Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Grzegorza Piramowicza w Pabianicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Grzegorza Piramowicza w Pabianicach.

Data publikacji strony internetowej: 2015-07-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • niektóre dokumenty tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków,
  • dokumenty, których dostosowanie do wymagań dostępności wymaga modyfikacji, do których Szkoła Podstawowa nr 5 im. Grzegorza Piramowicza w Pabianicach nie jest uprawniona np. sprawozdania finansowe przygotowane za pomocą programu BeSTia nie są w pełni dostępne cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-16.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jerzy Kaczmarek, jkaczmarek@sp5pabianice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 215 34 95.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Grzegorza Piramowicza w Pabianicach zlokalizowana jest przy ulicy Zamkowej 65. Wejście do szkoły pod łącznikiem między budynkiem dydaktycznym a budynkiem świetlicy do szkoły dostępne dla osób na wózkach dla osób niepełnosprawnych (wjazd furtka przy budynku głównym). Wejście od ul. Zamkowej nie umożliwia wjazdu wózkami dla niepełnosprawnych (schody do budynku oraz w przedsionku).
  2. Korytarz na parterze jest dostępny, w budynku brak windy, jak również toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajdują się schody prowadzące na wyższą kondygnację oraz do piwnicy (szatni).
  3. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny (tablice informacyjne, drogi ewakuacyjne).
  4. Miejsca parkingowe znajdują się wzdłuż budynku na ul. Poniatowskiego (chodniki poza miejscami z zakazem zatrzymywania i postoju). Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
  5. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.
  6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.

metryczka


Wytworzył: Dariusz Sauter (22 września 2020)
Opublikował: Dariusz Sauter (22 września 2020, 19:39:24)
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa Nr 5

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 454