Rekrutacja 2024/2025

ZARZĄDZENIE NR 05/2024
Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi
w Pabianicach z dnia 22 stycznia 2024 r.
w sprawie: informacji o terminach rekrutacji dzieci
na rok szkolny 2024 / 2025
Na podstawie art. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900,1672,1718,2222002522) oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta Pabianic Nr 464/2023/P z dnia 15 grudnia 2023 w sprawie ustalenia na rok szkolny 2024/2025 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Pabianice
z a r z ą d z a s i ę, c o n a s t ę p u j e:
§ 1
Nabór wniosków rekrutacyjnych na rok szkolny 2024/2025 poprzedza:
1. od 19.02.2024 r. do 22.02.2024 r. - przyjmowanie deklaracji o kontynuacji wychowania
przedszkolnego dla dzieci uczęszczających obecnie do Przedszkola Miejskiego Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Pabianicach.
2. od 23.02.2024 r. – weryfikacja deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego oraz Stwierdzenie wolnych miejsc rekrutacyjnych na rok szkolny 2024/2025.
§ 2
Ogłasza się następujące terminy na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji dzieci na rok szkolny 2024/2025 do Przedszkola Miejskiego Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Pabianicach:
1. Od 26.02.2024 do 15.03.2024 - przyjmowanie wniosków w ramach rekrutacji w formie elektronicznej poprzez stronę:
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/pabianice;
2. Od 16.03.2024 do 19.03.2024- weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
3. 20.03.2024- podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (listy zamieszcza się w siedzibie
przedszkola);
4. Od 20.03.2024 do 25.03.2024 –po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych -
potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia dziecka do
przedszkola w postaci oświadczenia złożonego w formie elektronicznej poprzez stronę:
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/pabianice;
5. W dniu 08.04.2024- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (listy zamieszcza się w siedzibie przedszkola);
6. od 08.04.2024r. dostarczanie niezwłocznie przez rodziców/prawnych opiekunów dzieci
przyjętych do Przedszkola Miejskiego nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi
w Pabianicach: wniosku wraz z jego załącznikami * w wersji papierowej.
(* wypełniony wniosek – pobrany z programu wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnienie przez kandydata kryteriów – podpisanych przez oboje rodziców/opiekunów);

7. od 09.04.2024 do 12.04.2024 pisemne zgłaszanie przez dyrektorów dzieci nieprzyjętych
8. od 15.04.2024 do 26.05.2024- wskazanie przez Prezydenta Miasta Pabianic rodzicom innego
przedszkola
§ 3
Ogłasza się następujące terminy na potrzeby przeprowadzenia postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do Przedszkola Miejskiego nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi
w Pabianicach:
1. od 13.05.2024 r. do 17.05.2024 r. - składanie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosków
i pozostałej dokumentacji potwierdzającej kryteria naboru w formie elektronicznej
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/pabianice
2. od 20.05.2024 r. do 22.05.2024 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków oraz
dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów;
3. w dniu 23.05.2024 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych listy ogłasza się w siedzibie przedszkola
4. od 23.05.2024 r. do 28.05.2024 r. – potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna
kandydata – woli przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci oświadczenia złożonego w formie elektronicznej poprzez stronę:
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/pabianice
5. w dniu 05.06.2024 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, listy ogłasza się w siedzibie przedszkola
§ 4
Tryb odwoławczy stosuje się z zachowaniem terminów określonych w art. 158, ust. 6 – 9 cytowanej ustawy.
§ 5
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej, powołanemu przez
dyrektora Przedszkola Miejskiego 16 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Pabianicach odrębnym zarządzeniem.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania
rekrutacyjnego na rok 2024/2025.
ZARZĄDZENIE NR 5 DYREKTORA - TERMINY REKRUTACJI (324kB) pdf
Informacja o rekrutacji (142kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Beata Adasiak (20 lutego 2024)
Opublikował: Marcin Krawczyk (20 lutego 2024, 13:08:16)
Podmiot udostępniający: Przedszkole Miejskie Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi i Spec.

Ostatnia zmiana: Marcin Krawczyk (23 lutego 2024, 13:08:06)
Zmieniono: dodany dokument Informacja o rekrutacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 385