statut 2018/2019

Statut Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Pabianicach im. Misia Uszatka

 

STATUT
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4
im. Misia Uszatka
W  PABIANICACH
 
( TEKST JEDNOLITY)
 
 
 
 
 
  PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 IM. MISIA USZATKA W PABIANICACH    
STATUT 
podstawa prawna:
art. 102  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59) ze zm. oraz przepisy wydane na podstawie ustawy, w tym art. 47 ust. 1 pkt. 1)a,  5), 7), 8), art. 111, art. 127 ust. 19 pkt. 1), art. 127 ust. 20.  

  SPIS TREŚCI
Rozdział I – Postanowienia Ogólne …………………………………………….…..….... str. 3
Rozdział II – Cele i zadania przedszkola ……………………………………….……….. str. 3
Rozdział III – Sposób realizacji zadań przedszkola ………………………………...….... str. 5
Rozdział IV – Bezpieczeństwo …………………………………………..…….…….…... str. 11
Rozdział V – Współdziałanie z rodzicami  ………………………………..….….......…. ..str. 14
Rozdział VI – Organy przedszkola …………………………………………..……..…..... str. 15
Rozdział VII – Organizacja pracy przedszkola    ……………………………............…… str. 20
Rozdział VIII – Zasady odpłatności……………….…………………..………...……...… str. 22
Rozdział IX – Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola  ……………..……...………... str. 23
Rozdział X – Wychowankowie przedszkola  ……………………………………....…….. str. 32
Rozdział XI – Postanowienia końcowe  ………………………….……….….….....…….. str. 36 

  ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE
  § 1 Postanowienia ogólne
  1.        Przedszkole jest placówką publiczną, ogólnodostępną, działającą jako jednostka budżetowa.
2.        Przedszkole posiada numer 4 i nadane  imię „Misia Uszatka”.
3.        Imię może być zmienione lub uchylone na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej i Rady rodziców.
4.        Procedurę nadania imienia i jego uchylenia lub zmiany określają odrębne przepisy. 5.        Pełna nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole Miejskie Nr 4 im. Misia Uszatka w Pabianicach.
6.        Siedziba Przedszkola znajduje się w Pabianicach, ul. Żytnia 13/17
7.        Nazwa przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu. Treść pieczątki stanowi:   Przedszkole Miejskie Nr 4 im. Misia Uszatka 95-200 Pabianice, ul. Żytnia 13/17 tel.: 42 215 01 70 NIP 731- 12-30-131; REGON: 004271724  
8.        Organem prowadzącym jest Gmina Miejska Pabianice  reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Pabianicach ul. Zamkowa 16. 9.        Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Łódzki  Kurator Oświaty w Łodzi.

  § 2 Podstawy prawne  
1.        Przedszkole działa na podstawie:
1)   Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) ze zmianami i  przepisów wydanych na podstawie ustawy w zakresie dotyczącym przedszkoli publicznych.
2)   Niniejszego statutu; 

ROZDZIAŁ II   CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA 
§ 3 Cele i zadania
  1.        Celem funkcjonowania przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka realizowane przez proces opieki, wychowania i nauczania umożliwiający dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania, gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko powinno osiągnąć dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. Przedszkole pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców (opiekunów prawnych).
2.        Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
3.        Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.  
  4.        Przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy nauczycieli. Ponadto może organizować formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, oraz  zapewnia opiekę i kształcenie specjalne dla dzieci z niepełnosprawnością.
5.        Przedszkole organizuje w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Ma ono na celu pobudzenie psychoruchowego, społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole. 6.        Najważniejsze  zadania: 1)   Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju; 2)   Tworzenie warunków umożliwiających dziecku swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa; 3)   Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych; 4)   Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dziecko doświadczeń, które umożliwią jemu ciągłość procesów adaptacji; 5)   Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań; 6)   Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie; 7)   Promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do dbania o zdrowie i rozwijania sprawności ruchowej; 8)   Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, w tym również bezpieczeństwa w ruchu drogowym; 9)   Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dziecka; 10)    Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki; 11)    Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka; 12)    Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy; 13)    Współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami), różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców (prawnych opiekunów) za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka; 14)    Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju; 15)    Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju; 16)    Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole; 17)    Tworzenie warunków umożliwiających podtrzymanie tożsamości narodowej, językowej, etnicznej i religijnej; 18)    Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. Nie dotyczy dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym; 19)    Udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb w toku bieżącej pracy oraz w formach poza grupą przedszkolną; 20)    Zapewnienie opieki, wychowania i kształcenia specjalnego dziecka z niepełnosprawnością. 

ROZDZIAŁ III SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ PRZEDSZKOLA 
§ 4 Sposób realizacji zadań przedszkola 
1.        Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:
1)      Organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych wniosków rodziców oraz predyspozycji rozwojowych dzieci; 2)      Wspieranie aktywności dzieci podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych; 3)      Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających  nabywaniu przez dzieci   doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony; 4)      Dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dzieci oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego; 5)      Stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających wybór miejsca i rodzaju aktywności dzieci; 6)      Indywidualizację tempa pracy dydaktyczno – wychowawczej wobec dzieci z niepełnosprawnością; 7)      Stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy prowadzonej zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka.
2.        Sposób realizacji podstawy programowej:
1)      Przedszkole prowadzi planowy proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci na podstawie programów wychowania przedszkolnego zawierających podstawę programową wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem zalecanych warunków i sposobu  jej realizacji; 2)      Nauczyciel przedstawia dyrektorowi program opracowany samodzielnie lub z zespołem nauczycieli lub program innego autora (autorów); 3)      Dyrektor  ustala zgodność programu z podstawą programową oraz dostosowanie programu do potrzeb i możliwości dzieci dla których jest przeznaczony.  Czynność  tę może dyrektor przeprowadzić osobiście lub powołać do tego celu zespół nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych lub może skorzystać z opinii wystawionej przez doradcę metodycznego wychowania przedszkolnego; 4)      Program może wykraczać poza podstawę programową wychowania przedszkolnego. 5)      Dyrektor dopuszcza program po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej; 6)      Programy dopuszczone w przedszkolu stanową zestaw programów wychowania przedszkolnego; 7)      Do zestawu programów wpisuje się także programy dodatkowe realizowane w przedszkolu, w tym program zajęć religii; 8)      Nauczyciele planują pracę z grupą przedszkolną w oparciu o dopuszczony program wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem zdiagnozowanych potrzeb i możliwości dzieci; 9)      Nauczyciele realizują wspomaganie rozwoju dziecka wykorzystując do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane. Podstawową forma aktywności jest zabawa; 10)  W trakcie realizacji procesu edukacyjnego nauczyciele stosują uznane, pedagogiczne metody, zasady i formy wychowania przedszkolnego odpowiednie do wieku, potrzeb  i możliwości dziecka; 11)  Ponadto, w toku bieżącej pracy nauczyciele indywidualizują sposób oddziaływania odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb oraz możliwości każdego dziecka, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością - ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności; 12)  Nauczyciele systematycznie informują rodziców (prawnych opiekunów) o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole;   13)  Informację o gotowości do nauki w szkole przekazuje się rodzicom (prawnym opiekunom) w formie pisemnej do 30 kwietnia.  

      § 5 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
  1.        Przedszkole udziela pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom. 2.        Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym. 3.        Potrzeba udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej może wynikać w szczególności: 1)   z niepełnosprawności; 2)   z zaburzeń zachowania i emocji; 3)   ze szczególnych uzdolnień; 4)   ze specyficznych trudności w uczeniu się; 5)   z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 6)   z choroby przewlekłej; 7)   z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 8)   z niepowodzeń edukacyjnych; 9)   z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 10)    z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 4.        Nauczyciele przedszkola mają obowiązek: 1)   Rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci; 2)   Określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci; 3)   Rozpoznawania przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola; 4)   Podejmowania działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania; 5)   Współpracy z poradniami w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dzieci oraz planowania dalszych działań. 5.         Nauczyciele prowadzą i dokumentują obserwacje pedagogiczne, których celem jest: 1)   rozpoznanie indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka; 2)   wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji. 6.        W ostatnim roku pobytu w przedszkolu nauczyciele dokonują analizy i oceny gotowości szkolnej na podstawie przeprowadzonych obserwacji. 7.        Jeżeli w toku tych czynności ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ustalą, że dziecko wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, udzielają natychmiast tej pomocy w toku bieżącej pracy i informują o tym dyrektora przedszkola. 8.        Dyrektor we współpracy z nauczycielami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach bieżącej pracy z dzieckiem oraz jako zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów (psychologa, logopedy, pedagogów). Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być także udzielana w następujących formach: 1)   Zajęcia rozwijające  uzdolnienia – dla dzieci szczególnie uzdolnionych; 2)   Zajęcia specjalistyczne: a)    korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się; b)   logopedyczne dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych; c)    zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla dzieci przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym; d)    inne zajęcia o charakterze terapeutycznym – dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola. 3)   Zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego – dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego wspólnie z oddziałem przedszkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. Forma ta wymaga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej; 4)   Porady i konsultacje. 9.        Formy pomocy, wymiar godzin oraz okres udzielania ustala dyrektor przedszkola w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący przedszkole. 10.    Dyrektor może wyznaczyć koordynatora, który będzie wykonywał zadania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 11.    Nauczyciele i specjaliści oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka. 12.    W przypadku, gdy z wniosków wynika, że pomimo udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, nie następuje poprawa funkcjonowania dziecka w przedszkolu, dyrektor przedszkola, za zgodą rodziców, występuje do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu dziecka. 13.    Dyrektor przedszkola organizuje wspomaganie przedszkola w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 14.    Dyrektor pisemnie zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o objęciu ich dzieci formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym wskazuje formę, wymiar godzin i okres udzielania tej pomocy. 15.    Procedura opisana w punktach  9-14 dotyczy także przypadków, gdy dziecko posiada opinię poradni lub orzeczenie o indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniu przedszkolnym wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, z tym, że podczas planowania sposobu udzielania pomocy uwzględnia się zalecenia zawarte w orzeczeniu lub opinii. 16.    Przedszkole udziela także pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom dzieci oraz nauczycielom. Pomoc udzielana w przedszkolu rodzicom dzieci i nauczycielom polega na polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców i nauczycieli: 1)   porady; 2)   konsultacje; 3)   warsztaty; 4)   szkolenia. 18.    Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne. 19.    Pomoc może być udzielana z inicjatywy: 1)   Rodziców dziecka (prawnych opiekunów); 2)   Dyrektora przedszkola; 3)   Nauczyciela lub specjalisty, prowadzących zajęcia z dzieckiem; 4)   Poradni; 5)   Asystenta edukacji romskiej; 6)   Pomocy nauczyciela; 7)   Pracownika socjalnego; 8)   Asystenta rodziny; 9)   Kuratora sądowego; 10) Organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 20.    Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana w formach wymienionych w punkcie 8 jest dokumentowana w odrębnych dziennikach. Zasady prowadzenia dzienników pomocy psychologiczno-pedagogicznej są określone w odrębnych przepisach. 21.    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest organizowana i udzielana we współpracy z rodzicami dzieci, poradniami psychologiczno- pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi, innymi przedszkolami oraz instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

    § 6 Opieka i  kształcenie dzieci z niepełnosprawnością   1.    Do przedszkola mogą być przyjęte dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 2.     Przedszkole zapewnia: 1)   Realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 2)    Warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci; 3)   Zajęcia specjalistyczne; 4)   Inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne; 5)   Integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi pełnosprawnymi; 6)   Przygotowanie dzieci do samodzielności. 3.        Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor powołuje się zespół  składający  się z nauczycieli oraz specjalistów, którzy będą pracować z dzieckiem. 4.        Zadaniem zespołu jest koordynowanie udzielania pomocy w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Program ten opracowuje zespół na podstawie zaleceń orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka.  5.        Dziecku objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się  program wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego. 6.        W zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych określonych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub wynikających z wielospecjalistycznej oceny, w programie może być wskazana potrzeba realizacji wybranych zajęć wychowania przedszkolnego indywidualnie z dzieckiem lub w grupie liczącej do 5 dzieci. 7.        Zespół dwa razy w roku dokonuje wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka i w miarę potrzeb modyfikuje program. 8.        Dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, przedszkole zatrudnia dodatkowo specjalistów lub nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia dzieci niepełnosprawnych lub pomoc nauczyciela, w zależności od zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej.  Jeśli orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane jest ze względu na inne niż wymienione powyżej niepełnosprawności, za zgodą organu prowadzącego, w przedszkolu można zatrudniać dodatkowo ww. osoby w celu współorganizowania kształcenia  dzieci  z niepełnosprawnością. 9.        Dyrektor wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, które będzie realizował  nauczyciel – pedagog specjalny wspólnie z nauczycielem grupy lub samodzielnie, a także zadania dla specjalistów i pomocy nauczyciela. 10.    Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo udziału w spotkaniach zespołu, otrzymują kopie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka oraz programu. 11.    Zajęcia realizowane w ramach kształcenia specjalnego są dokumentowane według odrębnych przepisów. 

§ 7 Podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej   1.        Przedszkole umożliwia podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i  religijnej poprzez: 1)   zajęcia w języku polskim; 2)   realizację treści związanych z historią, geografią i kulturą naszego regionu i kraju; 3)   eksponowanie i szanowanie symboli narodowych w pomieszczeniach przedszkola; 4)   organizowanie  nauki religii w ramach planu zajęć przedszkolnych dla dzieci, których rodzice (opiekunowie prawni) wyrażają życzenie w najprostszej formie pisemnego oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione. Zajęcia religii w wymiarze 2 zajęć przedszkolnych są organizowane, jeśli co najmniej 7 rodziców wyrazi takie życzenie. 2.        Przedszkole może organizować, w miarę potrzeb, zajęcia umożliwiające osłuchanie z językiem mniejszości narodowych, etnicznych, językiem regionalnym i podtrzymywanie tożsamości tych dzieci w zakresie narodowości, grupy etnicznej, językowej. Zasady organizowania tych zajęć są określone w odrębnych przepisach. 3.        Przedszkole prowadzi działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność przedszkola poprzez czytelne zasady postępowania, w tym system regulaminów i procedur, ustalenie praw i obowiązków pracowników, dzieci i ich rodziców (prawnych opiekunów). 4.        Przedszkole prowadzi z dziećmi planową pracę wychowawczą opartą na wartościach uniwersalnych. 

§ 8 Organizacja zajęć dodatkowych
 1.        Przedszkole organizuje bezpłatne zajęcia dodatkowe: język angielski, rytmika. 2.        Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi: a) 15 minut dla dzieci 3 i 4 letnich; b)  30 minut dla dzieci 5 i 6 letnich. 3.        Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole. 4.        W czasie zajęć dodatkowych opiekę nad dziećmi sprawuje osoba prowadząca zajęcia. Osoba ta ponosi pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci. Osoba ta odbiera dzieci od nauczyciela i oddaje je po zakończeniu zajęć. 5.        Przedszkole może organizować zajęcia dodatkowe.

  § 9 Warunki lokalowe, baza   1.        Przedszkole w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia dzieciom możliwość korzystania z: 1)   sal przedszkolnych - miejsce prowadzenia zajęć w zakresie opieki, wychowania i kształcenia; 2)   pomieszczeń sanitarno-higienicznych; 3)   szatni; 4)   gabinetu terapeutycznego; 5)   gabinetu logopedycznego; 6)   sali gimnastycznej; 7)   sali rytmicznej; 8)   sali zabaw ruchowych; 9)   sali plastycznej; 10)    jadalni. 2.        Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego – miejsca aktywności ruchowej i obserwacji przyrodniczych. 3.        Przedszkole zapewnia odpowiednie pomoce dydaktyczne i wyposażenie dla wychowanków - bezpieczne i odpowiednie do zabawy i realizacji przyjętych programów. 4.        Przedszkole umożliwia korzystanie z posiłków.  

ROZDZIAŁ IV BEZPIECZEŃSTWO
  § 10 Sposób sprawowania opieki nad dziećmi
  1.                                                     Sprawowanie opieki nad dziećmi w przedszkolu odbywa się poprzez: 1)      dostosowanie sposobów i metod oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych; 2)      poznanie i przestrzeganie przez dzieci zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola i poza nim, z uwzględnieniem elementarnych zasad bezpieczeństwa poruszania się po drogach publicznych; 3)      wyrabianie u dzieci właściwych nawyków związanych z ochroną zdrowia, higieną osobistą i kulturą zachowania na co dzień; 4)      poznawanie i przestrzeganie przez dzieci zasad ochrony przyrody i kształtowanie postaw proekologicznych wobec środowiska, w którym żyjemy; 5)      wdrażanie do samoobsługi, rozwijanie samodzielności w myśleniu i działaniu, uczenie samokontroli; 6)      rozwijanie ekspresji i sprawności ruchowej poprzez zabawy i ćwiczenie ruchowe organizowane na świeżym powietrzu i w pomieszczeniach przedszkola; 7)      umożliwianie dzieciom  codziennego pobytu na świeżym powietrzu, o ile pozwalają na to warunki pogodowe. 2.  Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki i wypoczynku,  a w szczególności: 1)   sale przedszkolne posiadają właściwe oświetlenie, wentylację, ogrzewanie oraz powierzchnię użytkową; 2)   wyposażenie, w tym meble, zabawki i pomoce dydaktyczne posiadają atesty i certyfikaty; 3)   stoły dziecięce i  krzesła przedszkolne są dostosowane do wzrostu dzieci zgodnie z odrębnymi przepisami; 4)   dzieci w czasie pobytu w przedszkolu mają zapewniony odpoczynek w formie ćwiczeń relaksacyjnych, muzykoterapii, bajko-terapii; 5)   przedszkole posiada sprzęt i urządzenia ochrony przeciwpożarowej; 6)   w przedszkolu znajdują się apteczki wyposażone w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją dotyczącą jej udzielania; 7)   ramowy rozkład dnia  jest zgodny z zasadami ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców. 3.  Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe w danym czasie do momentu przekazania ich prawnym opiekunom lub osobom upoważnionym, a w czasie zajęć dodatkowych osobom prowadzącym te zajęcia. 4.  W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej. W   sprawowaniu opieki nad dziećmi  pomaga nauczycielowi pomoc nauczyciela. 5.    Przy wyjściu poza teren przedszkola zapewnia się opiekuna dla dzieci. Opiekuna obowiązuje szczegółowa procedura w tym zakresie. 6.    Każde wyjście poza teren przedszkola odnotowuje się w zeszycie wyjść wraz z podpisem nauczyciela odpowiedzialnego za bezpieczeństwo. 7.    Jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się w nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci,   nauczyciel  obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając  dzieci z miejsca  zagrożenia  oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola. 8.    W sytuacjach zagrożenia kryzysowego nauczyciel oraz inny pracownicy przedszkola są zobowiązani do zastosowania obowiązujących procedur zarządzania kryzysowego. 9.    Przedszkole posiada system kontrolujący wejścia i wyjścia dziecka z przedszkola. 

  § 11 Postępowanie w sytuacjach szczególnych.
Wypadki.   1.      W przedszkolu nie wolno stosować wobec dzieci żadnych zabiegów lekarskich, podawać farmaceutyków bez zgody ich rodziców, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka. 2.      Do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania dziecka w czasie pobytu dziecka w przedszkolu rodzic (prawny opiekun) jest zobowiązany do odebrania dziecka niezwłocznie po powiadomieniu go przez nauczyciela. Dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia. 3.      W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej, rodzic, (opiekun prawny) zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia dyrektora przedszkola. 4.      Pracownicy przedszkola zobowiązani są do udziału w szkoleniach z zakresu BHP i PPOŻ. oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. 5.      W razie zaistnienia w przedszkolu wypadku niezwłocznie zapewnia się  poszkodowanemu opiekę w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając  dziecku pierwszą pomoc przedmedycznej. 6.      W sytuacjach koniecznych, wzywane jest pogotowie ratunkowe z równoczesnym poinformowaniem rodziców. 7.      W razie nieszczęśliwego wypadku dziecka nauczyciel ma obowiązek niezwłocznie: 1)   udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej; 2)   powiadomić dyrektora przedszkola; 3)   powiadomić rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego dziecka; 4)   powiadomić pracownika służby BHP w przedszkolu; 5)   powiadomić społecznego inspektora pracy; 6)   powiadomić nauczycielkę zmienniczkę o zaistniałym zdarzeniu. 8.      O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty. 9.      O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia się niezwłocznie inspektora sanitarnego. 10.  Zawiadomień, o których mowa powyżej dokonuje dyrektor bądź upoważniony przez niego pracownik przedszkola. 11.  Każdy wypadek odnotowuje się w rejestrze wypadków. Dyrektor powołuje zespół i prowadzi postępowanie powypadkowe zgodnie z odrębnymi przepisami. 12.  Umożliwia się ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgodą rodziców (prawnych opiekunów). 13.  Przedszkole prowadzi edukację dla bezpieczeństwa m.in. poprzez tematy kompleksowe, bajko-terapię z zastosowaniem różnych metod i form. Tematyka dotyczy bezpieczeństwa na drodze, sposobu korzystania z urządzeń, narzędzi i przyborów, bezpieczeństwa w relacjach  z nieznajomymi, roślinami i zwierzętami, zagrożeń związanych z lekami, środkami chemicznymi i in. 14.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom przedszkole współpracuje z różnymi podmiotami np. z policją. § 12 Wycieczki   1.        Przedszkole może organizować wycieczki i inne wyjazdy z uwzględnieniem obowiązujących przepisów w tym zakresie. Program wycieczki winien być dostosowany do wieku, potrzeb, możliwości  i zainteresowań dzieci. 2.        Liczba przewożonych osób w autokarze nie może być większa niż liczba miejsc w dowodzie   rejestracyjnym pojazdu. 3.        Udział dzieci w wycieczkach wymaga pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych). Wyjątkiem są krótkie, piesze wycieczki będące uzupełnieniem realizowanego programu wychowania przedszkolnego np. do parku, na pocztę, itp. 4.        Program wycieczki organizowanej przez przedszkole, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki, którą zatwierdza dyrektor przedszkola. 5.        Dyrektor przedszkola wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki. 6.      Kierownik wycieczki opracowuje program i regulamin wycieczki, zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa, określa zadania opiekunów, zapewnia apteczkę, sprzęt i ekwipunek, czuwa nad bezpiecznym przebiegiem wycieczki. Przedszkole posiada dodatkową procedurę w zakresie organizacji wycieczek poza siedzibę przedszkola. 7.        Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci mających problemy w czasie poruszania się pojazdami mechanicznymi, zobowiązani są do przedłożenia instruktażu dotyczącego sprawowania opieki. 
§ 13 Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola   1.        W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dzieciom przedszkole określa następujące zasady  przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola: 1)   Dzieci przyprowadzają i odbierają z przedszkola rodzice lub ich opiekunowie prawni; 2)   Osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana przekazać dziecko bezpośrednio pod opiekę nauczyciela; 3)   Rodzice (prawnych opiekunów) mogą pisemnie upoważnić inną pełnoletnią osobę do przyprowadzania i odbierania ich dziecka z przedszkola - przedkładając upoważnienie nauczycielom prowadzącym oddział. Upoważnienie w formie pisemnej zawiera: nazwisko i imię osoby upoważnionej, oraz serię i numer dowodu osobistego; 4)   Odbiór dziecka z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców, (opiekunów prawnych) lub inne osoby upoważnione przez rodziców i będących w posiadaniu karty elektronicznej; 5)   Rodzice (opiekunowie prawni) przejmują  odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo  dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę; 6)   Nauczyciel może odmówić wydania dziecka rodzicowi (opiekunowi prawnemu) oraz  osobie upoważnionej do odbioru w   przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, że nie może ona zapewnić dziecku bezpieczeństwa (podejrzenie, że ta osoba jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających); 7)   O każdej odmowie wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola. W takiej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności  dostępnych w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi); 8)   Rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani do odbioru dziecka do czasu zamknięcia przedszkola. Jeżeli tego nie uczynią nauczyciel po sporządzeniu notatki, powiadomieniu policji i dyrektora podejmuje działanie odpowiednie do otrzymanych od wymienionych podmiotów instrukcji. 2.        Ograniczenia w wydaniu dziecka jednemu z rodziców może być uwzględnione tylko w przypadku przedłożenia w przedszkolu prawomocnego  wyroku sądu.

  ROZDZIAŁ V WSPÓŁDZIAŁANIE Z RODZICAMI 
§ 14 Formy współpracy przedszkola z rodzicami   1.        Rodzice (opiekunowie prawni)  i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju. 2.        Współpraca w zakresie kształtowania postaw i zachowań w kontaktach z dzieckiem to min. wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania. 3.        Przedszkole organizuje następujące formy współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi): 1)   zebrania grupowe  – na początku roku szkolnego, raz w każdym półroczu oraz w miarę potrzeb; 2)   dzień informacji - konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielem – raz na kwartał; 3)   dyżur dyrektora – rozmowy i konsultacje z dyrektorem – raz w tygodniu; 4)   zajęcia otwarte  - przynajmniej 1 raz w roku; 5)   formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców (opiekunów prawnych)  takie jak warsztaty, szkolenia, porady, konsultacje nauczycieli i specjalistów; 6)   uroczystości i spotkania okolicznościowe – według kalendarza imprez; 7)   festyny, pikniki, wycieczki  rodzinne – jeden raz w roku; 8)   obieg informacji –  tablice informacyjne, galerie prac dziecięcych, bezpośredni kontakt. 4.        W przedszkolu jako organ przedszkola działa Rada Rodziców.   § 15 Prawa rodziców   5.        Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo do: 1)   Zapoznania się z programem wychowania przedszkolnego oraz współdziałania w jego realizacji; 2)   Planowych systematycznych spotkań z nauczycielami oddziału; 3)   Uzyskiwania na bieżąco informacji na temat swojego dziecka oraz postępów w jego rozwoju; 4)   Uzyskania  informacji na temat stanu gotowości szkolnej swojego dziecka; 5)   Wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola, w tym także podczas ewaluacji wewnętrznej; 6)   Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo w Radzie Rodziców oraz podczas ewaluacji zewnętrznej; 7)   Korzystania z form współpracy przedszkola z rodzicami (opiekunami prawnymi); 9)   Włączania się w organizację życia przedszkolnego; 10)    Życzliwej i przyjaznej atmosfery, zachowania poufności rozmowy z zachowaniem tajemnicy jej treści itp.
  § 16 Obowiązki rodziców   1.        Rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek czuwać nad prawidłową realizacją obowiązku przedszkolnego dziecka sześcioletniego, w szczególności zapewnić uczestnictwo dziecka w zajęciach i usprawiedliwić wszelkie jego nieobecności. 2.        Przedszkole oczekuje od rodziców (opiekunów prawnych): 1)   bieżącej i rzetelnej informacji na temat dziecka mającej wpływ na jego edukację, bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie; 2)   regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych; 3)   terminowego regulowania opłat; 4)   przestrzegania ustaleń organizacyjnych placówki; 5)   aktywnego współuczestniczenia w życiu przedszkola; 6)   kultury zachowań w różnych sytuacjach na terenie placówki.  

  ROZDZIAŁ VI ORGANY PRZEDSZKOLA   § 17 Organy przedszkola   1.        Organami przedszkola są: 1)   Dyrektor przedszkola; 2)   Rada Pedagogiczna; 3)   Rada Rodziców.       § 18 Dyrektor   1.    Dyrektor  jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli oraz   pracowników administracji i obsługi. 2.    Dyrektor przedszkola w szczególności: 1)   kieruje bieżącą działalnością przedszkola oraz reprezentuje go na zewnątrz; 2)   organizuje  administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola; 3)   zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami; 4)   przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom przedszkola; 5)   występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola; 6)   jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej; 7)   prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej; 8)   realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących; 9)   wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego  przedszkole. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne; 10)    powołuje zespoły zadaniowe do realizacji zadań statutowych przedszkola; 11)    sprawuje nadzór pedagogiczny i przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola; 12)    dokonuje oceny pracy nauczycieli; 13)    wykonuje zadania związane z awansem zawodowym nauczycieli, w tym nadaje stopień awansu nauczyciela kontraktowego; 14)    dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 15)    gospodaruje majątkiem przedszkola i dba o powierzone mienie; 16)    odpowiada za wykonywanie obowiązku związanego z systemem informacji oświatowej; 17)    powierza po pozytywnym zaopiniowaniu przez organ prowadzący przedszkole i Radę Pedagogiczną dodatkowe stanowiska kierownicze w przedszkolu; 18)    dopuszcza do użytku programy wychowania przedszkolnego; 19)    sprawuje opiekę nad wychowankami przedszkola oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 20)    wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole; 21)    zapewnia odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych i odpowiada za poziom ich realizacji; 22)    w przypadkach określonych statutem skreśla dzieci z listy wychowanków, po wcześniejszym podjęciu takiej uchwały przez  Radę Pedagogiczną; 23)    przygotowuje arkusz organizacji przedszkola i przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu; 24)    ustala ramowy rozkładu dnia na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców; 25)    odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka; 26)    może organizować w porozumieniu z organem prowadzącym wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w oparciu o opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej; 27)    zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym; 28)    ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji z działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole informacji zgodnych z posiadaną dokumentacją; 29)    zapewnia ochronę danych osobowych będących w posiadaniu przedszkola. 3.        W wykonywaniu swoich zadań dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz organem prowadzącym przedszkole i organem sprawującym nadzór pedagogiczny. 4.        Dyrektor współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych. 5.        Stwarza warunki do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej przedszkola. 6.        Współdziała z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników. 7.        Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 8.        W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor. 

  § 19 Rada Pedagogiczna   1.        Radę Pedagogiczną tworzą dyrektor  jako jej przewodniczący oraz wszyscy nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w przedszkolu.  2.        Rada Pedagogiczna działa w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin. 3.        Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po każdym semestrze oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora, organu prowadzącego przedszkole  albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.   4.        Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za  zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej. 5.        Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 6.        Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy w szczególności: 1)   Kompetencje stanowiące: a)    zatwierdza plany pracy przedszkola, w tym roczny plan pracy; b)   ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola; c)    podejmuje uchwały w sprawie eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców; d)   podejmuje uchwały w sprawach skreślenia  dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola; e)    przygotowuje projekt zmian Statutu  i podejmuje uchwały w tym zakresie; f)    ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola; g)   zatwierdza regulamin Rady Pedagogicznej. 2)   Kompetencje opiniujące: a)    opiniuje organizację pracy przedszkola; b)   opiniuje projekt planu finansowego przedszkola; c)    opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień; d)   opiniuje propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; e)    opiniuje programy wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem ich do użytku w przedszkolu. 3)   Pozostałe kompetencje Rady Pedagogicznej: a)    przygotowuje ramowy rozkład dnia i wnioskuje do dyrektora o zatwierdzenie; b)    opiniuje kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola zaproponowanego przez organ prowadzący, o ile do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo konkurs nie wyłoni kandydata; c)    opiniuje propozycje organu prowadzącego przedszkole dotyczącą zamiaru przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola; d)   opiniuje decyzje dyrektora przedszkola o powierzeniu lub odwołaniu ze stanowiska kierowniczego; e)    może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego; f)    wyłania dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola; g)   rozpatruje skierowane do niej wnioski rady rodziców; h)   deleguje przedstawiciela do udziału w zespole oceniającym rozpatrującym odwołanie od oceny pracy nauczyciela. 7.        Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków. 8.        Członków Rady Pedagogicznej obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej spraw omawianych na zebraniach, w szczególności informacje dotyczące konkretnych osób i dzieci. 9.        Do realizacji zadań statutowych przedszkola, dyrektor powołuje spośród członków Rady Pedagogicznej  zespoły nauczycieli. Powołanie zespołów może być na czas określony lub nieokreślony. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora przedszkola na wniosek tego zespołu. 10.    Dyrektor przedszkola, na wniosek przewodniczącego zespołu, może wyznaczyć do realizacji określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów i pracowników przedszkola. W pracach zespołu mogą brać udział również osoby niebędące pracownikami tego przedszkola. 11.    Zespół zadaniowy określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania Rady Pedagogicznej.   § 20 Rada Rodziców   1.    W przedszkolu działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców (prawnych opiekunów) dzieci uczęszczających do przedszkola. 2.    Radę Rodziców tworzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału. Podczas wyborów jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic (prawny opiekun). 3.    Wyboru dokonuje się na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym. 4.    Rada Rodziców działa w oparciu o własny Regulamin zgodny z ustawą Prawo oświatowe i Statutem przedszkola. 5.    Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności: 1)   może występować do organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego oraz organów przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola; 2)   opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia i wychowania przedszkola; 3)   opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola; 4)   opiniuje pracę nauczycieli odbywających staż na wyższy stopień awansu zawodowego; 5)   może wnioskować do dyrektora przedszkola o dokonanie oceny pracy nauczyciela; 6)   deleguje przedstawiciela do udziału w pracach zespołu oceniającego rozpatrującego odwołanie od oceny pracy nauczyciela; 7)   deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola; 8)   wnioskuje wspólnie z dyrektorem o ustalenie przerw w funkcjonowaniu przedszkola; 9)   wnioskuje o zmianę lub uchylenie imienia przedszkola. 6.        W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa  Regulamin Rady Rodziców.   § 21 Zasady współdziałania organów przedszkola   1.        Organy przedszkola współpracują ze sobą mając na uwadze wspomaganie rozwoju dzieci, ich dobro i bezpieczeństwo, a także jakość pracy przedszkola. 2.        Dyrektor przedszkola gwarantuje pełny i prawidłowy przebieg informacji między organami przedszkola. 3.        W zebraniach Rady Rodziców może brać udział (z głosem doradczym) dyrektor przedszkola i ewentualnie inni członkowie Rady Pedagogicznej. 4.        W zebraniach Rady Pedagogicznej w miarę potrzeb i po wcześniejszym ustaleniu może brać udział przedstawiciel Rada Rodziców. 5.        Dyrektor przedszkola informuje Radę Pedagogiczną oraz Radę Rodziców o wynikach ewaluacji zewnętrznej.   § 22 Sposób rozwiązywania sporów między organami i innymi podmiotami przedszkola   1.        Dyrektor przedszkola rozstrzyga wnoszone sprawy sporne pomiędzy organami z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego. 2.        Wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom przedszkola zgodnie z posiadanymi kompetencjami. 3.        Jeżeli uchwała statutowego organu jest niezgodna z obowiązującym prawem lub narusza interesy przedszkola i nie służy rozwojowi jej wychowanków wstrzymuje jej wykonanie lub informuje o niezgodności z przepisami prawa właściwy organ przedszkola i uzgadnia z nim sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały lub sporu. 4.        W przypadku braku uzgodnienia, o którym mowa w punkcie 3, dyrektor przedszkola przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia właściwemu organowi (prowadzącemu lub sprawującemu nadzór pedagogiczny). 5.        Dyrektor przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące  funkcjonowania przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami.  

ROZDZIAŁ VII ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA
  § 23 Akusz organizacji przedszkola   1.        Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji   przedszkola opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 30 kwietnia. 2.        Arkusz organizacji przedszkola określa w szczególności: 1)   liczbę oddziałów; 2)   liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach; 3)   tygodniowy wymiar zajęć religii, zajęć języka obcego nowożytnego, jeśli stanowią one zajęcia wyodrębnione; 4)   czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów; 5)   liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze; 6)   liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli; 7)   liczbę pracowników administracji i obsługi oraz etatów przeliczeniowych; 8)   ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę, pedagoga specjalnego i innych nauczycieli. 3.        Dyrektor przedszkola przekazuje arkusz organizacji przedszkola, zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe organowi prowadzącemu przedszkole. 4.        Organ prowadzący przedszkole, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zatwierdza arkusz organizacji przedszkola w terminie do dnia 29 maja danego roku. 5.        W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji przedszkola do dnia 30 września, organ prowadzący przedszkole zatwierdza zmiany, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania. 6.        W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji przedszkola po dniu 30 września, organ prowadzący przedszkole zatwierdza te zmiany w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania. § 24 Organizacja  i czas pracy przedszkola   1.        Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 288. 2.        Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności. 3.        W przedszkolu można utworzyć łącznie 12 oddziałów. 4.        Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.   5.        W przypadku nieobecności nauczycieli, a małej liczby dzieci w innych oddziałach, oddział może być włączony do innych oddziałów. Maksymalna ilość dzieci w oddziałach połączonych to  25 dzieci. 6.        Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący  przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i Rady Rodziców. 7.        Przedszkole czynne jest w dni  robocze w godzinach od 6.00 do 17.00. 8.        Czas pracy przedszkola wynosi 11 godzin dziennie, w tym 5 godzin bezpłatnej opieki, wychowania i kształcenia w czasie ustalonym przez organ prowadzący tj. od 8.00 do13.00. 9.        Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednemu lub dwóm nauczycielom zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców dzieci danego oddziału. 10.    Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej jest wskazane, aby ten sam nauczyciel opiekował się danym oddziałem do czasu zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci tego oddziału. 11.    Na każdy oddział dodatkowo zatrudnia się pomoc nauczyciela, która współpracuje z nauczycielami w realizacji ich zadań. 12.    Przedszkole odpowiednio do potrzeb środowiskowych może prowadzić: 1)   kształcenie specjalne dla dzieci z niepełnosprawnością,  wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy; 2)   indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola. 13.    Dziecku objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla dziecka indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. 14.    W zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia niepełnosprawności intelektualnej, dzieciom organizuje się kształcenie i wychowanie, które stosownie do potrzeb umożliwia naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację oraz zapewnia specjalistyczną pomoc i opiekę. 15.    W przedszkolu mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzone bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną. § 25 Formy pracy   1.        Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych przez dyrektora i wpisanych do przedszkolnego zestawu programów, a także programów dodatkowych. 2.        Organizację pracy przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców. 3.        Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 4.        Formami pracy w przedszkolu są: 1)   zajęcia i zabawy dowolne; 2)   zajęcia obowiązkowe; a)    codzienne zajęcia o charakterze dydaktyczno-wychowawczym zaplanowane i kierowane przez nauczyciela; b)   czynności samoobsługowe i prace użyteczne dzieci; c)    spacery; d)   wycieczki; e)    uroczystości przedszkolne; 3)   sytuacje okolicznościowe. 5.        Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut. 6.        Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć religii, zajęć dodatkowych i zajęć rewalidacyjnych powinien wynosić: 3)   z dziećmi w wieku 3–4 lat – około 15 minut; 4)    z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut. 7.        Czas trwania zajęć w zakresie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej to 45 minut. Prowadzenie tych zajęć może być w czasie dłuższym lub krótszym odpowiednio do potrzeb i możliwości dzieci. 8.        Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.  

ROZDZIAŁ VIII ZASADY ODPŁATNOŚCI   § 26 Zasady odpłatności za pobyt w przedszkolu   1.        Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszy niż 5 godzin dziennie. 2.        Wysokość opłaty za świadczenia w zakresie opieki, wychowania i nauczania wykraczające poza 5 godzin  ustala uchwałą Rada Miasta. 3.        Opłata za świadczenie usług  podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu. Zwrot następuje w następnym miesiącu rozliczeniowym z wyjątkiem miesiąca września. 4.        Dzieci sześcioletnie mają prawo do bezpłatnej opieki, wychowania i kształcenia przez cały dzień pobytu w przedszkolu, ich rodzice nie wnoszą opłaty za świadczenie usług. 5.        Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci. 6.        Warunki korzystania z wyżywienia, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole. 7.        Dzieci mają możliwość korzystania z dwóch lub trzech posiłków. 8.        Koszt opłaty za wyżywienie to: 1)   100 % – 3 posiłki; 2)   75% - 2 posiłki. 9.        Odpłatność za wyżywienie oraz za usługi świadczone przez przedszkole pobierane od rodziców najpóźniej do 15 każdego miesiąca. Za nieterminowe wnoszenie opłat naliczane są odsetki w sposób określony w umowie o korzystanie z usług przedszkola. 10.    Wpłaty za korzystanie z usług przedszkola są wnoszone bezpośrednio u samodzielnego referenta. 11.    W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności dziecka. Zwrot następuje w następnym miesiącu rozliczeniowym.

  ROZDZIAŁ IX NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA   § 27 Inne stanowiska kierownicze   1.        W przedszkolu utworzone jest stanowisko wicedyrektora. 2.        Powierzenia tego  stanowiska i odwołania ze stanowiska dokonuje dyrektor przedszkola po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej. 3.        Do zakresu zadań wicedyrektora należy: a)      sprawowanie nadzoru nad działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą przedszkola; b)      organizowanie pracy dydaktyczno - wychowawczej nauczycieli; c)      przygotowanie projektów niektórych dokumentów organizacji przedszkola (m.in. koncepcji pracy przedszkola, rocznego planu pracy przedszkola, przedszkolnego zestawu programów, przydziału czynności dodatkowych nauczycielom); d)     prowadzenie czynności związanych z organizacją nadzoru pedagogicznego, ewaluacją wewnętrzną przedszkola oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli; e)      organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli i zapewnienie ciągłości realizacji planów nauczania i wychowania; f)       terminowe wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO) oraz innych sprawozdań zleconych przez dyrektora przedszkola; g)      realizacja zadań związanych z prowadzeniem nadzoru pedagogicznego w placówce; h)      sprawowanie nadzoru nad pełną realizacją przez nauczycieli programów dopuszczonych do realizacji; i)        obserwowanie zajęć i innych form pracy prowadzonych przez nauczycieli i specjalistów celem systematycznego doskonalenia ich pracy oraz wydawanie zaleceń pokontrolnych i poobserwacyjnych a także egzekwowanie ich wykonania; j)        dokonywanie kontroli dokumentacji pedagogicznej; k)      uczestnictwo w pracach związanych z oceną pracy i oceną dorobku zawodowego za   okres stażu nauczycieli; l)        wnioskowanie do dyrektora o nagradzanie, wyróżnianie i karanie nauczycieli; ł) wnioskowanie do dyrektora o przyznanie dodatku motywacyjnego nauczycielom za osiągnięcia w pracy zawodowej; m) w przypadku nieobecności dyrektora spowodowanej chorobą, zatwierdzanie bieżących dokumentów finansowych; n) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem praktyk studenckich; o) przestrzeganie przepisów BHP, PPOŻ. oraz  wewnętrznych regulaminów i procedur.   § 28 Nauczyciele   1.         W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym odpowiednim do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. 2.        Stanowisko nauczyciela przedszkola można powierzyć osobie, która nie była karana. 3.        Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z dopuszczonym programem wychowania przedszkolnego, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa. 4.        Nauczyciel jest równocześnie wychowawcą grupy. 5.        Do zakresu zadań nauczyciela  należy: 1)   odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.; 2)   planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie  dopuszczonym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość; 3)   wspieranie rozwoju psychofizycznego dzieci, ich zdolności i zainteresowań; 4)   prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji w indywidualnej teczce; 5)   ustalanie wniosków do indywidualizacji oddziaływań ze względu na potrzeby i możliwości dzieci, w tym trudności, deficyty oraz zainteresowania i uzdolnienia; 6)   dokonanie analizy i gromadzenie dokumentacji dotyczącej gotowości szkolnej dzieci, które w danym roku podejmą naukę w klasie I; 7)   wykorzystanie wyników obserwacji do planowania pracy z grupą, indywidualizacji oddziaływań oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy; 8)   prowadzenie dokumentacji przebiegu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 9)   stosowanie metod i form wychowania przedszkolnego; 10)                  włączanie do praktyki pedagogicznej twórczych i nowoczesnych metod nauczania   i wychowania dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci; 11)    współpraca ze specjalistami i instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną, inną, odpowiednią do potrzeb i sytuacji społecznej dziecka; 12)    planowanie własnego rozwoju zawodowego - systematyczne podnoszenie swoich kompetencji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego; 13)    dbałość o warsztat pracy przez pozyskiwanie i gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troska o estetykę powierzonej sali przedszkolnej; 14)    udział w pracach Rady Pedagogicznej zgodnie z Regulaminem i kompetencjami Rady Pedagogicznej; 15)    udział w pracach zespołów zadaniowych zgodnie z powołaniem dyrektora; 16)    współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dzieci, ich zachowań i rozwoju; 17)    prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami; 18)    zabezpieczenie danych osobowych dzieci i rodziców, do których ma dostęp; 19)    realizacja uchwał i wniosków Rady Pedagogicznej, wniosków i zaleceń dyrektora oraz osób kontrolujących; 20)    realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola a wynikających z bieżącej działalności placówki. 5.        Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z jego rodzicami w celu wspierania rozwoju dziecka na miarę jego możliwości i potrzeb. Informacji dotyczących dzieci udzielają rodzicom wyłącznie dyrektor i nauczyciele. Kompetencji takich nie posiadają pracownicy niepedagogiczni; 6.        Nauczyciel współpracuje  z nauczycielem współprowadzącym grupę w zakresie planowania pracy, realizacji oraz analizy podjętych działań, ustalania i wdrażania wniosków odnoszących się do grupy oraz poszczególnych dzieci; 7.        Nauczyciel na rzecz wspierania rozwoju dzieci współpracuje ze specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu i pracownikami niepedagogicznym; 8.        Nauczyciel ma prawo: 1)   wyboru lub opracowania programu; 2)   doboru pedagogicznych zasad, metod i form pracy odpowiednio do potrzeb i możliwości dzieci; 3)   korzystania z uprawnień przysługujących nauczycielom i pracownikom zawartych w odrębnych przepisach; 4)   rozwoju i awansu zawodowego; 5)   korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji   naukowo-oświatowych. 9.        Nauczyciel dokonuje ewaluacji pracy własnej oraz wdraża podjęte wnioski na rzecz własnego rozwoju zawodowego. 10.    Nauczyciel przestrzega dyscypliny pracy, przepisów BHP, PPOŻ oraz regulaminów i procedur wewnętrznych.     § 29 Nauczyciele specjaliści oraz nauczyciele zajęć dodatkowych   1.        Przedszkole może zatrudniać nauczycieli specjalistów w zależności od potrzeb w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kształcenia specjalnego, a także nauczycieli zajęć dodatkowych. Kwalifikacje nauczycieli specjalistów oraz  nauczycieli zajęć dodatkowych określają odrębne przepisy. 2.        Nauczyciele specjaliści oraz nauczyciele zajęć dodatkowych nie mogą być karani. 3.        Nauczyciele specjaliści oraz nauczyciele  zajęć dodatkowych są  zobowiązani do przestrzegania dyscypliny pracy oraz regulaminów i procedur wewnętrznych. 4.        Zadania specjalistów i innych nauczycieli:   1)    Do zadań psychologa w przedszkolu należy: a)    prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu wspierania mocnych stron dzieci, a także określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych; b)   diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dzieci; c)    udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; d)   minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym dzieci; e)    inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; f)    pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci; g)   wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; h)   prowadzenie dokumentacji według obowiązujących przepisów; i)     przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów BHP, PPOŻ oraz regulaminów i procedur wewnętrznych.   2)    Do zadań logopedy w przedszkolu należy: a)    diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dzieci; b)   prowadzenie terapii logopedycznej; c)    prowadzenie porad i konsultacji dla nauczycieli i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania zaburzeń; d)   podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z nauczycielami, rodzicami dzieci; e)    wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; f)    prowadzenie dokumentacji według obowiązujących przepisów; g)   przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów BHP, PPOŻ oraz regulaminów i procedur wewnętrznych.   3)    Do zadań specjalisty prowadzącego zajęcia korekcyjno-kompensacyjne należy: a)    prowadzenie działań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się; b)   prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, c)    wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; h)    prowadzenie porad i konsultacji dla nauczycieli i rodziców w zakresie stymulacji wszechstronnego rozwoju dzieci i eliminowania zaburzeń; d)   prowadzenie dokumentacji według obowiązujących przepisów; e)    przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów BHP, PPOŻ oraz regulaminów i procedur wewnętrznych.   4)   Do zadań pedagoga specjalnego należy: a)    prowadzenie wspólnie z  nauczycielami przedszkola zajęć edukacyjnych; b)    realizacja wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami zintegrowanych działań  i zajęć, określonych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym; c)    prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracy wychowawczej z dziećmi z niepełnosprawnością; d)   w miarę potrzeb prowadzenie indywidualnych zajęć z dziećmi z niepełnosprawnością; e)    udział, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie IPET, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów; f)    pomoc nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z dziećmi z niepełnosprawnosią; g)   prowadzenie dokumentacji według obowiązujących przepisów; h)   przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów BHP, PPOŻ oraz regulaminów i procedur wewnętrznych.   5)   Do zadań nauczyciela – katechety należy: a)    prowadzenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz odpowiedzialność  za bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci; b)   organizowanie zajęć religii zgodnie z metodyką oraz programem zatwierdzonym przez właściwe władze odpowiedniego Kościoła; c)    współpraca z nauczycielami grup oraz domem rodzinnym wychowanków w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych; d)   wykonywanie innych poleceń dyrektora w zakresie zadań statutowych przedszkola; e)    prowadzenie obowiązującej dokumentacji; f)    przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów BHP, PPOŻ oraz regulaminów i procedur wewnętrznych.    
      § 30 Pracownicy niepedagogiczni   1.        W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi. 2.        Podstawowym zadaniem pracowników niepedagogicznych jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. 3.        Wspieranie pracowników pedagogicznych w realizacji zadań statutowych przedszkola. 4.        Wszyscy pracownicy są zobowiązani  natychmiast reagować na: 1)   wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania, stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa dzieci lub innych pracowników; 2)   osoby postronne, przebywające na terenie przedszkola i zawiadomić o tym dyrektora. 5.        Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy. 6.        Szczegółowy zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych ustala dyrektor przedszkola, zostaje on umieszczony w indywidualnej teczce akt osobowych. 7.        Obowiązki pracowników niepedagogicznych.   1)   Do zadań głównej  księgowej należy: a)   prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,    polegające zwłaszcza na: b)   sporządzaniu, przyjmowaniu, obiegu i archiwizowaniu, kontroli dokumentów w sposób zapewniający: -właściwy przebieg operacji gospodarczych; -ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki; c)   bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu  kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań  i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający: -terminowe przekazywanie rzetelnych informacji  ekonomicznych; -ochronę mienia będącego  w posiadaniu jednostki  oraz terminowe i  prawidłowe rozliczenie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie; -prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych; d)  prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające  zwłaszcza na: -wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad  wykonywania budżetu, gospodarki środkami poza budżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki; -zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawartych przez jednostkę; -przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych; -zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz  spłaty zobowiązań; e)   analizę wykorzystania środków  przydzielonych z budżetu lub środków  pozabudżetowych  i innych będących w posiadaniu jednostki; f)    dokonywania w ramach kontroli  wewnętrznej wstępnej i bieżącej kontroli funkcjonowania w zakresie powierzonych obowiązków; g)   dokonywania zbiorczych sprawozdań finansowych do jednostek nadrzędnych; h)   opracowywania projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości; i)ponoszenie pełnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie i inne wartości oraz zobowiązanie się do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie  prowadzenia operacji księgowych i ponoszenie odpowiedzialność  za ich naruszenie; j)realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora  wynikających ze statutowej działalności przedszkola; k)   przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów BHP, PPOŻ oraz regulaminów i procedur wewnętrznych.     2) Do zadań pracownika administracyjno-biurowego należy: a) sumienne wykonywanie poleceń wszystkich przełożonych, tj. dyrektora, głównego księgowego i samodzielnego referenta; b) obsługa programów komputerowych koniecznych do wykonywania obowiązków, tj. edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne i bazy danych SIO; c) obsługiwanie poczty tradycyjnej i elektronicznej; d) sporządzane dokumentów firmowych, raportów, sprawozdań i zestawień oraz nadzorowanie ich obiegu; e) nadzorowanie i porządkowanie dokumentacji kadrowej oraz ich odpowiednia archiwizacja; f) uczestniczenie w przygotowywaniu projektów umów i zapytań ofertowych na prace inwestycyjno-remontowe w oparciu o  obowiązujące przepisy; h) prowadzenie wraz z samodzielnym referentem gospodarki inwentarzowej przedszkola: - udział w planowaniu i realizacji zakupów inwentarza przedszkola - właściwe rozmieszczenie i oznakowanie inwentarza przedszkola - udział w pracach komisji inwentaryzacyjnej przedszkola, i) opracowywanie projektów pozyskiwania środków pozabudżetowych dla polepszenia warunków pracy, remontów, wyposażenia przedszkola; j) wykonywanie czynności związanych z ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym dokonywanie zamówień; k) przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów BHP, PPOŻ oraz regulaminów i procedur wewnętrznych.     3)      Do zadań samodzielnego referenta należy: a)    systematycznie zaopatruje przedszkole w artykuły żywnościowe i inne artykuły potrzebne do prawidłowego funkcjonowania przedszkola w sprzęt, środki czystości, artykuły biurowe itp. zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych; b)   odpowiada za zgodność zakupu z fakturą, systematycznie księguje zakupiony towar         zgodnie z przepisami o rachunkowości, rozlicza zakupy zgodnie z obowiązującymi           przepisami; c)     nadzór nad sporządzaniem posiłków  i przydzielaniem porcji żywieniowych dzieciom; d)   układanie wspólnie z kucharką jadłospisów zgodnie z wymaganiami TSSE; e)    wdraża zasady dobrej praktyki higienicznej i systemu HACCP; f)    prowadzenie dokumentacji magazynowej  zgodnie z obowiązującymi przepisami; g)   przestrzeganie stawki żywieniowej; h)   systematyczne dokonywanie rozliczeń  finansowych z przydzielonej zaliczki na zakupy; i)     odpowiada za magazyn i produkty w nim gromadzone; j)     prowadzi kartoteki magazynu żywnościowego; k)   reguluje na bieżąco należności u dostawców; l)     nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie pracowników kuchni; m) bezpośrednio nadzoruje pracę personelu obsługi, kontroluje czystość wszystkich pomieszczeń; n)    wszystkim nowo zatrudnionym pracownikom lub zmieniającym stanowisko pracy udziela szkolenia wstępnego – instruktażu ogólnego. Szkolenie powyższe dokumentuje w wydawanym zaświadczeniu; o)   na bieżąco kontroluje ważność – aktualność szkoleń okresowych BHP, profilaktycznych badań  lekarskich pracowników  oraz innych zaleceń lub tez wskazań lekarskich; p)   zaopatruje pracowników w odzież roboczą zgodnie z obowiązującymi przepisami; q)   uczestniczy w kasacjach i spisach z natury majątku przedszkola; r)     uczestniczenie w przygotowywaniu projektów umów i zapytań ofertowych na prace inwestycyjno-remontowe w oparciu o  obowiązujące przepisy : - nadzór nad prawidłowym przebiegiem prac remontowych i naprawczych, - uczestniczenie w komisjach odbioru wykonanych prac lub zleceń, - prowadzenie na bieżąco kontroli eksploatacji majątku przedszkola, s)    wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z potrzeb placówki; t)     przyjmowanie opłat za korzystanie z usług przedszkola; u)   współpracuje z pracodawcą, społecznym inspektorem pracy w tworzeniu bezpiecznych  i higienicznych  warunków pracy i nauki wspólnie z pracodawcą organizuje stanowiska  pracy i nauki zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny  oraz zgodnie z wymogami ergonomii; v)   przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów BHP, PPOŻ oraz regulaminów i procedur wewnętrznych.   4)        Do zadań referenta należy: 1. Prowadzenie sekretariatu przedszkola, w tym: a)      obsługa urządzeń biurowych (m.in. telefonu, faksu, poczty elektronicznej); b)      umiejętność obsługi komputera (przede wszystkim pakietu biurowego, MS Office); c)      udzielanie informacji, w tym telefonicznie dotyczących bieżących spraw przedszkola (zapisy/zasady rekrutacji, terminy spotkań z rodzicami, dyżury dyrektora, nauczycieli, specjalistów, itp.); d)     kserowanie materiałów na polecenie dyrektora; e)      przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, nadawanie numerów zgodnie z instrukcją kancelaryjną, prowadzenie rejestru korespondencji; f)       odbieranie i dostarczanie pilnej korespondencji do organu prowadzącego, kuratorium; g)      kontrola obiegu dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną: h)      zamawianie materiałów biurowych, dzienników zajęć, druków ścisłego zarachowania i innych; i)        przygotowywanie pism na polecenie dyrektora; j)        przygotowywanie statystyk i zestawień, w tym dla organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego, m. in. SIO i inne; k)      prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej; l)        prowadzenie rejestrów druków ścisłego zarachowania; m)    gromadzenie przepisów z zakresu Prawa pracy, Prawa oświatowego, Karty Nauczyciela oraz uchwał i zarządzeń organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny; n)      stała współpraca z organem prowadzącym i organem sprawującym nadzór pedagogiczny; o)      przygotowywanie sprawozdań dla GUS; p)      sporządzanie notatek ze spotkań z pracownikami administracji i obsługi; q)      prowadzenie ewidencji czasu pracowników; r)       wspieranie dyrektora w przygotowaniu do spotkań (w tym dbanie o dokumentację); s)       przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników; t)       wyszukiwanie informacji w Internecie; u)      wspieranie dyrektora przy prowadzeniu spraw i akt osobowych pracowników: v)      porządkowanie dokumentacji przedszkolnej według rzeczowego wykazu akt; w)    wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora wynikające z wynikających z potrzeb działania na rzecz dobra dzieci i przedszkola; x)      przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów BHP, PPOŻ oraz regulaminów i procedur wewnętrznych.   5)   Do zadań pomocy  nauczyciela należy: a)    współpraca z nauczycielami w zapewnieniu dzieciom opieki i bezpieczeństwa  oraz pomoc nauczycielom w realizacji zadań statutowych i programowych, w tym: -     udział w przygotowywaniu pomocy do zajęć i  dekorowaniu sal; -     pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed ćwiczeniami gimnastycznymi i wyjściem  na spacer; -      sprzątanie po dzieciach mających problemy z kontrolą czynności fizjologicznych, w nagłych rozstrojach zdrowotnych itp.; -      pomaganie przy karmieniu dzieci słabo jedzących; -      pomoc w innych sytuacjach tego wymagających; -     odpowiedzialność za podopiecznych w chwilach krótkotrwałych nieobecności nauczycielek  np. pobytu w toalecie, itp.; b)   utrzymanie porządku w wyznaczonych pomieszczeniach zgodnie z indywidualnym, szczegółowym zakresem obowiązków; c)    rozkładanie i składanie leżaków; d)   w zakresie organizacji posiłków: -     przynoszenie naczyń  przed posiłkiem; -     rozdawanie  (3 razy dziennie) właściwych porcji dzieciom, według ilości określonych przez normy żywieniowe; -     dbałość o estetyczne podawanie posiłków; -     podawanie dzieciom napojów w ciągu dnia; -     przestrzeganie zasad dobrej praktyki w zakresie higieny; e)                                                          pełnienie dyżuru w szatni według ustaleń dyrektora; f)                                                           przestrzeganie przepisów BHP, PPOŻ. oraz  wewnętrznych regulaminów i procedur.   6)   Do zadań kucharki należy: a)    udział w planowaniu posiłków dla dzieci i ich wykonywanie; b)   prowadzenie podręcznego magazynu; c)    codzienne pobieranie produktów z magazynu do sporządzenia posiłków według norm; d)   odpowiednie zabezpieczanie ich przed obróbką; e)    przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni i nadzoru nad jej wykonaniem; f)    przestrzeganie dyscypliny pracy, realizacja zasad technologii i estetyki oraz zasad higieniczno – sanitarnych i przepisów BHP, PPOŻ; g)   natychmiastowe zgłaszanie dyrektorowi wszystkich usterek i nieprawidłowości występujących na zapleczu kuchennym stanowiących zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa; h)   dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków; i)     wydawanie posiłków o wyznaczonych godzinach; j)     ścisłe przestrzeganie receptur przygotowywanych posiłków; k)   racjonalne wykorzystanie pobieranych produktów; l)     właściwe porcjowanie posiłków zgodnie z przewidzianymi normami i zgodne z podanym stanem dzieci i personelu do żywienia w danym dniu; m) zgodność kaloryczną przygotowywanych potraw z ich zaplanowaną wartością; n)   przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z zaleceniami; o)   dbałość o stan powierzonego sprzętu i narzędzi; p)   przestrzeganie czystości sprzętu, narzędzi oraz w pomieszczeniach kuchennych zgodnie z instrukcjami dobrej praktyki higienicznej; q)   przestrzeganie właściwego wyglądu osobistego podczas pracy; r)     prowadzenie dokumentacji dotyczącej zasad HCCP; s)    przestrzeganie  przepisów BHP, PPOŻ. oraz  wewnętrznych regulaminów i procedur.   7)   Do zadań pomocy kuchennej należy: a)    obróbka wstępna warzyw i owoców oraz wszelkich surowców do produkcji posiłków, tj. mycie, obieranie, czyszczenie; b)   odpowiednie zabezpieczanie produktów przed i podczas obróbki; c)    oszczędne gospodarowanie wydanymi produktami; d)   rozdrabnianie warzyw i owoców i innych surowców z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji wykorzystywanych maszyn gastronomicznych,; e)    przygotowywanie potraw zgodnie z sugestiami kucharza; f)    przestrzeganie dyscypliny pracy, zasad technologii i estetyki oraz zasad higieniczno – sanitarnych i przepisów BHP, PPOŻ.; g)   natychmiastowe zgłaszanie kucharzowi lub i dyrektorowi wszystkich usterek                     nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa; h)   dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków; i)     pomoc przy porcjowaniu posiłków; j)     pomoc przy wydawaniu posiłków o wyznaczonych godzinach; k)   przestrzeganie receptur przygotowywanych posiłków; l)     dbałość o stan wykorzystywanego sprzętu i narzędzi; m) przestrzeganie czystości sprzętu, narzędzi oraz w pomieszczeniach kuchennych; n)   mycie naczyń i sprzętu kuchennego; o)   przestrzeganie właściwego wyglądu osobistego podczas pracy; p)   doraźne zastępowanie kucharza w przypadku jego nieobecności; q)   przestrzeganie  przepisów BHP, PPOŻ. oraz  wewnętrznych regulaminów i procedur.   8)   Do zadań pracownika do prac lekkich należy: a)    codzienne sprzątanie schodów  prowadzących do budynku przedszkola oraz terenu wokół; b)   utrzymanie w należytym porządku chodnika wokół przedszkola i terenu, systematyczne zamiatanie i grabienie liści; c)    utrzymanie w należytym porządku śmietnika; d)   wycieranie w godzinach rannych wilgotnego sprzętu do zabaw dziecięcych, odsłanianie i zasłanianie plandek z piaskownic, wynoszenie zabawek terenowych oraz sprzątanie; e)    dbanie o estetyczny wygląd budynku i otoczenia; f)    wykonywanie  modernizacji sprzętu i urządzeń, doraźnych prac  naprawczych w ogrodzie i w salach przedszkolnych; g)   pomoc przy robieniu zakupów do przedszkola; h)   wywieszanie flag z okazji świat państwowych; i)     wynoszenie śmieci i sprzątanie zlewek; j)     przygotowanie pomieszczeń magazynowych w okresie wakacyjnym do nowego roku szkolnego; k)   wykonywanie innych doraźnych poleceń dyrektora przedszkola; l)     dbałość o mienie przedszkola i powierzony sprzęt; m) alarmowanie odpowiednich służb oraz dyrektora w przypadku zaistnienia stanu zagrożenia zdrowia, życia lub mienia; n)   monitorowanie i ostrzeganie przed niebezpieczeństwem lub pojawieniem się osób postronnych; o)   przestrzeganie  przepisów BHP, PPOŻ. oraz  wewnętrznych regulaminów i procedur.   9)   Do zadań woźnej należy: a)      utrzymanie porządku i czystości w przydzielonych pomieszczeniach; b)      okresowe mycie okien: co najmniej 2 razy w roku; c)      dbanie o czystość  sprzętu znajdującego się w pomieszczeniach; d)     umiejętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym zgodnie z instrukcją użytkowania: e)      utrzymanie w czystości urządzeń sanitarnych i przeprowadzanie ich dezynfekcji zgodnie z instrukcją f)       dbanie w wyznaczonych pomieszczeniach o rośliny i zwierzęta; g)      udzielanie wszelkiej pomocy nauczycielom w ubieraniu i rozbieraniu dzieci; h)      przebywanie w szatni podczas przyprowadzania i odbioru dzieci z przedszkola; p)   monitorowanie i ostrzeganie przed niebezpieczeństwem lub pojawieniem się osób postronnych; i)      wykonywanie innych poleceń dyrektora. j)      dbanie o dobro placówki, chronienie jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy    informacji, których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę pracodawcę; k)    przestrzeganie w przedszkolu zasad współżycia społecznego; l)      przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów BHP, PPOŻ oraz regulaminów i procedur wewnętrznych. 

ROZDZIAŁ X WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA
  § 31 Wiek dziecka a pobyt w przedszkolu   1.        Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 3 - 6 lat. 2.        Rekrutacja do przedszkola odbywa się na zasadach określonych w rozdziale 6. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59). 3.        Dziecko może przebywać w przedszkolu  od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym  kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. 4.        W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. 5.        W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku. 6.        Dzieci w wieku 6 lat są objęte  obowiązkowym rocznym przygotowaniem  przedszkolnym. 7.        Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do  przedszkola dodatkowo nie dłużej niż jeden rok. W tym przypadku rodzice są zobowiązani dostarczyć odroczenie od obowiązku szkolnego wydane przez dyrektora szkoły w obwodzie której mieszka dziecko. 8.        W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie dłużej  niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat.                                            9.        Dyrektor przedszkola jest obowiązany powiadomić dyrektora szkoły obwodu, w którym dziecko mieszka o spełnianiu przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu oraz o zmianach w tym zakresie. Formą powiadomienia jest pisemny wykaz dzieci sporządzony i przekazany do 30 września każdego roku szkolnego. 10.    Dyrektor przedszkola jest zobowiązany do wydania każdemu dziecku spełniającemu obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego „zaświadczenia o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego”. Wzór zaświadczenia określają odrębne przepisy. 11.    Dyrektor przedszkola prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń o spełnianiu obowiązku przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkola. 12.    Przedszkole wydaje dzieciom niepełnosprawnym legitymacje przedszkolne według wzoru określonego w odrębnych przepisach. Legitymacje te są drukami ścisłego zarachowania.   § 32 Prawa i obowiązki dzieci 1.        W przedszkolu przestrzegana jest konwencja o prawach dziecka. Przedszkole uznaje, iż dziecko wymaga specjalnej opieki i ochrony. Ma ono niepodważalne prawa, które mają mu zapewnić odpowiednie warunki życia, rozwój osobowości i samorealizacji. 2.        Dzieci mają prawo do: 1)   opieki i pomocy ze strony dorosłych; 2)   bezpiecznych i   higienicznych warunków; 3)   korzystania z posiłków i zaspokajania łaknienia; 4)   poszanowania ich godności osobistej i nietykalności; 5)   akceptacji i szacunku; 6)   zabawy jako podstawowej formy aktywności; 7)   właściwie zorganizowanego procesu opieki, wychowania oraz nauczania-uczenia się zgodnie indywidualnymi potrzebami i możliwościami; 8)   wyrażania własnych myśli, pragnień i potrzeb; 9)   aktywności i wyrażania swoich inwencji twórczych; 10)    bezkonfliktowego rozwiązywania problemów; 11)    pozytywnego wzmacniania przez dorosłych; 12)    spokoju i odpoczynku; 13)    ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej; 14)    życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wspomagania rozwoju i edukacji; 15)    korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 3.        Przedszkole pomaga zrozumieć, że funkcjonowanie w grupie przedszkolnej to nie tylko prawa, ale obowiązki. Dzieci mają obowiązek: 1)   przestrzegać zawartych umów dotyczących sposobu zachowania, w tym zasad bezpieczeństwa; 2)   słuchać i reagować na polecenia nauczyciela; 3)   szanować mienie przedszkola; 4)   zachowywać porządek i czystość; 5)   zgodnie współdziałać w zespole; 6)   szanować prawa innych, w tym do zabawy; 7)   szanować wytwory pracy innych; 8)   stosować formy grzecznościowe; 9)   akceptować indywidualność każdego dziecka; 10)    przestrzegać zakazu opuszczania sali bez zgody nauczyciela lub innych osób dorosłych; 11)    polubownie rozwiązywać konflikty; 12)    dbać o swój wygląd; 13)    informować nauczyciela o problemach i niebezpieczeństwach;   § 33 System motywowania do zachowań pożądanych 1.        W przedszkolu określono,  co jest dozwolone, a czego nie wolno. Jednym ze stosowanych środków wychowania są nagrody społeczne i rzeczowe. 1)   Nagrody: a)    pochwala indywidualna; b)   pochwala wobec grupy; c)    pochwala przed rodzicami; d)   dostęp do atrakcyjnej zabawki; e)    dyplom uznania; f)    drobne nagrody rzeczowe; g)   przewodzenie w zabawie. 2)   Nagradzamy za: a)    stosowanie ustalonych zasad i umów; b)   wysiłek włożony w wykonana prace; c)    wywiązanie się z podjętych obowiązków; d)   bezinteresowna pomoc innych; e)    aktywny udział w pracach na rzecz grupy i przedszkola. 2.        Dzieci znają zasady dezaprobaty za nieprzestrzeganie ustaleń. 1)   Konsekwencje złego zachowania: a)    upomnienie słowne indywidualne; b)   upomnienie słowne wobec grupy; c)    poinformowanie rodziców o przewinieniu; d)   odsunięcie od zabawy; e)    zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji; f)    rozmowa z dyrektorem. 2)   Konsekwencje stosowane są za: a)    nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i przedszkolu; b)   stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych; c)    zachowania agresywne; d)   niszczenie wytworów pracy innych; e)    celowe nie wywiązywanie się z podjętych obowiązków.   § 34 Przypadki skreślania dziecka z listy wychowanków                                    1.        Dyrektor może, w drodze decyzji administracyjnej skreślić dziecko z listy przyjętych do przedszkola w przypadku: 1)   niezgłoszenia się do przedszkola do 10 września i nie powiadomienia o przyczynie dyrektora przedszkola; 2)   zalegania z należnymi opłatami powyżej jednego okresu płatności; 3)   powtarzającego się nieterminowego regulowania należności; 4)   nieuczęszczania dziecka do przedszkola bez uzasadnionej przyczyny co najmniej  jeden miesiąc; 5)   w sytuacji, gdy w sposób szczególny narażone jest dobro innych dzieci; 6)   w przypadku częstego pozostawania dziecka w przedszkolu poza godzinami jego otwarcia; 2.        Podjęcie decyzji o skreśleniu następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej     przedszkola. 3.        Tryb postępowania w przypadku skreślenia z listy wychowanków w drodze uchwały Rady Pedagogicznej: 1)   uzyskanie informacji o nieobecności dziecka lub innych przesłankach, które mogą być  powodem skreślenia dziecka z listy wychowanków; 2)   ustalenie przyczyn nieobecności lub analiza powodów, dla których dziecko nie powinno uczęszczać do przedszkola; 3)   podjęcie uchwały o skreśleniu; 4)   pisemne poinformowanie rodziców o skreśleniu z listy; 5)   od decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków rodzicom przysługuje prawo do odwołania do Rady Pedagogicznej za pośrednictwem dyrektora w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia; 6)   po ustalonym terminie odwoławczym dziecko skreśla się z listy wychowanków; 7)   w przypadku dziecka odbywającego roczny obowiązek przedszkolny zapewnia się dziecku realizację tego obowiązku w innym przedszkolu.      

ROZDZIAŁ XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE   §  35 Inne postanowienia   1.        Obsługę administracyjno – księgową przedszkola prowadzi  się według odrębnych przepisów. 2.        Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu  i procedury  wewnętrzne nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu. 3.        Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 4.        Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy. 5.        Przedszkole używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.     § 36   1.        Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji. 2.        W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.   § 37   1.        Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się udostępnienie Statutu przez dyrektora przedszkola poprzez: 1)   umieszczenie na stronie internetowej przedszkola- BIP; 2)   przedłożenie tekstu Statutu na żądanie podmiotom przedszkola i organom kontrolującym przez dyrektora przedszkola w siedzibie placówki. 2.        Zamiany w statucie wprowadzane są w formie uchwał Rady Pedagogicznej. 3.        Pięć zmian do Statutu skutkuje opracowaniem tekstu ujednoliconego. W sytuacji, gdy jednorazowo zmian jest więcej, Rada Pedagogiczna może zobowiązać dyrektora do opracowania tekstu jednolitego Statutu.   § 38   1.        Tekst jednolity niniejszego Statutu opracowano na podstawie zmian przyjętych uchwałą Rady Pedagogicznej nr 10/2017/2018 w dniu 29 listopada 2017r.. 2.        Tekst niniejszego Statutu wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017r. 3.        Traci moc tekst ujednolicony Statutu z dnia 28 sierpnia  2015r.                                                                                            ………………………………….                                                                                                     dyrektor przedszkola  
 

Wytworzył: Bogusława Szymańska (20 lutego 2019)
Opublikował: Bogusława Szymańska (20 lutego 2019, 14:22:27)
Podmiot udostępniający: Przedszkole Miejskie Nr 4

Ostatnia zmiana: Bogusława Szymańska (20 lutego 2019, 14:44:04)
Zmieniono: zmiana tresci

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 159

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij