Dane podstawowe

Przedszkole Miejskie Nr 12
ul. Śniadeckiego 6 a
95-200 Pabianice

tel. +48 42 21 49 088
fax +48 42 22 74 546

e-mail: przedszkole@pm12.miasto.pabianice.pl
strona internetowa pm12p-ce.wikom.pl

NIP 731-11-29-024
Regon 470010543


STATUS PRAWNY

Przedszkole Miejskie nr 12 w Pabianicach jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Pabianice nie posiadającą osobowości prawnej i działa na podstawie:

  • Uchwały Nr XII/101/99 Rady Miasta Pabianic z dnia 24 marca 1999 w sprawie przekształcenia zakładów budżetowych miasta Pabianic pod nazwą Przedszkola Miejskie w jednostki budżetowe.
  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2018 poz. 996 ze zm.)
  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. 2017 poz. 649)
  • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. 1982 nr 3 poz. 19 zm.;  tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 967)
  • Statutu przedszkola.

Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miasto Pabianice.
Nadzór pedagogiczny sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE

Przedmiotem działalności przedszkola jest praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza z dziećmi w wieku przedszkolnym.
Swoją działalność przedszkole prowadzi od poniedziałku do piątku w godz. 6:00 - 17:00.
Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
Przedszkole ma opracowaną koncepcję pracy.

TRYB DZIAŁANIA

Przedszkole działa na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 poz. 996 ze zm.)

metryczka


Wytworzył: Renata Włodarczyk (10 września 2015)
Opublikował: Marcin Chojak (10 września 2015, 13:24:53)
Podmiot udostępniający: Przedszkole Miejskie Nr 12

Ostatnia zmiana: Dorota Chojak (15 lipca 2020, 08:26:02)
Zmieniono: edycja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9368