku równej liczby głosów, głos decydujący ma wychowawca oddziału.
5. O wyniku rozstrzygnięć,  wychowawca oddziału, powiadamia rodzica na piśmie.
 
§ 65. 1. Uczniowi, który nie stosuje się do statutu szkoły, poleceń dyrektora
i nauczycieli, lekceważy sobie obowiązki szkolne, narusza zasady współżycia społecznego, obniża się ocenę zachowania na koniec półrocza lub roku szkolnego oraz można zastosować karę
w postaci:
1)            upomnienia lub nagany wychowawcy klasy;
2)            upomnienia lub nagana dyrektora szkoły udzielonego indywidualnie uczniowi;
3)            upomnienia lub nagana dyrektora szkoły w obecności rodziców ucznia;
4)            pozbawienia ucznia prawa do reprezentowania szkoły w zawodach wiedzy, artystycznych
i sportowych;
5)            pozbawienia ucznia funkcji w samorządzie szkolnym lub klasowym
(w przypadku pełnienia takiej funkcji);
6)            przeniesienia ucznia do równoległej klasy;
7)            przeniesienie do innej szkoły na wniosek dyrektora szkoły przez Kuratora Oświaty;
8)            skreślenie z listy uczniów – dotyczy ucznia pełnoletniego.
2. Kary wymierzone przez wychowawcę oddziału i dyrektora szkoły, o których mowa
w ust. 1, są odnotowywane w dzienniku lekcyjnym danego oddziału.
3. Przeniesienie ucznia do innej szkoły może mieć miejsce w szczególności
w przypadku:
1)            gdy wyczerpano katalog możliwości oddziaływań wychowawczych tj.: upomnienie
wychowawcy/dyrektora, nagana wychowawcy/dyrektora, a nie ma możliwości przeniesienia ucznia do klasy równoległej;
2)            używania lub posiadania narkotyków i innych środków odurzających na terenie szkoły
i w czasie zajęć pozaszkolnych organizowanych przez szkołę;
3)            agresywnego zachowania wobec uczniów, nauczycieli lub innych pracowników szkoły;
4)            umyślnego spowodowania uszkodzenia ciała uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;
5)            spowodowania zagrożenia zdrowia, życia i bezpieczeństwa swojego i innych;
6)            kradzieży, wymuszenia, przestępstw komputerowych, rozprowadzania narkotyków i innych środków odurzających oraz innych przestępstw ściganych z urzędu;
7)            fałszowania dokumentacji szkolnej lub jakiejkolwiek ingerencji w stan dokumentacji szkolnej, dokonywania przez ucznia wpisów, poprawek, zmian ocen;
8)            zachowania niezgodnego z ogólnie przyjętymi zasadami moralnymi i etycznymi,
w szczególności stosowanie wobec uczniów i nauczycieli zastraszania, nękania lub innych podobnych zachowań;
9)            innych drastycznych naruszeń postanowień statutu.
4. Uczniowi lub jego rodzicom przysługuje odwołanie od zastosowanej kary
w terminie 3 dni od jej zastosowania do dyrektora szkoły.
5. Wychowawca lub dyrektor o zastosowanej karze powiadamia ucznia i jego rodziców.
6. W przypadku ucznia, który ukończył 18 lat i opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia, bądź nie rokuje, że ukończy szkołę, rada pedagogiczna podejmuje decyzję o skreśleniu go z listy uczniów.
 

 
 
 


Rozdział 8
Postanowienia końcowe
 
§  66. Szkoła działa jako jednostka budżetowa i prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w odrębnych przepisach.
 
§  67. 1. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, rodziców, dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
2. Statut jest dostępny w sekretariacie, bibliotece i na stronie internetowej szkoły.
3. Z wnioskami w sprawie zmiany statutu mogą występować organy szkoły, organ prowadzący i organ nadzoru pedagogicznego.
4. Nowelizacja statutu następuje w drodze uchwały.
5. Wszystkie inne zasady funkcjonowania szkoły nieujęte w statucie są uregulowane odrębnymi przepisami.
 
Zmiany polegające na dostosowaniu Statutu do obowiązującego prawa zostały zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną 9 czerwca 2020r.
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Widz (15 lipca 2020)
Opublikował: Ewa Widz (15 lipca 2020, 10:35:43)
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2542