Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności przedszkola jest praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza z dziećmi w wieku przedszkolnym.
Swoją działalność przedszkole prowadzi od poniedziałku do piątku w godz. 6:00 - 17:00.
Praca jest organizowana odpowiednio do potrzeb i możliwości rozwojowych wychowanków i prowadzona w ramach określonych przez podstawę programową wychowania przedszkolnego obszarów edukacyjnych, w oparciu o przyjęty program wychowania przedszkolnego. Przedszkole wspomaga rozwój i edukację dzieci. Pełniąc funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą, przedszkole zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego celem wychowania przedszkolnego jest:
 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynność intelektualnych potrzebnych w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 • budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 • rozwijanie umiejętności społecznych u dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną;
 • zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz  rozwijanie  umiejętności  prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
Zadania wynikające z powyższych celów  przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego:
 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.
 3. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
 4. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
 5. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują się w poznaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
 6. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej.Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
 7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.
 8. Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
 9. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.
 10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne,budzenie zainteresowań psychicznych.
 11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń.
 12. Wychowanie do poszanowania roślin i zwierząt.
 13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
 14. Kształtowaniu gotowości do nauki czytania i pisania.
 15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
 16. Przygotowanie do posługiwania się językiem nowożytnym.
 17. Przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

metryczka


Wytworzył: Beata Hankiewicz (18 lutego 2016)
Opublikował: Michał Nowak (21 lutego 2016, 07:38:29)
Podmiot udostępniający: Przedszkole Miejskie Nr 6

Ostatnia zmiana: Michał Nowak (27 kwietnia 2016, 12:28:18)
Zmieniono: Edycja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2333