Status Prawny

Przedszkole Miejskie nr 6 w Pabianicach jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Pabianice i działa na podstawie:
  1. Uchwały Nr XII/101/99 Rady Miasta Pabianic z dnia 24 marca 1999 w sprawie przekształcenia zakładów budżetowych miasta Pabianic pod nazwą Przedszkola Miejskie w jednostki budżetowe.
  2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2156 z późn. zmianami).
  3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 roku, poz. 191 i 1198 oraz z 2015r. poz. 357, 1268, 1418 z późn. zmianami).
  4. Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zmianami)
  5. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miejska Pabianice. Nadzór pedagogiczny sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.
  6. Statut Przedszkola Miejskiego nr 6 w Pabianicach

metryczka


Wytworzył: Beata Hankiewicz (10 marca 2017)
Opublikował: Michał Nowak (13 marca 2017, 10:42:27)
Podmiot udostępniający: Przedszkole Miejskie Nr 6

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 838