Regulamin rekrutacji 2018/2019


             Za  ł  ą  c  z  n  i  k       N r    1
     do   Zarządzenia   Nr  5 / 2019
Dyrektora PM Nr 4  z dnia 25.02.2019
 
 
R E G U L A M I N      R E K R U T A C J I     D Z I E C I
 
do  Przedszkola  Miejskiego  Nr  4 im. Misia Uszatka
   w  Pabianicach  na  rok  szkolny  2019 / 2020
 
 
Podstawa prawna:
1.      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, Rozdział 6 art. 131, art. 150, art.155, art.157, art.158, art.161 (Dz. U. z 2018r., poz.996 z późniejszymi zmianami);
2.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U.2017.610)
3.      Statut Przedszkola Miejskiego Nr 4 im. Misia Uszatka w Pabianicach;
4.      Uchwała Nr IV/32/19  Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 23 stycznia 2019r. w sprawie  określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych i publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto
Pabianice (Dz. Urz. woj. łódzkiego z dnia 13.02.2019 r., poz. 762);
5.      Zarządzenie Nr  6/2019/P  Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Pabianice.
 
 
I.    T r y b    p o s t ę p o w a n i a    r e k r u t a c y j n e g o
 
 
1. Rekrutację dzieci do przedszkola poprzedza:
 
a)                 podanie do publicznej informacji terminu złożenia deklaracji o kontynuowaniu
          wychowania przedszkolnego przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola,  
b)                weryfikację złożonych deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na   
           7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji dzieci do przedszkola,
c)                 określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolu,
d)                określenie przez Prezydenta Miasta Pabianic terminów postępowania  
            rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania 
           dokumentów do przedszkola.
e)                 określenie przez organ prowadzący kryteriów dodatkowych i odpowiadających im
           liczby punktów na II etapie postępowania rekrutacyjnego.
 
2.      Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:
 
a)                podanie do publicznej wiadomości terminu rozpoczęcia i zakończenia naboru
           wniosków;
b)                podanie do publicznej wiadomości Regulaminu rekrutacji;
c)                 przyjmowanie „Wniosków o przyjęcie do Przedszkola Miejskiego Nr 4
           w Pabianicach”(wzór WNIOSKU Załącznik Nr 1 do  niniejszego regulaminu)
           w wersji papierowej;
d)                przyjmowanie oświadczeń „woli przyjęcia” od rodziców/opiekunów prawnych
           w terminie 4 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów
           zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym (wzór
          OŚWIADCZENIA  stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu);
 
 
3.      Powołanie i tryb pracy Komisji Rekrutacyjnej:
 
1) Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza, powołana zarządzeniem dyrektora przedszkola, co najmniej 3 osobowa komisja rekrutacyjna.  W skład komisji wchodzą nauczyciele tego przedszkola. Dyrektor przedszkola wyznacza przewodniczącego komisji.
2) Zobowiązuje się komisję rekrutacyjną do zapoznania się i przestrzegania postanowień  niniejszego regulaminu rekrutacji;
3) Zadaniem komisji rekrutacyjnej jest:
a) weryfikacja wniosków kandydatów pod kątem formalnym oraz pod kątem spełniania kryteriów rekrutacyjnych,
b) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierających imiona i nazwiska kandydatów oraz informację
o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do przedszkola oraz najniższą liczbę punktów uprawniających do przyjęcia,
c) weryfikacja wniosków wg  kryteriów podstawowych określonych w ustawie Prawo oświatowe i przyznawanie odpowiedniej ilości punktów,
d) weryfikacja wniosków wg kryteriów dodatkowych ustalonych przez organ prowadzący oraz przyznawanie odpowiedniej ilości punktów,
d) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do przedszkola, zawierających imiona i nazwiska dzieci uszeregowane
w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia, podaje się także ewentualnie liczbę wolnych miejsc. Lista opatrzona jest datą i podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
e) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego z każdego posiedzenia komisji.
 
 
4.      Tryb odwoławczy:
 
a) w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych, rodzic/prawny opiekun może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola,
b) komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem sporządza uzasadnienie i przekazuje je rodzicowi / opiekunowi  prawnemu,
c) rodzic/prawny opiekun dziecka może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
d) dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola  służy skarga do sądu administracyjnego.
 
II.                 Z a s a d y   p o s t ę p o w a n i a   r e k r u t a c y j n e g o
 
I etap postępowania rekrutacyjnego
 
1.                 Do Przedszkola Miejskiego Nr 4 im. Misia Uszatka w Pabianicach
           przyjmowane są dzieci w wieku od 3 lat zamieszkałe na terenie miasta Pabianice.
2.                 Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego mają dzieci 6 letnie,
           urodzone w roku 2013.
3.                 Z wychowania przedszkolnego mogą korzystać dzieci do lat 9 na podstawie
            orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego - wydanego przez poradnię  
            psychologiczno – pedagogiczną.
4.                 Prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego mają dzieci w wieku
           od 3 do 5 lat, których rodzice złożą wniosek o przyjęcie do przedszkola
           w okresie rekrutacji.
5.                 W szczególnie uzasadnionych przypadkach można przyjąć dziecko, które do
           1 września 2019 r. ukończy 2,5 roku.
6.                 Dziecko przybywające z zagranicy jest przyjmowane do przedszkola na warunkach
           i w trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczącego obywateli polskich.
7.                 W przypadku braku wolnych miejsc w przedszkolu  komisja rekrutacyjna dokonuje
            oceny biorąc pod uwagę  następujące kryteria podstawowe (ustawowe), mające
            jednakową wartość - 10 punktów każde:
 
1) wielodzietność rodziny dziecka;
2) niepełnosprawność dziecka;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka;
4) niepełnosprawność obojga rodziców dziecka;
5) niepełnosprawność rodzeństwa dziecka;
6) samotne wychowywanie dziecka w rodzinie;
7) objęcie dziecka pieczą zastępczą.
 
8.                 W przypadku, gdy liczba wolnych miejsc w przedszkolu jest mniejsza od liczby
           zgłoszonych dzieci w wieku od 3 do 6 lat z terenu miasta Pabianic, dyrektor o tym
           fakcie informuje niezwłocznie Prezydenta Miasta Pabianic, załączając imienną listę
           tych dzieci.
 
 
II etap postępowania rekrutacyjnego
 
 
1. W przypadku uzyskania równorzędnych wyników przez kandydatów lub gdy nadal są
     wolne miejsca, pod uwagę brane są kryteria dodatkowe wraz z liczbą punktów, które   
     określone są przez organ prowadzący przedszkole.
 
Są to następujące kryteria:
1)     Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację przedszkolną
w tym przedszkolu: ( 5 pkt);
2)     Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni lub rodzic/opiekun prawny
samotnie wychowujący kandydata pracują, wykonują pracę na podstawie  umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo
rolne lub działalność gospodarczą (3 pkt);
3)     Deklarowana liczba godzin pobytu dziecka 8 godzin i powyżej.  (2 pkt );
4)     Dziecko uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do żłobka miejskiego
w Pabianicach (2 pkt);
5)     Dziecko zamieszkujące w najbliższej okolicy przedszkola w obrębie
do 1 km (1 pkt)
2. Dyrektor Przedszkola w wyznaczonym terminie zgłasza listę dzieci nieprzyjętych
     do Prezydenta Miasta Pabianic, za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Edukacji,   
     Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pabianicach.  


3. Prezydent Miasta Pabianic w określonym terminie wskazuje rodzicom dziecka
     nieprzyjętego inne przedszkole.
 
 
III etap – postępowanie uzupełniające
 
a.      W przypadku dysponowania wolnymi miejscami w przedszkolu po zakończonej rekrutacji dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające zgodnie z ogłoszonymi terminami.
b.      Jeżeli po przyjęciu dzieci zamieszkałych na terenie miasta Pabianic przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, można  - na wniosek rodziców/opiekunów prawnych,  przyjąć dzieci spoza terenu miasta Pabianic. Do przyjęcia tych dzieci stosuje się te same zasady i kryteria postępowania rekrutacyjnego jakie obowiązywały dzieci z terenu miasta Pabianic.
 
c.      Na potrzeby postępowania uzupełniającego komisja rekrutacyjna powołana zarządzeniem Dyrektora Przedszkola sporządza dokumentację, z której wynika stwierdzenie spełniania kryteriów rekrutacyjnych, przyznania punktów oraz ustalenie listy dzieci zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych, a także listy dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.
 
IV etap – przyjęcie dziecka w trakcie roku szkolnego
 
1.                 W przypadku zgłoszenia się w ciągu roku szkolnego dziecka, które nie brało udziału                        
w postępowaniu rekrutacyjnym, a podlega rocznemu, obowiązkowemu
przygotowaniu przedszkolnemu - dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, jeśli
posiada wolne miejsca. Jeżeli brakuje wolnych miejsc zgłasza ten fakt na piśmie do
Prezydenta Miasta Pabianic za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Edukacji,
Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pabianicach.
2.                 W przypadku dysponowania wolnymi miejscami w przedszkolu w trakcie trwania
roku szkolnego, dyrektor przedszkola rozpatruje wniosek rodziców bez zbędnej
zwłoki.
3.                 W przypadku dysponowania wolnymi miejscami w przedszkolu dyrektor
przedszkola może przyjąć dzieci z listy nieprzyjętych, bez konieczności ponownego
składania wniosku przez rodziców/prawnych opiekunów.
 
III.  D o k u m e n t y     d o ł ą c z a n e     d o     w n i o s k u    w    c e l u  
p o t w i e r d z e n i a     s p e ł n i a n i a     k r y t e r i ó w    r e k r u t a c y j n y c h
 
4.                   Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
5.                   Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
           niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
           w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
           zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r.
           poz. 511 ze zmianami)  
6.                   Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt
 zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu
żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
7.                   Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.
z 2018 r. poz. 998 ze zmianami)
8.                   Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych
przez organ prowadzący:
 
1) oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego we wniosku;
2) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o aktualnym zatrudnieniu lub nauce;
3) deklaracja rodzica/opiekuna prawnego we wniosku;
4) zaświadczenie wydane przez żłobek miejski w Pabianicach;
5) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego we wniosku.
 
9.                 Dokumenty potwierdzające spełnianie ustalonych wyżej kryteriów składane są
w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub w postaci kopii poświadczanej za zgodność
z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata.
7.        Oświadczenia  rodziców/opiekunów prawnych muszą zawierać klauzulę, że są
świadomi odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.
 
IV.    W e r y f i k a c j a     i     p r z e c h o w y w a n i e     z ł o ż o n y c h
d o k u m e n t ó w     i    o ś w i a d c z e ń
 
1.      W przypadku wątpliwości przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do Prezydenta Miasta Pabianic o potwierdzenie tych okoliczności. Prezydent potwierdza te okoliczności w ciągu 14 dni.
2.       Dane osobowe kandydatów przyjętych zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego wraz z dokumentacją są przechowywane przez okres korzystania dziecka z wychowania przedszkolnego.
3.      Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 28.02.2019 r.
 
Pabianice, dn. 25.02.2019 r.                                                                Z a t w i e r d z a m:
                                                                                Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 4
                                                                                       im. Misia Uszatka w Pabianicach
                                                                                                 /-/ Barbara Olszewska
 

Wytworzył: Bogusława Szymańska (28 lutego 2019)
Opublikował: Bogusława Szymańska (28 lutego 2019, 08:26:56)
Podmiot udostępniający: Przedszkole Miejskie Nr 4

Ostatnia zmiana: Bogusława Szymańska (28 lutego 2019, 08:34:09)
Zmieniono: zmiana danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 73

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij